Ledinukai nuo ėduonies

Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­to (JAV) mik­ro­bio­lo­gas Ven­ju­an Ši
su­gal­vo­jo būdą, kaip pa­ga­min­ti sal­du­my­nus, ku­rie ne tik kad
ne­ken­kia, bet ir yra nau­din­gi dan­tims.

Naujųjų apel­sinų sko­nio le­di­nukų sudėty­je yra nat­ūra­lių ėduo­nies
bak­te­ri­jas nai­ki­na­nčių medžiagų. Be to, šie le­di­nu­kai ne­ken­kia toms
bak­te­ri­joms, ku­rios ap­sau­go bur­nos glei­vinę.
Iš Ki­ni­jos kilęs moks­li­nin­kas at­li­ko 50 tūkst. eks­pe­ri­mentų su
dau­giau kaip 2 tūkst. Ki­ni­jo­je nau­do­jamų vais­tažolių. Pa­si­ro­do, kad
rei­kiamų medžiagų yra saldymedžio šaknyse.

„Le­di­nu­kus be ėduo­nies“, įsi­giję li­cen­ci­ją, jau pradėjo ga­min­ti
sal­du­mynų fab­ri­kai.
Le­di­nukų išradėjęs Ven­ju­an Ši taip pat ti­ria ir bur­nos glei­vinę, kur
ap­tin­ka­ma 700 bak­te­rijų rūšių. Ne vi­sos šios bak­te­ri­jos ken­kia
žmo­gui, dau­gu­ma jam net­gi nau­din­gos, ta­č­iau tra­di­ci­niai
an­ti­bak­te­ri­niai pre­pa­ra­tai jų ne­ga­li išsau­go­ti.

Ta­č­iau dau­gu­ma žmo­nių moks­li­nin­ko Ši var­dą sies su nau­jai­siais jo
išras­tais le­di­nu­kais.
Šiuo me­tu vyks­ta ty­ri­mas, ku­riuo sie­kia­ma išsiaiškin­ti, kiek lai­ko
trun­ka le­di­nukų po­vei­kis. Ma­no­ma, kad re­gu­lia­riai var­to­ja­mi Ši
le­di­nu­kai ir vaikų, ir su­au­gu­siųjų dan­tis ap­sau­gos nuo ėduo­nies.