Augalinis preparatas, stiprinantis organizmo gynybines funkcijas

Įvadas

Naujų tyrimų duomenimis, augalinis ekstraktas Tonsilgon N moduliuoja skirtingus imuninės siste­mos parametrus. Tiek patogenų fagocitozė, tiek jų eliminacija gali būti sustiprintos dėl vaisto sude­damųjų dalių. Tokiu būdu stiprėja imuniteto gyny­ba ir kova su prasidedančia respiratorine infekcija.

Ilgai besitęsiančios ir besikartojančios kvė­pavimo takų infekcijos ypač būdingos tiems pa­cientams, kurių imuninė sistema nusilpusi – tai dažniausiai senyvo amžiaus žmonės bei vaikai, turintys įgimtą polinkį sirgti infekcinėmis ligo­mis. Kadangi daugumą kvėpavimo takų infekci­jų lemia virusai, dažniausiai gydymas antibioti­kais neindikuotinas.

Greita gynyba nuo visų rūšių ligos sukėlėjų yra įgimtos neantigenospecifinės imuninės siste­mos sritis, kuri kovoje su infekciniais mikroorga­nizmais pradeda veikti greičiau už adaptyvią imu­ninę sistemą (T ir B limfocitus). Veikiant pirminės imuninės sistemos mononukleariniams fagocitams (makrofagams ir monocitams), tiek bakterijos, tiek virusai fagocituojami ir nužudomi, o granuliocitai yra atsakingi tik už bakterijų pašalinimą (1).

Fagocitozės procesas susideda iš 3 fazių: fa­gocituojančios ląstelės chemotaktiniu keliu ap­tinka sukėlėją, tuomet prikimba ir apgaubia jį, galiausiai įvyksta fagocitozė, kurios metu pa­togenai patenka į ląstelės vidų (fagosomos su­siformavimas) ir joje virškinami (destrukcijos stadija). Destrukcijos procesas pasitarnauja pa­togenų eliminacijai. Vykstant destrukcijos fazei, pasireiškia vadinamasis oksidacinis stresas. Šio proceso metu fagocitai išskiria agresyvius deguo­nies metabolitus hidroksil- ir vandenilio peroksi­do radikalus tam, kad būtų pašalinti (eliminuoti) ligos sukėlėjai. Fagocitų aktyvumo padidėjimas stebimas 1–3 infekcijos parą.

Imunomoduliuojamasis poveikis

Norint sustiprinti įgimtos organizmo gynybi­nės sistemos poveikį esant pirmiesiems infekci­jos požymiams, pasiteisino imunomoduliuoja­muoju poveikiu pasižyminčio augalinio prepara­to vartojimas. Užkertant kelią bakterinei infekci­jai, ankstyva imunomoduliuojamoji intervencija taip pat itin naudinga. Nuosekli ir ankstyva imu­ninę sistemą stiprinanti terapija augaliniu prepa­ratu Tonsilgon N stabilizuoja imuninę sistemą ir ilgam sumažina imlumą infekcijoms.

Tonsilgon N preparatą sudaro 7 skirtingų gy­domųjų augalų – vaistinių svilarožių šaknų, ra­munėlių žiedų, ožkabarzdžių asiūklių, riešutme­džių lapų, kraujažolių, ąžuolų žievės, kiaulpie­nių – ekstraktai. Tonsilgon N pasižymi imuno­moduliuojamuoju, uždegimo slopinamuoju, an­tivirusiniu ir antibakteriniu poveikiais ir yra re­komenduojamas skirti esant pirmiesiems perša­limo požymiams, ypač tam, kad bet kurio am­žiaus pacientų organizmas būtų apsaugotas nuo ligos pasikartojimo.

Augalinis preparatas, kurio vienas svarbiau­sių poveikių – imunomoduliuojamasis, pastarai­siais metais buvo ištirtas nuodugniau. Iš ankstes­nių tyrimų in vivo su pelėmis žinoma, kad vais­tinių svilarožių ir ramunėlių sudėtyje esama po­lisacharidų, kurie fagocitozės aktyvumą padidi­na daugiau nei dukart (2) (1 pav.).

Kombinuotame preparate esančios veikliosios medžiagos lėmė ne tik patogeno „apgaubimo ir prarijimo“ – fagosomų formavimosi proceso – padidėjimą. Aktualiame in vitro tyrime pateikta duomenų, kad kitas fagocitozės žingsnis ,,des­trukcija“ taip pat sustiprinamas dėl imunoterapi­nio poveikio (3, 4). Tyrimo tikslas – ištirti pre­parato įtaką skirtingiems imuninės sistemos pa­rametrams in vitro. Tam naudoti sveikų proban­dų izoliuoti fagocitai, kurie buvo stimuliuoja­mi Formil-metionil-leucil-fenil-alanino (fMLP) dozėmis. Paprastai šis peptidas išsiskiria irstant bakterijoms ir uždegiminiuose procesuose atlie­ka pagrindinį vaidmenį esant neutrofilinių granu­liocitų ir makrofagų / monocitų chemotaksiui. To­kiu būdu aktyvinti fagocitai buvo inkubuojami su skirtingų koncentracijų (0,001–100 μg/ml) auga­linės sudėties preparatu. Norint nustatyti imuno­moduliuojamąjį preparato poveikį, dalis ląstelių, kurios dėl fMLP stimuliacijos reagavo oksidaciniu stresu, buvo įvertintos. Taip pat tyrime buvo ana­lizuojama augalinio preparato įtaka citokinams.

Tyrimo duomenys parodė, kad priklausomai nuo augalinio imunoterapinio preparato koncen­tracijos buvo indukuotas ląstelių, kurioms su fMLP sukeltas aktyvių deguonies metabolitų iš­siskyrimas, skaičiaus didėjimas žmogaus mono­cituose ir granuliocituose (2 pav.). Monocituose šis efektas buvo ypač ryškus ir nuo 1 μg/ml kon­centracijos statistiškai reikšmingas (p<0,05) (3).

Šie rezultatai yra kliniškai svarbūs. Jų duo­menimis, 7 preparato sudedamieji augalai ska­tina efektyvesnę patogenų eliminaciją ir atlieka atitinkamą imuninės sistemos stiprinimo funk­ciją jau nuo infekcijos pradžios.

Šis in vitro tyrimas įrodė, kad organizmo gynybą skatinantis preparato poveikis prisideda prie citokinų moduliacijos. Nedidelės augalinio preparato koncentracijos didina interleukino-6 (IL-6) sekreciją. IL-6, organizmui ginantis nuo svetimkūnių, atlieka reikšmingą vaidmenį – pa­didina organizmo gynybinį pasirengimą.

Remiantis in vitro tyrimo rezultatais, Tonsilgon N daro įtaką skirtingiems imuninės sistemos rodi­kliams. Nevienodas vaisto mažų ir didelių dozių efektas lemia preparato pasirinkimo indikacijas: di­delės dozės skiriamos esant ūmiai infekcijai, nedide­lės indikuotinos norint pagerinti imuniteto gynybą.

Parengė gyd. Vita Lizdenienė

Žurnalas „Internistas“