Pievagrybiuose gausu antioksidantų

An­ti­ok­si­dantų bal­tuo­siuo­se pie­va­grybiuose tiek pat, o kar­tais net dau­giau ne­gu bran­ges­niuo­se gry­buo­se.

Ma­no­ma, kad an­ti­ok­si­dan­tai pa­de­da or­ga­niz­mui sau­go­tis nuo ligų ir stip­ri­na imu­ni­te­tą - ko­vo­ja su lais­vai­siais ra­di­ka­lais ir taip ne­leidžia jiems pažeis­ti ląs­te­lių. Nors pie­va­grybiai - dažniau­siai ir gau­siau­siai au­gi­na­mi gry­bai pa­sau­ly­je ir kas­met jų su­val­go­ma tūksta­nč­iai tonų, ne­re­tai ma­no­ma, kad jie mais­tinėmis sa­vybėmis ne­pri­lygs­ta bran­giems tau­riems ar eg­zo­tiškiems gry­bams. Ta­č­iau, kaip rašoma"Jour­nal of the Scien­se of Fo­od and Ag­ri­cul­tu­re", nau­jau­si ty­ri­mai ro­do, kad bal­tuo­siuo­se pie­va­grybiuose yra tiek pat an­ti­ok­si­dantų kiek ir bran­giuo­se jų kon­ku­ren­tuo­se. Pa­vyzdžiui, vis po­pu­liarėja­nč­iuo­se ja­po­niškuo­se gry­buo­se, ku­rie pelnė sveikų, krau­jospūdį mažina­nčių, tu­ri­nčių priešvėžinių sa­vy­bių pro­duk­to re­pu­ta­ci­ją.

Pranc­ūzi­jos na­cio­na­li­nio ag­ro­no­mi­jos moks­li­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai nu­statė, kad pie­va­grybių gal­vutėse an­ti­ok­si­dantų kur kas dau­giau nei ko­tuo­se. Ka­dan­gi pie­va­grybių ga­li­ma ne­bran­giai nu­si­pirk­ti išti­sus me­tus, jie ga­li būti pui­kus ak­ty­vių kas­dienės mi­ty­bos kom­po­nentų šal­ti­nis.

Šaltinis | Dietinis gydymas bendrojoje praktikoje | Gydytoja dietologė Jūratė Dobrovolskienė