+1
-0
+1
Nemiga – rizika paciento sveikatai ir gerovei

Nemigos apibrėžimas ir rūšys

Lėtinė nemiga patvirtinama, jei pacientas atitinka šiuos kriterijus:

 1. Pacientas, paciento tėvai ar demencija sergančiųjų slau­gytojai nurodo vieną ar kelis iš šių simptomų:
 • sunku užmigti (vaikams ir jauniems – ilgiau nei 20 min., suaugusiesiems – 30 min.);
 • dažnai pabundama naktį, būdraujama ilgiau nei 30 min.;
 • ryte atsibundama anksti (nubundama anksčiau nei 30 min. iki norimo keltis laiko);
 • priešinamasi eiti miegoti pagal nustatytą grafiką;
 • negali miegoti be tėvų ar slaugytojų.
 1. Pacientas, paciento tėvai ar demencija sergančiųjų slau­gytojai dėl nepatenkinamos miego kokybės ir / ar trukmės nurodo vieną ar kelis iš šių simptomų, kurie pasireiškia dieną – nuovargis, irzlumas, sunkumas susikaupti, ben­dravimo problemos, elgesio problemos, kurios pasireiš­kia hiperaktyvumu, impulsyvumu, agresija, sumažėjusi motyvacija veikti, polinkis daryti klaidas, pakliūti į ne­laimingus atsitikimus.
 2. Miego sutrikimas tęsiasi, net jei sąlygos miegui yra tin­kamos ir adekvačios.

Pagal naujausią 2014 metais patvirtintą Tarptautinę miego sutrikimų klasifikaciją (ICSD-3) išskiriamos 3 ne­migos rūšys:

 • trumpalaikė nemiga taip pat gali būti vadinama ūmia nemiga, paskatinta streso, tranzitorinė nemi­ga. Ji trunka mažiau nei 3 mėnesius, žinoma tiksli jos išsivystymo priežastis. Paprastai nemiga praei­na pašalinus žinomą stresorių arba individui prisi­taikius prie stresą sukėlusios priežasties;
 • lėtinė nemiga – kai aukščiau minėti nakties ir dienos metu pasireiškiantys simptomai kartojasi mažiausiai 3 kartus per savaitę ir trunka ilgiau nei 3 mėnesius;
 • kita nemiga nustatoma, kai pacientas skundžiasi, kad sunku užmigti, dažnai nubundama naktį, bet neuž­tenka kriterijų diagnozuoti trumpalaikę ar lėtinę ne­migą.

Naujojoje klasifikacijoje yra keletas lėtinės nemigos api­brėžimo pasikeitimų:

 1. Nebeliko įprastų nemigos potipių:
 • pirminė nemiga;
 • antrinė nemiga dėl psichikos sutrikimo;
 • antrinė nemiga dėl somatinės ligos;
 • vaistų ir medžiagų sukeltos nemigos.
 1. Vietoj buvusio kriterijaus, kad lėtinės nemigos trukmė turi būti ne mažesnė nei 1 mėnuo, naujojoje klasifika­cijoje lėtinei nemigai diagnozuoti nemigos simptomai turi tęstis daugiau nei 3 mėnesius.

Tai įvyko todėl, kad pastaruosius 20 metų atlikti tyri­mai rodo, kad nemigą reikėtų vertinti kaip atskirą ligą, o ne kokios nors kitos ligos simptomą. Nemiga gali egzis­tuoti nepriklausomai nuo kitos ligos, gali išlikti sėkmingai išgydžius kitą ligą, o kita liga sergantis žmogus nebūtinai turi skųstis nemiga.

Ligos epidemiologija

 • Pasaulio ir Europos epidemiologiniais duomenimis, 10– 12 proc. populiacijos atitinka lėtinės nemigos kriterijus.
 • 3–5 proc. populiacijos nemiga yra vienintelė liga be kitų ligų komorbidiškumo.
 • Nemigos tęstinumas: 75 proc. individų, kurie atitiko lė­tinės nemigos kriterijus, nemiga bus nustatoma ir po 1 metų, o 50 proc. – ir po 3 metų.
 • 45 proc. pacientų nemiga tęsiasi daugiau nei 6 metus.
 • 25 proc. žmonių, kuriems diagnozuojama lėtinė nemi­ga, nusiskundimų miegu turi nuo vaikystės.

Nemiga – rizikos veiksnys

 • Turi poveikį kardiovaskulinei patologijai.
 • Daro įtaką psichinei sveikatai.
 • Daro įtaką kasdienei veiklai ir gyvenimo kokybei.
 • Neigiamai veikia pažintines funkcijas.
 • Silpnina imunitetą, sukelia metabolinę disfunkciją.
 • Didina mirtingumą.

Nemiga dėl trumpos miego trukmės, nubudimų mie­gant yra susijusi su simpatinės nervų sistemos aktyvaci­ja. Tai yra nepriklausomas kardiovaskulinės patologijos, įskaitant arterinę hipertenziją, miokardo infarktą, širdies ritmo sutrikimus, rizikos veiksnys. Nemigos gydymas ir miego kokybės gerinimas prisideda prie šių ligų profilak­tikos ir gydymo.

Nemiga turi neigiamos įtakos mokymuisi ir atminčiai. Nemigos simptomai, ypač miego palaikymo sutrikimas, miegas be poilsio jausmo ir trumpa miego trukmė yra su­siję su didesne mirtingumo rizika.

Nuo seno nemiga dažnai siejama su psichikos ligomis. Buvo manoma, kad nemiga yra antrinė, t. y. tik vienas iš de­presijos, nerimo ar kitos psichikos ligos požymių. Ilgalaikiai stebėjimai ir tyrimai rodo, kad net pagydžius depresiją ar pa­siekus jos remisiją, nemiga išlieka. Tai leido daryti prielaidą apie psichikos ligų ir nemigos komorbidiškumą, o ne laikyti nemigą psichikos ligos padariniu. Atlikti tyrimai leidžia teig­ti, kad nemiga yra stiprus ir nepriklausomas rizikos veiksnys depresijai, nerimo sutrikimams, piktnaudžiavimui vaistais, alkoholiu ar narkotikais. 2011 metais paskelbtos metaanali­zės duomenys leidžia daryti išvadą, kad nemigą galime laiky­ti būsimos depresijos pranašu metus iki depresijos pasireiški­mo. Jei atskirai gydoma tiek depresija, tiek nemiga, greičiau pasiekiama depresijos remisija ir depresijai gydyti reikia ma­žesnių antidepresantų dozių, nei gydant tik depresiją atskirai. Gydant depresiją išnykusi nemiga yra sėkmingo depresijos gy­dymo rodiklis. Kita vertus, po gydymo vėl atsiradusi nemiga yra galimo depresijos ar priklausomybės ligų atkryčio rodiklis.

Nemiga ir trumpa miego trukmė yra rizikos veiksnys cukriniam diabetui išsivystyti, o nemigos gydymas page­rina ne tik miego efektyvumą, bet ir glikemijos kontrolę, vertinant Hb A1c. Geras miegas stiprina imunitetą, greitina sveikimą po įvairių ligų ir, atvirkščiai – miego trūkumas mažina organizmo atsparumą ligoms, reakciją į vakcinas. Pagrindinis nemigos simptomas yra budrumo padidė­jimas, trukdantis miegui. Tokia ypatinga budrumo proce­sų smegenyse aktyvacija neleidžia užmigti tiek naktį, tiek dieną, miegas lyg išnyksta, pastoviai jaučiamas nuovargis. Tam įtakos turi keletas veiksnių:

 • genetinė predispozicija;
 • psichosocialiniai stresoriai;
 • miego įpročiai (miego higienos taisyklių nesilaikymas);
 • blogas miego standarto supratimas;
 • kiti kognityviniai veiksniai (perdėtas nerimavimas).

Gydymo rekomendacijos

 1. Nemigai labai būdingas komorbidiškumas, todėl visi pacientai, kuriems diagnozuota lėtinė nemiga, turi būti gydomi nuo bet kokių greta esančių somatinių, psichi­nių, priklausomybės ligų, kitų miego sutrikimų. Taip pat visiems būtina rekomenduoti miego higienos taisykles, kurios susideda iš gerų ir blogų miego įpročių.

Geri miego įpročiai:

 • eiti miegoti kiekvieną vakarą tuo pačiu laiku, užmig­ti iki vidurnakčio;
 • keltis kiekvieną rytą tuo pačiu laiku;
 • pasimankštinti kasdien bent po 20 min. ankstyvą po­pietę, likus bent 3–4 val. iki miego;
 • sukurti naktinio miego ritualą (pvz., lengvas užkan­dis prieš miegą);
 • miegamasis turėtų būti tamsus, ramus ir patogus.

Blogi miego įpročiai:

 • gerti kofeino turinčių gėrimų po pietų;
 • mankštintis likus 3–4 val. iki miego;
 • gerti alkoholio vakare;
 • rūkyti prieš miegą ir naktį;
 • eiti miegoti alkanam;
 • naudoti lovą ne pagal paskirtį.

Miego higiena svarbi tiek nesergantiems, kaip profi­laktikos priemonė, tiek sergantiems nemiga, kaip gydymo proceso dalis.

 1. Kognityvinė elgesio terapija, adaptuota nemigai gydy­ti (KET-N), ar nesant kitai psichoterapijos galimybei, turėtų būti taikoma nuo pat nemigos gydymo pradžios (įrodymų lygis 2B).
 2. Sunkesnės eigos nemigai kognityvinę elgesio terapiją derinti su medikamentiniu gydymu 6–8 savaites, vė­liau palaipsniui mažinant medikamentų dozes, bet tę­siant KET-N (įrodymų lygis 2B).
 3. Medikamentus rinktis atsižvelgiant į nepageidaujamus reiškinius (prioritetas nebenzodiazepinams) ir nemigos tipą – užmigimo sutrikimo tipo nemigai gydyti rinktis trumpo veikimo hipnotikus, miego palaikymo sutrikimo nemigai gydyti ilgesnio veikimo alternatyva yra zolpi­demas nakčiai (įrodymų lygis 2C).
 4. Ilgalaikis gydymas vien medikamentais nėra optimalus nemigos gydymo būdas.