+2
-0
+2

 

Vie­ni daž­niau­sių įvai­raus am­žiaus pa­cien­tų nu­si­skun­di­mų yra raiš­čių, rau­me­nų ar saus­gys­lių pa­tem­pi­mai, ku­rie bū­na ne­vie­no­do sun­ku­mo – nuo leng­vo kulkš­nių pa­tem­pi­mo iki spor­ti­nių trau­mų ir ūmi­nio nu­ga­ros skaus­mo. Pa­temp­ti au­di­niai grei­tai tins­ta, juo­se vys­to­si už­de­gi­mas, to­dėl šios trau­mos ga­li bū­ti la­bai skaus­min­gos.

 

Raiš­čių pa­tem­pi­mas nu­sta­to­mas ta­da, kai per­tem­piant ar su­kant pa­žei­džia­mi (iš da­lies nu­trau­kia­mi) raiš­čiai, su­pan­tys kau­lus są­na­rio sri­ty­je. Rau­me­nys ar saus­gys­lės trau­muo­ja­mi juos per­tem­piant ar per­ne­lyg su­trau­kiant, dėl to jie ga­li bū­ti at­plėš­ti ar pa­temp­ti.

 

Kli­ni­ka

Bū­din­gi raiš­čių, rau­me­nų ir saus­gys­lių pa­tem­pi­mų simp­to­mai yra šie:

l    skaus­mas,

l    krau­ja­vi­mas į ap­lin­ki­nius au­di­nius, dėl to au­di­niai pa­tins­ta,

l    mė­ly­nė pa­žei­di­mo sri­ty­je,

l    au­di­nių pa­ti­ni­mo ir pa­žei­di­mo są­ly­go­ti skaus­min­gi ir ri­bo­ti ju­de­siai.

 

Daž­niau­siai pa­tem­pia­mi čiur­nos ir ke­lių są­na­rių raiš­čiai, ko­jų ir apa­ti­niai nu­ga­ros rau­me­nys.

 

Pir­mo­ji pa­gal­ba (RICE metodika)

l    Nu­ken­tė­ju­sios kū­no da­lies ra­my­bė.

l    Šal­tis – le­do mai­še­liai ar šal­do­mie­ji kom­pre­sai, de­da­mi pir­mą­sias 2–3 die­nas kas po­rą va­lan­dų ir lai­ko­mi 10–15 mi­nu­čių, kad su­ma­žė­tų pa­ti­ni­mas.

l    Kom­pre­si­niai tvars­čiai, taip pat ma­ži­nan­tys ti­ni­mą, de­da­mi ma­žiau­siai dvi die­nas.

l    Nu­ken­tė­ju­sios kū­no da­lies pa­kė­li­mas kuo aukš­čiau šir­dies ly­gio – taip ma­žė­ja pa­ti­ni­mas ir krau­ja­vi­mas į ap­lin­ki­nius au­di­nius.

 

Pir­mą­ją sa­vai­tę ne­rei­kė­tų dė­ti šil­do­mų­jų kom­pre­sų, nes pa­žeis­ta vie­ta ga­li dar la­biau pa­tin­ti ir skau­dė­ti.

Jei­gu įta­ria­ma pa­žei­dus kak­lą ar stu­bu­rą, svar­biau­sia yra pa­cien­to ne­ju­din­ti, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai gre­sia tie­sio­gi­nis pa­vo­jus, pvz., ug­nis, van­duo. Ju­di­nant trau­mą pa­ty­ru­sį žmo­gų ga­li­ma pa­žeis­ti nu­ga­ros sme­ge­nis. 

Vai­kams ga­li bū­ti sun­ku pa­tem­pi­mą di­fe­ren­ci­juo­ti nuo kau­lų lū­ži­mo, ka­dan­gi vai­kų raiš­čiai ir saus­gys­lės yra stip­res­ni už kau­lus, ir kau­lai daž­niau­siai lūž­ta grei­čiau, nei pa­žei­džia­mi raiš­čiai.

 

Daž­niau­si pa­tem­pi­mai

Čiur­nos pa­tem­pi­mas. Tai be­ne daž­niau­sia trau­ma, de­ja, ne vi­sa­da tei­sin­gai gy­do­ma. Dau­gu­ma pa­cien­tų ne­krei­pia į trau­mą dė­me­sio, ma­ny­da­mi, kad pa­sveiks sa­vai­me. Ne­gy­dant ga­li vys­ty­tis kom­pli­ka­ci­jos, pvz.: ne­sta­bi­lus są­na­rys, ar­tri­ti­nis skaus­mas, pa­kar­to­ti­niai pa­tem­pi­mai.

Pa­tem­pus čiur­ną, ge­riau­sios yra jau mi­nė­tos gy­dy­mo prie­mo­nės – ra­my­bė, šal­tis, kom­pre­si­ja ir ga­lū­nės pa­kė­li­mas. Jei pa­žei­di­mas sun­kes­nis, re­ko­men­duo­ja­ma są­na­rį su­tvir­tin­ti tvars­čiu. Taip pat siū­lo­ma są­na­rį at­sar­giai mankš­tin­ti, ju­din­ti, kad są­na­rys ne­su­sting­tų. Ge­riau­sia yra veng­ti trau­mų.

 Blauz­dos rau­me­nų pa­tem­pi­mas. Blauz­dos rau­me­nys daž­niau­siai pa­tem­pia­mi bė­gant. Re­ko­men­duo­ja­ma ne­del­siant su­sto­ti, už­dė­ti kom­pre­si­nį šal­do­mą­jį tvars­tį.

Šlau­nies rau­me­nų pa­tem­pi­mas. Daž­niau­siai nu­ken­čia už ke­tur­gal­vį šlau­nies rau­me­nį sil­pnes­ni už­pa­ka­li­niai šlau­nies rau­me­nys, da­ly­vau­jan­tys tie­siant šlau­nį ir len­kiant ke­lį. Jei šie rau­me­nys už ke­tur­gal­vį rau­me­nį sil­pnes­ni 60 proc. ir dau­giau, pa­tem­pi­mas ga­li­mas net pa­pras­tos mankš­tos me­tu. Pa­pras­tai pa­jun­ta­mas stai­gus ašt­rus skaus­mas nu­ga­ri­nė­je šlau­nies pu­sė­je. Šiuo at­ve­ju taip pat re­ko­men­duo­ja­ma ra­my­bė, šal­do­mie­ji ir kom­pre­si­niai tvars­čiai bei ko­jos pa­kė­li­mas. Pa­svei­kus rei­kė­tų da­ry­ti pra­ti­mus, stip­ri­nan­čius pa­žeis­tuo­sius rau­me­nis. Esant sun­kes­niam pa­žei­di­mui, pa­tar­ti­na kreip­tis į gy­dy­to­ją.

Nu­ga­ros pa­tem­pi­mas. Nu­ga­ros skaus­mas ga­li at­si­ras­ti bet ku­ria­me nu­ga­ros taš­ke pa­lei stu­bu­rą, bet daž­niau­siai nu­ken­čia apa­ti­nė – juos­me­ni­nė stu­bu­ro da­lis. Juos­me­niui ten­ka lai­ky­ti di­džiau­sią kū­no ma­sės da­lį, taip pat bet ko­kį ne­ša­mą svo­rį, juos­muo la­biau nei vir­šu­ti­nės stu­bu­ro da­lys da­ly­vau­ja su­kan­tis ar len­kian­tis. Nu­ga­ros skaus­mą daž­niau­siai su­ke­lia rau­me­nų ar raiš­čių pa­tem­pi­mas ke­liant svo­rį ar at­lie­kant stai­gų ju­de­sį. Šis skaus­mas dar va­di­na­mas „pa­pras­tu“ nu­ga­ros skaus­mu.

Nu­ga­ros pa­tem­pi­mai gy­do­mi vais­tais, fi­zio­te­ra­pi­ja ir mankš­ta. Iš­veng­ti nu­ga­ros pa­tem­pi­mo ga­li­ma nuo­lat mankš­ti­nan­tis, pa­lai­kant nor­ma­lią kū­no ma­sę ir lai­ky­se­ną ra­my­bė­je bei ju­dant.

 

Gy­dy­mas vais­tais

Esant vai­riems pa­tem­pi­mams, skaus­mas ri­bo­ja pa­žeis­tos kū­no da­lies funk­ci­ją, ju­de­sius, ma­žiau ar dau­giau blo­gi­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Jiems gy­dy­ti ski­ria­mi skaus­mą ir už­de­gi­mą mal­ši­nan­tys vais­tai.

Pa­pras­tai pa­tem­pi­mams gy­dy­ti var­to­ja­mi ne­ste­roi­di­niai vais­tai nuo už­de­gi­mo (NVNU), tiek ge­ria­mie­ji, tiek nau­do­ja­mi vie­tiš­kai, pvz., fastum/9975″>fastum/9975″>Fas­tum.   Dažnai gydytojai derina ir geriamus, ir tepamus vaistus, t.y. keletą pirmų gydymo dienų skiria juos abu, o po to –  tik tepalą, pavyzdžiui pirmas dienas greitam skausmo malšinimui skiriamos Dolmen tabletės kartu su fastum/9975″>Fastum geliu, vėliau tik fastum/9975″>Fastum. Jei traumuotoje vietoje yra didelis tinimas, susiformavo hematomos, papildomai skiriama gelio lioton/5359″>Lioton 1000 . Dėl tokio kompleksinio gydymo ligonis greičiau pasveiksta ir sumažėja skrandžio sudirginimo pavojus, kadangi vaistai per os vartojami gan trumpai.

 

Grei­tas po­vei­kis

Fas­tum iš kitų tepalų išsiskiria greitu poveikiu, kadangi jo sudėtyje yra labai skvarbus hidroalkoholinis gelis bei stipri veiklioji medžiaga ketoprofenas . Ana­li­zuo­jant spor­ti­nių trau­mų gy­dy­mo re­zul­ta­tus pa­skai­čiuo­ta, kad 62 proc. kulkš­nies rau­me­nį pa­tem­pu­sių pa­cien­tų jau po 3 die­nų gy­dy­mo fastum/9975″>fastum/9975″>Fas­tum vėl ga­lė­jo tre­ni­ruo­tis.

Gy­dant nu­ga­ros skaus­mus, po 3 Fas­tum nau­do­ji­mo die­nų be­veik 70 proc. pa­cien­tų ver­ti­no šį vais­tą kaip la­bai veiks­min­gą, o po 7 die­nų tei­gia­mą po­vei­kį pa­tvir­ti­no apie 84 proc. li­go­nių.

      Gydytojai pastebi, kad labai svarbu fastum/9975″>Fastum  naudoti teisingai – tepti ant skaudamos vietos po 3-5 cm gelio 2 kartus per dieną. Nereikia dėti jokių kompresų, gelis ir be jų puikiai susigeria.

 

Parengė gyd. Silvija Bučytė