Pirmojo gyvenime išeminio insulto etiologija esant jauno amžiaus: 15 Europos insulto centrų duomenys

Išeminio insulto esant jauno amžiaus rizikos veiksniai kinta su amžiumi, taip pat skiriasi vyrų ir moterų populiacijose. Duomenys apie juos yra pavieniai ir dažniausiai remiasi atskirų autorių (ar centrų) patirtimi.

Pirmą kartą pateikiama plačios apimties analizė iš 15 Europos insulto centrų. Minėtame retrospekty­viajame tyrime apžvelgiami 3 331 ligonio (amžius 15–49 metų), kuriems pirmą kartą gyvenime įvyko išeminis insultas, ligos istorijos duomenys.

Insulto etiologinės priežastys klasifikuojamos re­miantis TOAST (angl. Trial of Origin Acute Stroke Treatment) kriterijais.

Priežasčių grupės: stambiųjų arterijų ateroskle­rozė, kardialinės kilmės embolija, smulkiųjų arte­rijų okliuzija, kita patikslinta etiologija, nežinoma etiologija. Kardialinės kilmės embolijos atveju pa­gal etiologinį veiksnį papildomai buvo vertinta rizi­ka embolijai – didelė arba maža. „Kitos patikslintos etiologijos“ grupė buvo skirstoma į arterijų diseka­cijos ir kitų priežasčių grupes.

Autorių duomenimis, 39,6 proc. atvejų insulto etiologija išliko nežinoma. „Kita patikslinta etiolo­gija“ nustatyta 21,6 proc. ligonių, kardioembolinės priežastys – 17,3 proc. ligonių, smulkiųjų arterijų okliuzija – 12,2 proc. atvejų ir stambiųjų arterijų aterosklerozė – 9,3 proc. atvejų. Pirmoje grupėje („kita patikslinta etiologija“) vyraujanti priežastis buvo kaklo arterijų disekacija (12,8 proc.); šios grupės ligoniai buvo statistiškai patikimai jaunes­ni ir dažniau – moterys. Kardioembolinės priežas­tys buvo dažnesnės jaunesniems ligoniams ir vy­rams; didelės rizikos šaltinis buvo prieširdžių vir­pėjimas / plazdėjimas (15,1 proc.) ir kardiomiopa­tija (11,5 proc.). Didžiųjų arterijų aterosklerozė ir smulkiųjų arterijų okliuzija buvo dažnesnės vyrų grupėje; šios insulto priežastys buvo daug dažnes­nės vyresniems ligoniams. Palyginti šiaurės, pietų ar centrinės Europos centrų duomenis, populiacinių skirtumų nenustatyta. Autoriai mano, kad ieškant išeminio insulto jauniems pacientams priežasčių, svarbu atsižvelgti tiek į ligonio amžių, tiek į lytį. Deja, matome, kad dauguma atvejų insulto prie­žastis lieka nenustatyta.

Parengė gyd. Giedrė Krištopaitytė

LITERATŪRA

Yesilot Barlasa N., Putaalab J., Waje-Andreassenc U. et al. Etiologyoffirst-everischaemicstrokeinEuropeanyoungadults:the 15 citiesyoungstrokestu­dy. European Journalof Neurology, 2013, 20, 1431–1439.

 

Žurnalas „Internistas“