Nugaros skausmai

Ligos apibūdinimas

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos gydytojas nugaros skausmų priežastį bando išsiaiškinti apklausęs ligonį, jį apžiūrėjęs, atlikęs neurologinį ištyrimą. paskiriami reikiami papildomi tyrimai:

Ligos gydymas

Ligos prevencija

Ligos esmė

Ligos


Nugaros skausmai


Ligos apibūdinimas

Nugaros skausmai – tai skausmai, jaučiami juosmens srityje (tarp apatinių šonkaulių ir uodegikaulio), stubure ar šalia stuburo esančiuose audiniuose.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Dažniausiai nugaros skausmus sukelia degeneraciniai stuburo pakitimai.


Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Ši sveikatos problema pasaulyje užima antrą vietą pagal dažnį (po galvos skausmų). Dažniausiai nugaros skausmais skundžiasi darbingo amžiaus žmonės, ypač ilgai ar nepatogiai stovintys, netaisyklingai ir sunkiai keliantys svorius.


Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Nugaros skausmus gali sukelti:
- stuburo patologija (tarpslankstelinio disko išvarža, stuburo kanalo susiaurėjimas, slankstelio pasislinkimas ar lūžis),
- pilvo organų ligos (endometriozė, inkstų akmenligė, prostatos, tulžies pūslės, kasos uždegimas),
- onkologinės ligos (nugaros smegenų, stuburo navikas, kraujo vėžys, metastazės),
- infekcija (osteomielitas, nugaros srityje esantis pūlinys),
- nugaros raumenų patempimas,
- psichologinės priežastys.
Riziką nugaros skausmams atsirasti didina:
- vyresnis amžius,
- viršsvoris,
- bloga laikysena,
- sėdimas ar sunkus fizinis darbas,
- stuburo traumos, iškrypimai,
- gretutinės ligos (ypač jungiamojo audinio, onkologinės).


Ligos simptomai ir požymiai

Ligonis skundžiasi skausmu nugaroje, gali atsirasti jutimo, judesių sutrikimas. Pasireiškia papildomi simptomai, būdingi skausmą sukėlusiai ligai. Pavojaus signalais laikomas karščiavimas, svorio kritimas, ilgalaikis kortikosteroidų vartojimas, buvusi stuburo trauma.

Nedelsiant kreipkitės į gy­dy­toją, jei yra nors viena iš žemiau apra­šy­tų „raudonųjų vė­lia­vė­lių“ būk­lių:

- Skausmas stiprus ir jis nesuma­žė­japo dienos ar dviejų, gy­dantis na­muose anksčiau iš­bandy­tais metodais – vaistais nuo už­degimo, ilsintis.

- Ilgiau nei 4–6 sav. už­trukęs skausmas, kai nepa­dedagy­dy­mas.

- Nak­tinis nuga­ros skausmas.

 

Kitos ap­linky­bės, su­siju­sios su nu­garos skausmais ir reikalau­jančios didesnio me­dikų dė­me­sio:

- Nuola­tiniai nuga­ros skausmai pa­cientams, gy­dy­tiems ar šiuo metu gy­domiems nuo vė­žio.

- Asmenims, sergantiems osteoporoze, esant suma­žė­jusiam kaulų mineraliniam tankiui.

- Asmenims, vartojantiems kortikosteroidus.

- Esant imunosupresijai – susilpnė­jus imunitetui (pvz., ŽIV – žmogaus imunodefi­cito virusas).

    - Susiforma­vus ma­tomai stuburo deforma­cijai.

 


Ligos gydytojas nugaros skausmų priežastį bando išsiaiškinti apklausęs ligonį, jį apžiūrėjęs, atlikęs neurologinį ištyrimą. paskiriami reikiami papildomi tyrimai:

- bendras kraujo ir šlapimo tyrimas,
- stuburo rentgenograma,
- stuburo kompiuterinė ar magnetinė rezonansinė tomografija (įtariant onkologinį susirgimą),
- pilvo organų echoskopija.
Jei nugaros skausmo priežasties nepavyksta nustatyti, jis vadinamas nespecifiniu (sudaro net apie 80% visų atvejų).


Ligos gydymas

 

Pra­deda­ma nuo ne narkotinių analgetikų, pa­ra­ceta­molio ar nesteroidinių vaistų nuo už­degimo (NVNU). Pa­ra­ceta­molis neturi reikš­mingo poveikio už­degimo gy­dymui, jis švelnus skrandžiui, ta­čiau ga­li sukelti rimtą ša­lutinį poveikį kepenų veik­lai. Pa­cientui, kurio kepenys nesveikos, reik­tų konsultuotis su sa­vo gy­dy­toju prieš pra­dedant vartoti medika­mentą. Alkoholio vartojimas vienu metu su pa­ra­ceta­moliu yra la­bai pa­vojingas, netgi mirtinas.

Ūminį nuga­ros skausmą veiksmingai gy­do nesteroidiniai vaistai nuo už­degimo (NVNU). Pa­sirenka­ma įvertinus ga­limą už­degimo stiprumą (disko įtrūkimas), ta­da skiria­ma NVNU, turinčių stiprų už­degimą slopinantį poveikį, pvz. diklofenakas, po vieną 100mg kapsulę per dieną.  Raumenų skausmui malšinti la­biau tinka prepa­ra­tai, pa­sižy­mintys suba­lansuotu skausmą malšinančiu ir už­degimą slopinančiu veikimu, tokie kaip nimesulidas ( po vieną miltelį du kartus per dieną) .

Benzodia­zepinų ir raumenis atpa­laiduojančių vaistų (miorelak­santai) vartojama raumenų įtampai suma­žinti. Kai juosmens skausmą sukelia pa­tologiš­kai pa­didė­jęs nuga­ros motorinių neuronų ak­ty­vumas, atsiranda pa­ra­vertebrinių raumenų spaz­mas, kuris sukelia dar stipresnį raumenų spaz­mą. Miorelak­suoja­mųjų vartojimas gy­dant nuga­ros skausmą grindžia­mas tuo, kad jie suma­žina skausmingą reflek­sinį raumenų įtempimą. Šie vaistai vieni ar kartu su analgetikais, NVNU, yra pla­čiai skiria­mi ūminiam ir lė­tiniam nuga­ros skausmui gy­dy­ti. Įvairių miorelak­suoja­mųjų vaistų poveikis pa­na­šus, ta­čiau benzodia­zepinai sukeliadaugiau nepa­geidauja­mų poveikių, todėl šių prepa­ra­tų turė­tų būti skiria­ma atsargiai, pvz., vairuotojams ar dirbantiesiems greitos reak­cijos ir dė­mesio koncentra­cijos reikalaujančius darbus. Prak­tikoje daž­nai skiria­ma NVNU, analgetikų ir miorelak­suojamųjų vaistų derinių.

Geria­mųjų steroidinių prepa­ra­tų ir švirkš­čia­mųjų analgetikų skiria­ma atsižvelgiant į ligos priežastį ir sunkumą. Kartu su NVNU skiriant B grupės vita­minų (B1, B6, B12), skausmas malšina­mas efek­ty­viau. Be to, yra duomenų, kad šie vita­minai veikia skausmo receptorius, ska­tina nervinio audinio regenera­ciją ir sustiprina NVNU už­degimą slopinantį poveikį.

 


Ligos prevencija

Nugaros skausmų padeda išvengti nugaros raumenų stiprinimas reguliariai mankštinantis, laikysenos korekcija, gretutinių ligų gydymas.


Ligos esmė

1. Nugaros skausmas.
2. Jutimo, judesių sutrikimas kojose.
3. Papildomi simptomai, susiję su skausmą sukėlusia liga.
4. Pavojaus signalas - karščiavimas, svorio kritimas, ilgalaikis kortikosteroidų vartojimas, buvusi stuburo trauma.


Ligos

 

Žymos: akmenligėamžiusanalgetikųantrąapatiniųapibūdinimasapibūdinimas ligosapibūdinimas ligos pažeidžiamasapibūdinimas nugarosapibūdinimas nugaros skausmaiapklausęsapžiūrėjęsasmenysasmenys ligosasmenys ligos priežastysasmenysligosasmenysligos priežastysasmenysligos priežastys rizikosatlikęsatsirasti jutimoatsirasti jutimo judesiųatvejuatveju ligosatvejų ligos gydymasaudinio onkologinėsaudinio onkologinės ligosaudiniuoseaudiniuose ligosaudiniuose ligos pažeidžiamasbandobendrasbendras kraujobendras kraujo šlapimoblogabūdingibuvusibuvusi stuburobuvusi stuburo traumadalis ligosdalis ligos pažeidžiamidalis nugarosdalis nugaros skausmusdalisligosdalisligos pažeidžiamidalisligos pažeidžiami asmenysligosdarbingodegeneraciniaidegeneraciniai stuburodegeneraciniai stuburo pakitimaidėmesiodiagnostikaligosdiskodisko išvarža stuburodolmenechoskopijaendometriozėesančiuoseesančiuose audiniuose ligosesantisesantis pūlinys nugarosesmėesmė ligosesmė ligos nugarosesmė nugarosesmė nugaros skausmasfizinis stuburofizinis stuburo traumosgalvos skausmųgalvos skausmų nugarosgretutinėsgretutinės ligosgretutinės ligos ypačgretutiniųgretutinių ligų gydymasgydymasgydymas ligosgydymas ligos esmėgydymas ligos prevencijagydymasligosgydytojasilgaiilgalaikisinfekcijainfekcija osteomielitas nugarosinkstųiškrypimaiiškrypimai gretutinės ligosištyrimąišvaržaišvarža stuburoišvarža stuburo kanaloišvengti nugarosišvengti nugaros raumenųįtariantjaučiamijudesiųjudesių sutrikimas kojosejungiamojojungiamojo audinio onkologinėsjuosmensjutimokanalokarščiavimaskasoskeliantyskeliantys svorius ligoskojosekojose papildomikojose papildomi simptomaikompiuterinėkorekcijakortikosteroidųkraujo šlapimokraujo šlapimo tyrimaskritimaskūno dalis ligoskūno dalis nugaroskūno dalisligoskūno dalisligos pažeidžiamilaikomaslaikysenalaikysenoslėtiniamliga pavojausliga pavojaus signalasligailigonįligonisligonis skundžiasiligonis skundžiasi skausmuligos apibūdinimas ligosligos apibūdinimas nugarosligos endometriozėligos endometriozė inkstųligos esmėligos esmė ligosligos esmė nugarosligos gydymasligos gydymas ligosligos gydytojasligos gydytojas nugarosligos ligosligos nugarosligos nugaros skausmailigos nugaros smegenųligos pažeidžiamasligos pažeidžiamas organasligos pažeidžiamiligos pažeidžiami asmenysligos prevencijaligos prevencija ligosligos prevencija nugarosligos priežastysligos priežastys rizikosligos simptomailigos simptomai požymiailigos ypačligos ypač jungiamojoligų gydymasligų gydymas ligoslūžismagnetinėmankštinantismetastazėsmiorelaksuojamųjųmiorelaksuojamųjų vaistųnavikasnepatogiainepavykstanespecifiniųnesteroidiniainetaisyklingaineurologinįnugarojenugaroje atsirastinugaroje atsirasti jutimonugarosnugaros raumenųnugaros raumenų patempimasnugaros raumenų stiprinimasnugaros skausmąnugaros skausmainugaros skausmai ligosnugaros skausmaisnugaros skausmais skundžiasinugaros skausmamsnugaros skausmams atsirastinugaros skausmasnugaros skausmas jutimonugaros skausmonugaros skausmo priežastiesnugaros skausmų padedanugaros skausmusnugaros skausmus degeneraciniainugaros skausmus sukeltinugaros smegenųnugaros smegenų stuburonugaros srityjenugaros srityje esantisnvnuonkologinėsonkologinės ligosonkologinės ligos nugarosonkologinės ligos simptomaionkologinįonkologinį susirgimą pilvoorganasorganas kūno dalisligosorganų echoskopijaorganų ligosorganų ligos endometriozėosteomielitasosteomielitas nugarososteomielitas nugaros srityjepadeda išvengti nugarospakitimaipakitimai ligospakitimai ligos pažeidžiamipapildomipapildomi simptomaipapildomi simptomai būdingipapildomi simptomai susijępapildomi tyrimai bendraspapildomi tyrimai ligospasireiškia papildomipasireiškia papildomi simptomaipasislinkimaspaskiriamipatempimaspatempimas psichologinės priežastyspatologijapavojauspavojaus signalaspavojaus signalas karščiavimaspažeidžiamaspažeidžiamipažeidžiami asmenys ligospažeidžiami asmenysligospažeidžiami asmenysligos priežastyspilvopilvo organų echoskopijapilvo organų ligospožymiaipožymiai ligonispožymiai ligonis skundžiasipožymiai ligospožymiai ligos gydytojaspožymiailigospreparatųprevencijąprevencija ligosprevencija ligos esmėprevencija nugarosprevencija nugaros skausmųpriežastįpriežastiespriežastyspriežastys rizikąpriežastys riziką nugarospriežastys rizikos veiksniailigosprostatospsichologinėspsichologinės priežastyspsichologinės priežastys rizikąpūlinyspūlinys nugarospūlinys nugaros raumenųpūslėsraumenisraumenų stiprinimasraumenų stiprinimas reguliariaireikiamirentgenogramarentgenograma stuburorentgenograma stuburo kompiuterinėrezonansinėrizikariziką nugarosriziką nugaros skausmamsrizikos veiksniai ligosrizikos veiksniai nugarosrizikos veiksniailigosrizikos veiksniailigos simptomaišaliasėdimassignalaissignalassignalas karščiavimassignalas karščiavimas svoriosimptomaisimptomai būdingisimptomai būdingi skausmąsimptomai požymiai ligonissimptomai požymiai ligossimptomai požymiailigossimptomai požymiailigos diagnostikaligossimptomai susijęsimptomai susiję skausmąskausmą sukėlusiaskausmą sukėlusia ligaskausmaiskausmai ligosskausmai ligos apibūdinimasskausmaisskausmamsskausmasskausmas jutimoskausmas jutimo judesiųskausmuskausmu nugaroje atsirastiskausmų nugarosskausmų nugaros skausmaisskausmų padedaskausmų padeda išvengtiskausmuiskausmusskausmus degeneraciniai stuburoskausmus sukeltiskausmus sukelti stuburoskiriama nvnuskiriamiskundžiasiskundžiasi skausmuskundžiasi skausmu nugarojeslanksteliošlapimošlapimo tyrimas stuburoslopinantismegenų stuburosmegenų stuburo navikasšonkauliųsrityje esantissrityje esantis pūlinysstiprinimasstovintysstuburestuburostuburo kanalostuburo kanalo susiaurėjimasstuburo kompiuterinėstuburo kompiuterinė magnetinėstuburo navikasstuburo navikas kraujostuburo pakitimaistuburo pakitimai ligosstuburo patologijastuburo patologija tarpslanksteliniostuburo rentgenogramastuburo rentgenograma stuburostuburo traumastuburo trauma ligosstuburo traumosstuburo traumos iškrypimaisudarosukelti stuburosukelti stuburo patologijasukėlusiąsukėlusia liga pavojaussukėlusiaisunkiaisunkussunkus fizinis stuburosusiaurėjimassusiję skausmąsusiję skausmą sukėlusiasusirgimąsusirgimą pilvosusirgimą pilvo organųsutrikimassutrikimas kojosesutrikimas kojose papildomisutrikimas pasireiškia papildomisvoriussvorius ligossvorius ligos priežastystarptarpslanksteliniotomografijatraumątrauma ligostrauma ligos ligostraumostulžiestyrimaityrimai bendrastyrimai bendras kraujotyrimai ligostyrimai ligos gydymastyrimastyrimas stuburotyrimas stuburo rentgenogramauodegikauliouždegimasuždegimas onkologinės ligosuždegimo nvnuužimavadinamasvaistaivartojimas buvusi stuburoveiksniaiveiksniai ligosveiksniai ligos simptomaiveiksniai nugarosveiksniai nugaros skausmusveiksniailigosveiksniailigos simptomaiveiksniailigos simptomai požymiailigosvėžysviršsvorisvisų atvejų ligosvyresnisypačživ
Anekdotai

archyvas