+1
-0
+1
Senyvo amžiaus pacientų slaugos problemos ir jų sprendimo būdai

Įvadas

Pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, daugėja senyvo amžiaus žmonių. Daugelis jų serga viena ar keliomis lėtinėmis li­gomis, geba prasčiau apsitarnauti aplinkoje, o daliai prirei­kia ir epizodinės ar nuolatinės slaugos. Dėl daugybės kartu esančių patologijų, socialinių, ekonominių aspektų neretai sunku parinkti tinkamas gydymo priemones, tačiau nema­žai sunkumų iškyla ir planuojant, vykdant vyresnio amžiaus asmenų slaugą tiek namuose, tiek ligoninėje [1]. Straipsny­je aptarsime pagrindines problemas, su kuriomis susiduria tiek medicinos personalas, tiek artimieji, slaugantys seny­vo amžiaus pacientą, supažindinsime su naujomis inovaty­viomis slaugos priemonėmis.

 

Pagrindinės senyvų asmenų slaugos problemos

Vienos dažniausių problemų, su kuriomis susiduria se­nyvo amžiaus slaugomi pacientai bei jų artimieji, yra judė­jimo problema ir Clostridium difficile infekcija.

Judėjimo problema

Senyvo amžiaus pacientus prižiūrinčio personalo pa­grindinis tikslas – užtikrinti svarbiausius pacientų porei­kius, skatinti juos kiek galima savarankiškiau apsitarnau­ti. Vienas svarbiausių senyvo amžiaus pacientų poreikių yra judrumas (mobilumas). Dalinis ar visiškas mobilumo praradimas stipriai pakeičia kasdienę rutiną, ypač apsun­kina tuštinimosi, šlapinimosi procesus. Ilgalaikis gulėji­mas lovoje didina pragulų susidarymo riziką. Nepaisant to, kad pacientas neturi problemų dėl išmatų nelaikymo, jam tampa sunkiau pasiekti tualetą. Tokiais atvejais yra naudojamos papildomos priemonės – basonai, antelės, tu­aleto kėdės, naktipuodžiai. Nors ir yra labai patogios, šios priemonės turi ir trūkumų – gali būti užteršiama aplin­ka, plastikiniai surinkimo indai yra infekcijos rezervua­ras, neretai sklinda nemalonus kvapas. Dėl didelių jų iš­sisklaidymo galimybių ekskretai (išmatos, šlapimas, vė­malai) yra pagrindinis multirezistentiškų enterobakterijų (plataus spektro beta laktamazių), plonojo žarnyno bak­terijų (vankomicinui rezistentiškų bakterijų, C. difficile) plitimo šaltinis [2].

difficile infekcija

Labai dažna slaugomų pacientų problema – C. diffici­le infekcija, kuri yra dažna hospitalinių infekcijų (diarėjų) sukėlėja. C. difficile ima ypač greitai daugintis ir gaminti ligą sukeliančius toksinus tuomet, kai vartojami antibioti­kai, sutrikdantys žarnyno bakterinės floros pusiausvyrą. As­mens sveikatos priežiūros įstaigoje, kur gydomi infekuoti pacientai, aplinka gali būti užteršiama C. difficile sporo­mis. Jos aplinkoje, ant medicinos prietaisų ir kitų paviršių gali gyvuoti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, todėl in­fekcija perduodama kitiems pacientams net ir po kurio lai­ko. Daliai pacientų C. difficile infekcija gali pasireikšti dar vartojant plataus spektro antibiotikus, daliai – praėjus 1–10 dienų ar net 4–6 savaitėms po antibakterinio gydymo. In­fekcijos šaltinis yra infekuoti ir kolonizuoti pacientai, už­teršta aplinka ir paviršiai ligoninėse ir / ar palaikomojo gy­dymo ir slaugos įstaigose. C. difficile yra labai atsparios ir gali ilgai išlikti ant drabužių, aplinkos paviršių – basonų, tualetų, lovų rėmų, vežimėlių, rektalinių termometrų, būti perduodamos per personalo ar pacientą prižiūrinčių asme­nų rankas, daiktus [3, 4]. Klinikiniai C. difficile infekcijos požymiai gali būti įvairūs: lengvos formos viduriavimas be karščiavimo, intoksikacijos, praeinantis nutraukus anti­biotikų vartojimą, arba sunki diarėja ar sunkus žarnų užde­gimas (pseudomembraninis kolitas). Pastarajam būdingas viduriavimas vandeningomis, gausiomis, su negausia glei­vių ir kraujo priemaiša išmatomis, pilvo skausmai, spazmai, karščiavimas, intoksikacija, dehidratacija, hipotenzija, elek­trolitų pusiausvyros sutrikimas, hipoalbuminemija, leuko­citozė, anemija. Retais atvejais gali išsivystyti žarnyno per­foracija ar net mirtis [4]. Pagrindinės priemonės, padedan­čios išvengti C. difficile infekcijos, yra saikingas antibioti­kų vartojimas, personalo ir lankytojų mokymas, standarti­nės ir papildomos pacientų izoliavimo priemonės, tinkamas rankų plovimas, nuolatinis aplinkos valymas, daugkartinių naudojamų priemonių (basonų, antelių, tualetų, naktipuo­džių) kruopšti dezinfekcija, kuo dažniau naudojamos vien­kartinės slaugos priemonės [5, 6].

Naujovės slaugos priemonių rinkoje

Kompanija Cleanis sukūrė inovatyvią produkciją, kuri padeda išspręsti visas minėtas problemas. Pristatysime slau­gos priemones, kurias šiuo metu galima įsigyti Lietuvoje.

CareBag® higieniniai vėmimo maišeliai

Vienkartinio naudojimo vėmimo maišeliai Care­Bag® naudojami vietoj įprastų popierinių ar plastikinių vė­mimo maišelių. Maišelio viduje esantis įdėklas (24 x 13 cm) gerai sugeria skystį, panaikinamas nemalonus kvapas. Dėl sugeriamojo įdėklo skystis per keletą minučių virsta geliu, taip sumažindama infekcijų plitimo rizika. Vėmimo maiše­lius CareBag® paprasta naudoti ir utilizuoti – tereikia išim­ti maišelį iš pakuotės, jį išskleisti ir abiem rankomis prilai­kant leisti ligoniui vemti į jį. Pasinaudojus vėmimo maiše­liu, reikėtų palaukti 1–2 min., kol visas skystis (maksimalus sugeriamumas 450 ml) bus paverstas geliu, tuomet užtrau­kimo virvelėmis sandariai užrišti maišelį ir utilizuoti kaip sauskelnes, įprastas buitines atliekas.

CareBag® higieniniai įdėklai basonams

Vienkartinio naudojimo higieniniai įdėklai CareBag® basonams naudojami kartu su basonais. Įdėklas gerai suge­ria skystį, panaikindamas nemalonų kvapą. Dėl sugeriamo­jo pado (24 x 13 cm) skystis per keletą minučių virsta ge­liu, sumažindama infekcijų plitimo rizika. Įdėklus papras­ta naudoti ir utilizuoti – tereikia išimti įdėklą iš pakuotės, jį išskleisti ir įkloti į basoną, kad sugeriamasis padas tolygiai padengtų basono dugną. Pasinaudojus basonu, reikėtų pa­laukti 1–2 min., kol visas skystis (maksimalus sugeriamu­mas – 450 ml) bus paverstas geliu, tuomet užtraukimo vir­velėmis sandariai užrišti maišelį ir utilizuoti kaip sauskel­nes, įprastas buitines atliekas.

CareBag® vienkartinės antelės

Vienkartinio naudojimo antelės CareBag® naudojamos vietoj įprastų plastikinių daugkartinio ar vienkartinio nau­dojimo antelių. Antelės viduje esantis įdėklas (24 x 13 cm) gerai sugeria skystį, panaikina nemalonų kvapą. Dėl suge­riamojo įdėklo skystis per keletą minučių virsta geliu, taip sumažindamas infekcijų plitimo riziką. Anteles papras­ta naudoti ir utilizuoti – tereikia išimti antelę iš pakuotės, ją išskleisti ir abiem rankomis prilaikant leisti ligoniui šla­pintis į ją. Pasinaudojus antele, palaukti 1–2 min., kol visas skystis (maksimalus sugeriamumas – 450 ml) bus paverstas geliu, tuomet užtraukimo virvelėmis sandariai užrišti mai­šelį ir utilizuoti kaip sauskelnes, įprastas buitines atliekas.

CareBag® higieniniai įdėklai tualeto kėdei

Vienkartinio naudojimo higieniniai įdėklai tualeto kė­dei CareBag® naudojami kartu su tualeto kėdėmis ir nak­tipuodžiais. Įdėklas gerai sugeria skystį, panaikina nema­lonų kvapą. Dėl sugeriamojo pado (24 x 13 cm) skystis per keletą minučių virsta geliu, taip sumažindamas infekci­jų plitimo riziką. Įdėklus paprasta naudoti bei utilizuo­ti – tereikia išimti įdėklą iš pakuotės, jį išskleisti ir įklo­ti į naktipuodį, kad sugeriamasis padas tolygiai padengtų naktipuodžio dugną. Pasinaudojus tualeto kėde, palaukti 1–2 min., kol visas skystis (maksimalus sugeriamumas – 450 ml) bus paverstas geliu, tuomet užtraukimo virvelė­mis sandariai užrišti maišelį ir utilizuoti kaip sauskelnes, įprastas buitines atliekas.

Vėmimo maišeliai, higieniniai įdėklai basonams, vien­kartinės antelės, higieniniai įdėklai tualeto kėdei yra vien­kartinio naudojimo, neteršia gamtos, savaime suyra po 5 metų, neišskiria chloro derivatų.

Minėtos produkcijos privalumai

 • Tai yra puiki alternatyva įprastiems vėmimo maišeliams, puiki apsauga basonams, tualeto kėdei ir naktipuodžiui, puiki alternatyva įprastoms antelėms.
 • Higieniška, vienkartinio naudojimo.
 • Saugu, patogu, sumažina riziką ir išlaidas dėl infekcijų plitimo.
 • Taupo personalo laiką ir išlaidas, susijusias su valymu ir dezinfekavimu.
 • Eliminuoja nemalonų personalui uždavinį dėl vėmimo maišelių, basonų, antelių, naktipuodžių turinio pašali­nimo ir utilizavimo.
 • Panaikina nemalonų kvapą.

 

Pacientų kūno švaros svarba

Kitas ne mažiau svarbus senyvo amžiaus pacientų po­reikis – kūno švara. Senstant oda džiūsta, sausėja, raukšlė­jasi, darosi ne tokia tvirta ir elastinga, todėl tradicinės mau­dymosi priemonės gali būti per daug agresyvios, išsausinti odą, keisti jos pH, hidrolipidinį sluoksnį. Dažnai siekiant geros higienos kokybės pacientų oda yra smarkiai trinama muilu, tai gali sudirginti odą, pažeisti jos paviršių, dar la­biau išsausinti [7]. Dar viena problema – senyvo amžiaus pacientai ligoninėse, slaugos namuose yra prikaustyti prie lovos, taigi maudymasis vyksta toje pačioje lovoje, yra gana komplikuotas. Tradicinis maudymasis silpniems se­nyvo amžiaus pacientams yra sunkiai ištveriamas dėl ilgos procedūros trukmės, psichologinių paciento problemų ir t. t. Neretai įranga ir priemonės, kurios naudojamos pacientui maudyti lovoje, yra užteršiami, padidėja infekcijos rizika.

Net keliose neseniai atliktose studijose nustatyta, kad paciento maudymas lovoje, naudojant vonelę ar dubenėlį, yra potencialus infekcijos šaltinis. Shanon ir kolegų atlik­tame tyrime nustatyta, kad vandens mėginyje, paimtame iš vonelės po kasdienio pacientų maudymo, yra >105 ko­lonijas formuojančių bakterijų/ml [8]. Kitame prospekty­viniame tyrime nustatyta, kad tam tikrų bakterijų (pvz., MRSA, pseudomonų, žarnyno lazdelių) gali būti randa­ma 98 proc. mėginių, paimtų iš vonelių [9]. Įprastai bak­terijos patenka nuo maudymui naudojamų pirštinių, kon­taktuojančių su pacientų oda. Gramneigiama infekcija patenka ir iš aplinkos. Ta pati vonelė yra naudojama ir kitiems pacientams, prieš pakartotinį naudojimą ji nėra sterilizuojama, panaudotas vanduo dažniausiai išpilamas į artimiausią kriauklę, kuria naudojasi visi darbuotojai ir kiti asmenys rankoms plauti, todėl susidaro geros sąlygos in­fekcijai plisti. Didelis infekcijų pavojus yra imunosupresuo­tiems pacientams, asmenims, turintiems centrinius veninius, šlapimo takų kateterius, odos vientisumo pažeidimus [10]. Galima didelė infekcijos sukėlėjų ir ligų įvairovė – įvai­raus sunkumo gastroenteritai, parazitinės infekcijos, odos infekcijos (Pseudomonas, Mycobacterium, Aeromonas), kvėpavimo takų infekcijos (Legionella, Actinomyces), ku­rios senyvo amžiaus pacientams gali būti mirtinos [11].

Naujovės kūno priežiūros srityje

Kompanija Cleanis taip pat sukūrė ir švarinimosi prie­mones Aqua, kurios turėtų palengvinti ligoninės persona­lo darbą, taip pat pagelbėti žmonėms, kurie slaugo artimus žmones namuose. Lietuvoje galima įsigyti šių priemonių:

 • higieninę šluostę galvai plauti Aqua Shampoo – švel­niam ir efektyviam galvos plovimui;
 • higieninę šluostę kūnui valyti Aqua total Hygiene – tin­ka visam kūnui valyti, taip pat ir tarpvietei, veidui;
 • higieninę šluostę kūnui valyti Aqua Sensitive – skirta jautriai, sausai, lengvai pažeidžiamai ar senyvo am­žiaus odai. Tinka visam kūnui valyti, taip pat ir tar­pvietei, veidui;
 • higieninę šluostę kūnui valyti Aqua Sport – outdoors – tinka visam kūnui valyti, taip pat ir tarpvietei, veidui;
 • higieninį losjoną kūnui valyti Aqua Sensitive – visam kūnui valyti, prausti. Skirta jautriai, sausai, lengvai pa­žeidžiamai ar senyvo amžiaus odai;
 • higieninį šampūną Aqua Shampoo – galvai plauti;
 • higieninį losjoną kūnui valyti Aqua Total hygiene – vi­sam kūnui valyti, prausti.

Visoms Aqua švarinimosi priemonėms būdinga tai, kad:

 • odos nereikia papildomai skalauti vandeniu, sausinti rankšluosčiu, naudoti kremų;
 • šluostė yra pirštinės tipo, prisotinta hipoalerginio šam­pūno ar prausimosi losjono;
 • vienos pirštinės pakanka visam kūnui nuprausti ar plau­kams išplauti;
 • pirštinės viduje yra apsauginis sluoksnis, apsaugantis ranką nuo tiesioginio kontakto su pacientu;
 • tinka visų tipų odai;
 • labai tinkama senoliams.

 

Apibendrinimas

Senstant visuomenei, vis aktualesnė problema tampa senų žmonių priežiūra. Netinkamai slaugant ir švarinant se­nyvo amžiaus pacientus, labai padidėja infekcijų, jų kom­plikacijų ir net mirties rizika. Tinkamos inovatyvios Clea­nis slaugos ir pacientų švarinimo priemonės ne tik pagerina slaugos kokybę, palengvina pacientą slaugančio medicinos personalo ir jo artimųjų darbą, bet ir apsaugo nuo infekcijų ir jų sukeliamų komplikacijų.

Gyd. Ernesta Vanharienė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Žurnalo INTERNISTAS priedas GERIATRIJOS AKTUALIJOS, 2016m.