+5
-1
+4
Avanafilis – efektyviam erekcijos sutrikimo gydymui

Įvadas

Erekcijos sutrikimu (ES, erektiline disfunkcija) vadinama būklė, kai vyras nesugeba pasiekti ir iš­laikyti erekcijos, būtinos lytiniam aktui atlikti. ES skundžiasi įvairaus amžiaus vyrai, tačiau senstant šia liga sergama dažniau – apie 30 proc. 55–60 metų vyrų ir apie 75 proc. 70–75 metų vyrų (1).

ES vyrams sukelia fiziologinį diskomfortą, tu­rintį įtakos gyvenimo kokybei ir partnerių tarpusa­vio santykiams (1). Nepaisant to, kad yra efekty­vi ir sėkminga medikamentinė pagalba (pirmo pa­sirinkimo vaistai – fosfodiesterazės-5 inhibitoriai (FDE5i)), nemažai vyrų nutraukia vaisto vartojimą. Todėl svarbu suprasti vyrų ir jų partnerių poreikius, lūkesčius dėl ES gydymo, ypač tuomet, kai skiria­mas gydymas FDE5i. Minėtą problemą nusprendė detaliau paanalizuoti A. Burri ir H. Porst vadovauja­ma mokslininkų komanda. Jų atlikto tyrimo duome­nys medicininėje spaudoje pristatyti 2015 metais (8).

ES priežastys

ES priežastys yra įvairios. Jauniems žmonėms erekcija dažniau sutrinka dėl psichogeninių veiks­nių (pvz., tam tikro nusiteikimo, pervargimo, įtam­pos, nemalonumų, baimės, depresijos). Erekcija gali išnykti piktnaudžiaujant alkoholiu, vartojant narkotikus ir tam tikrus vaistus, daug rūkant, dėl il­galaikio kai kurių nuodingųjų medžiagų ar spindu­liuotės poveikio, lytiškai plintančių ligų, netinkamo dienos režimo, prastos mitybos, net nuolat dėvimų aptemptų drabužių. Vyresnio amžiaus vyrų erekcija dažniau sutrinka dėl tam tikrų organų ir jų sistemų pažeidimo (pvz., dėl hormonų pusiausvyros, lyti­nių organų kraujotakos ar erektiliojo audinio prisi­pildymo krauju sutrikimų, dėl aortos ar klubo arte­rijų šakų užakimo, taip pat pažeidus lytinių organų nervus, dėl galvos, stuburo ar mažojo dubens trau­mų ar tam tikrų operacijų). Su įvairiais ES gali būti susijusios ir tam tikros ligos, pavyzdžiui, arterinė hipertenzija, širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, cukrinis diabetas, inkstų funkcijos nepakankamu­mas, hipogonadizmas, kt.

Gydymo nutraukimo problema

Dauguma vyrų anksčiau ar vėliau atsisako me­dikamentinio gydymo. Taip yra dėl to, kad jie mano pasveikę ir nebeturį ES, baugina vaistų kaina, ne­mažai įtakos daro emociniai veiksniai, nepageidau­jami reiškiniai, aistros, geismo praradimas, neretam drovu įsigyti medikamentus (3–6). Kelių tyrimų duomenimis, po 1 metų paskirtą ES gydyti medi­kamentą nustoja vartoti 18 proc. vyrų, po 4–12 mė­nesių – 27 proc., po 1–3 mėnesių – 56 proc. Atski­rai įvertinus skirtingas tiriamųjų grupes, nustatyta, kad dažniausiai gydymą nutraukdavo diabetu ser­gantys vyrai (apie 73 proc.). Manoma, kad tai susi­ję su tuo, kad dėl diabetinės autonominė neuropa­tijos išsivystęs ES yra kur kas sunkiau gydomas ir skiriamų įprastinių medikamentų efektyvumas yra mažesnis (7).

ES gydymo lūkesčiai: tyrimo apibūdinimas

2014 metais pasitelkiant internetines apklausas atliktame tyrime dalyvavo 1 534 lytiškai aktyvūs, heteroseksualios orientacijos vyrai (amžius – 30– 75 metų). Neįtraukti tie asmenys, kurie turėjo nu­garos smegenų traumų, buvo patyrę prostatektomiją ar dubens nervus tausojančias operacijas. Iš tyrimo dalyvių 73,3 proc. turėjo ES, 26,7 proc. buvo svei­ki. 1 124 vyrai, kuriems diagnozuotas ES, buvo pa­dalyti į 3 grupes: pirma grupė – vyrai, kurie tyrime vartojo vaistus ES gydyti (25,7 proc.), antra grupė – vyrai, kurie buvo gydyti anksčiau (26,4 proc.), trečia grupė – vyrai, kurie turėjo ES, tačiau niekada nebu­vo gydyti (47,9 proc.).

Atliekant internetinę apklausą, buvo naudoja­mas standartizuotas Tarptautinis klausimynas erek­cijos funkcijos sutrikimams (IIEF-5) išsiaiškinti ir pa­čių tyrimo autorių parengta anketa. IIEF-5 sudarytas iš klausimų apie erekcinę funkciją, pasitenkinimą ly­tiniais santykiais, seksualinę patirtį per pastaruosius 6 mėnesius. Tyrėjų parengti klausimai buvo naudojami įvertinti aspektus, susijusius su gydymo lūkesčiais ir poreikiais: ar tiriamasis išgyvena dėl ES gydymo, kiek yra svarbus pasitenkinimas lytiniu gyvenimu, kiek yra reikšmingi aspektai, susiję su ES gydymu, ar tenkina vaisto veikimo pradžios laikas, veikimo trukmė.

Tyrimo rezultatai

Vidutinis tiriamųjų amžius buvo 46 metai. 73 proc. iš jų (n=1 124) turėjo erekcijos problemų, 47 proc. (n=529) iš jų niekada anksčiau ne­vartojo jokių vaistų erekcinei funk­cijai pagerinti. Daugeliui vyrų (38,46 proc.) buvo lengvi, o 17 da­lyvių (1,11 proc.) – sunkūs ES. Vi­dutinė jaučiamo ES trukmė buvo 49 mėnesiai. Skirtingo stiprumo ES patiriančių vyrų grupės tarpusavy­je labai nesiskyrė sociodemografiniais rodikliais ar ES trukme. Dažniausiai kartu nustatomos problemos buvo priešlaikinė ejakuliacija (22,6 proc.), sumažėjęs libido (18,2 proc.). Beveik penktadaliui (19,6 proc.) tyrime dalyvavusių vyrų diagnozuota hipertenzija, 17,3 proc. – hipercholesterolemija, 11,5 proc. – cukrinis diabetas. 16,9 proc. ir 12,3 proc. tiriamųjų sirgo atitinkamai ne­rimo sutrikimu ir depresija. Vyrų, neturinčių jokių pro­blemų dėl erekcijos, grupėje minėtos patologijos buvo kur kas retesnės.

Lytinių santykių svarba

Dauguma vyrų (40,55 proc.) teigė, kad lytiniai santykiai jų gyvenime yra svarbūs. 37,48 proc. lyti­nius santykius įvardijo kaip labai svarbius. Šie duo­menys nepriklausė nuo tiriamųjų amžiaus (p=0,24). Tyrimo dalyviai, kuriems diagnozuotas ES, lytinius santykius vertino kaip mažiau reikšmingus nei svei­kų vyrų grupė, nepriklausomai nuo to, ar ES gydyti buvo skiriama vaistų, ar ne.

Svarbūs aspektai, susiję su ES

Tiek ES patiriančių, tiek sveikų vyrų grupėse erekcijos išlaikymas, kol partnerė pasieks orgazmą, išlieka svarbiausias aspektas lytinių santykių metu. Mažiausiai svarbus aspektas – daugkartinių lytinių santykių epizodų galimybė vienos sueities metu. Pastebėta, kad erekcijos išlaikymas ir daugkartinių lytinių santykių epizodų galimybė vienos sueities metu buvo reikšmingai mažiau svarbūs anksčiau dėl ES negydytų vyrų grupėje. Amžius taip pat tu­rėjo įtakos prioritetų pasirinkimui, ypač dėl daug­kartinių lytinių santykių epizodų ir erekcijos išlai­kymo, kol partnerė pasieks orgazmą. Pirmas pami­nėtas aspektas labiau svarbus jaunesniems vyrams (r=–0,15, p<0,001), o su mažiumi erekcijos išlaiky­mas, kol partnerė pasieks orgazmą, tampa svarbes­nis (r=0,08, p=0,006).

Visaverčių lytinių santykių svarba

Apskritai noras įtikti partnerei, jausti malonumą buvo svarbiausi visaverčio lytinio gyvenimo aspek­tai, o mažiau svarbūs – lytinių santykių neplanavi­mas ar užsiėmimas seksu, kai jis to nori. Visi mi­nėti aspektai buvo svarbesni sveikiems vyrams nei tyrimo dalyviams, turintiems ES. Amžius taip pat turėjo įtakos prioritetų pasirinkimui. Jaunesni vy­rai pirmenybę teikė spontaniškumui arba galėjimui užsiimti lytiniais santykiais tuomet, kai jie to nori.

Ideali vaisto veikimo pradžia

Daugumai vyrų (38,1 proc.) pageidautina vais­to veikimo pradžia buvo po 15 min., o 27,6 proc. vyrų – 15–30 min., likusiems 34,4 proc. vyrų – 30– 60 min. Nė vienas tyrime dalyvavęs vyras neįvar­dijo pageidautinos vaisto veikimo pradžios daugiau kaip 60 min. (1 pav.). Priežastys, dėl kurių tyrime dalyvavę vyrai įvardijo pageidaujamą vaisto veikimo pradžią apie 15 min. kaip idealią, buvo šios (2 pav.):

  • išsaugomas lytinių santykių natūralumas;
  • nesumažėja potraukis;
  • nereikia praleisti daug laiko glamonėms;
  • nereikia iš anksto apgalvoti prieš planuojant lytinius santykius;
  • tai suteikia tam tikrą spontaniškumą;
  • pakankamai laiko kitai seksualinei veiklai, neį­skaitant lytinių santykių;
  • tai daro vyrus lytiškai pajėgiais;
  • leidžia pasijusti tokiais vyrais, kaip ir prieš atsi­randant ES;
  • leidžia tuoj pat reaguoti į partnerės norus.

 Avanafilis – efektyviam erekcijos sutrikimo gydymui

Idealus vaisto veikimo laikas

Dauguma vyrų (95,91 proc.) iš visų ES gru­pių pageidavo, kad vaisto veikimo trukmė būtų iki 4 val., 47,68 proc. vyrų manė, kad 6–12 val. būtų adekvatu (3 pav.). 71 proc. vyrų įvertino, kad veiki­mo trukmė daugiau kaip 12 val. būtų per ilga. Visų 3 grupių vyrų su ES nuomonė reikšmingai nesisky­rė vertinant idealią vaisto veikimo trukmę ir supra­timą, koks veikimo laikas būtų per ilgas.

Avanafilis – efektyviam erekcijos sutrikimo gydymui

 

Aptarimas

Pastarųjų kelerių metų tyrimų duomenimis, dau­gybė vyrų per anksti nutraukia medikamentinį ES gydymą. Pagrindinės to priežastys yra tai, kad vais­tas nepateisina paciento ir jo partnerės lūkesčių – ne­sukelia pakankamo varpos standumo, sueitis stoko­ja natūralumo, netenkina vaisto veikimo pradžia ar veikimo laikas (7). Taigi gydymo sėkmė priklauso ne tik nuo vaisto klinikinio poveikio, toleravimo, bet ir nuo to, ar jis atitinka paciento lūkesčius (10).

1998 metais H. Diver su kolegomis atliko ty­rimą, kuriame nustatė gydymo sėkmę lemiančius veiksnius tiek pacientams, sergantiems ES, tiek sveikiems vyrams. Tai – pasveikimas (ES simpto­mų išnykimas), malonumas, partnerio pasitenkini­mas, spontaniškumas, erekcijos natūralumas ir daž­numas (11). Yra atlikta daug tyrimų, kuriuose apra­šomas vaisto efektyvumas, jo farmakokinetinės, far­makodinaminės savybės, nepageidaujami reiškiniai, tačiau labai mažai yra tyrimų, kuriuose būtų įvertin­ti paciento lūkesčiai gydant ES (12). Vienas tokių – šiame straipsnyje aprašytas A. Burii ir H. Porst tyri­mas. Jame nustatyta, kad dauguma vyrų idealia vais­to veikimo pradžia laiko apie 15 min., o labiausiai pageidaujama veikimo trukme – iki 4 val.

Didžiojoje Britanijoje mokslininkai atliko vy­resnių nei 40 metų vyrų bei moterų apklausą, kuri parodė, kad vidutinis laikas nuo apsisprendimo pra­dėti lytinį aktą iki jo įžangos yra 5 min., o nuo įžan­gos iki lytinio akto pradžios – 10 min. (13). Vadi­nasi, daugumai porų nuo apsisprendimo iki paties lytinio akto pradžios reikia labai mažai laiko, todėl naudingiau būtų rinktis greitai veikiančius FDE5i.

FDE5i yra pirmo pasirinkimo vaistai ES gydy­ti, o prie kitų terapijos būdų rekomenduojama pe­reiti tik įsitikinus, kad jie nėra veiksmingi. Europos vaistų agentūra (angl. European Medicines Agen­cy – EMA) ES gydyti yra patvirtinusi 4 selekty­vius FDE5i (14). Juos vartojant būtina seksualinė stimuliacija, o jų veiksmingumas vertinamas pa­gal tai, ar sukelta erekcija yra pakankama penetra­cijai į makštį. Pirmasis ir seniausiai rinkoje esantis FDE5i yra sildenafilis (15). Po 5 metų patvirtinti ta­dalafilis ir vardenafilis, o 2013 metais rinkoje atsi­rado avanafilis (16).

 

Avanafilis – veiksmingas, greitai veikiantis ir gerai toleruojamas vaistas

Avanafilio veiksmingumas ir saugumas įrodyti III fazės klinikiniuose tyrimuose (17–19). IV fazės klinikiniame tyrime vertinta, kada anksčiausiai pa­sireiškia avanafilio erekciją gerinantis poveikis bei patvirtintas kliniškai reikšmingo terapinio poveikio bu­vimas per pirmas 15 min. pavartojus vaisto (20). Pirmi­nė tyrimo išeitis buvo kiekvieno paciento sėkmingai atliktų lytinių aktų dalis procentais, kai, praėjus vi­dutiniškai 15 min. po vaisto pavartojimo, pavykda­vo pasiekti pakankamą erekciją, reikalingą įstumti varpą į makštį ir sėkmingai užbaigti lytinį aktą. Sė­kmingu lytiniu aktu per nurodytą laiką laikyti atve­jai, kai laikmatis būdavo sustabdomas anksčiau nei po 15 min. nuo vaisto pavartojimo. Nustatyta, kad praėjus apytikriai 15 min. po 100 mg avanafi­lio pavartojimo, pradėtą lytinį aktą sėkmingai pa­vyko atlikti 24,7 proc. atvejų, 200 mg avanafilio – 28,2 proc., o placebo grupėje – 13,8 proc. Mažiau­siai vieną lytinį aktą, pradėtą per pirmas 15 min. po vaisto pavartojimo, 100 mg avanafilio grupėje pavy­ko atlikti 57,6 proc., o 200 mg grupėje – 59,7 proc. vyrų, t. y. daugiau nei placebo grupėje (40,4 proc.). Šio tyrimo rezultatai rodo, kad daugumai vyrų, ku­riems avanafilis buvo veiksmingas, poveikis pasi­reiškė per pirmas 15 min. pavartojus vaisto.

Avanafilis išsiskiria ypač dideliu selektyvumu FDE5 receptoriams, o tai leidžia sumažinti nepagei­daujamų reiškinių dažnį, kurie yra susiję su poveikiu kitiems FDE receptoriams (21). Išgėrus avanafilio, jis absorbuojamas greitai. Didžiausia nustatyta šio vaisto koncentracija plazmoje pasiekiama per 0,5– 0,75 val. po vaisto išgėrimo nevalgius, vaistas grei­tai pradeda veikti, o pusinės eliminacijos periodas yra gana ilgas (6–17 val.). Visos šios ypatybės gali padėti išvengti daugelio FDE5i vartojimo klaidų ir padidinti sėkmingai gydomų pacientų skaičių. Svar­bu paminėti, kad avanafilio dozė nepriklauso nuo paciento amžiaus, inkstų ir kepenų funkcijos (22).

Apibendrinimas

ES – tai būklė, kai vyras nesugeba pasiekti ir iš­laikyti erekciją, būtiną lytiniam aktui atlikti. ES vy­rams sukelia fiziologinį diskomfortą, turintį įtakos gy­venimo kokybei ir partnerių tarpusavio santykiams. Burri ir H. Porst atliktas tyrimas įvertino pa­cientų, gydomų dėl ES, lūkesčius, susijusius su ide­alia vaisto veikimo pradžia ir pageidaujama veiki­mo trukme, taip pat ir įvairių su lytine disfunkcija susijusių veiksnių svarbą. Erekcijos išlaikymas, kol partnerė pasieks orgazmą, išlieka svarbiausias aspek­tas lytinių santykių metu. Noras įtikti partnerei, jausti malonumą buvo svarbiausi visaverčio lytinio gyve­nimo aspektai. Daugumai vyrų ideali vaisto veikimo pradžia yra apie 15 min., veikimo trukmė – iki 4 val. FDE5i yra pirmo pasirinkimo vaistai ES gydyti. Avanafilis – veiksmingas, greitai veikiantis ir gerai toleruojamas vaistas.

Parengė gyd. Ernesta Vanharie

Šaltinis: "Internistas" Nr.2,2016m.