+1
-0
+1
Dėmesys ir jo sutrikimai

Įvadas

Dėmesys – svarbus kognityvinis procesas, kuris, bėgant laikui, lavėja ir kinta kartu su žmogumi. Skiriasi žmonių gebėjimas susikaupti, paskirstyti dėmesį ir per­kelti jį nuo vieno objekto prie kito. Dėmesio savitumų gali išsivystyti dėl įvairios kilmės psichinių sutrikimų.

Trumpai apie dėmesį

Dėmesys yra žmogaus psichikos veiklos kryptingu­mas ir sutelktumas tam tikru momentu į kokį nors objek­tą (veiksmą, įvykį, daiktą, vaizdą, mintį, samprotavimą). Jis yra svarbus aplinkos, minčių, jausmų, savo paties el­gesio ir veiklos suvokimui. Dėmesys sudaro sąlygas su­prasti visa, kas būtina tuo metu vykdomai veiklai. Jį ga­lime palyginti su prožektoriaus šviesa – apšviesti daiktai yra dėmesio objektas, o neapšviesti – fonas. Prožekto­riaus šviesą nukreipus kita linkme, buvęs fonas tampa dėmesio objektu, ir atvirkščiai.

Dėmesys pasižymi įvairiomis funkcijomis:

 • koncentracija (susitelkimas), kurią žmogus su­bjektyviai išgyvena kaip susikaupimą, įsijautimą ir įsigilinimą;
 • reikšmingų įvykių atranka ir nereikšmingų ignora­vimas;
 • psichikos veiklos, nukreiptos į vieną objektą, stabi­lumas;
 • psichikos veiklos perkėlimas nuo vienų įvykių prie kitų;
 • veiklos reguliavimas ir kontrolė;
 • išankstinis numatymas ir pasirengimas būsimiems įvykiams (anticipacija).

 

Dėmesio rūšys

Dėmesys būna valingas ir nevalingas. Valingą dė­mesį kontroliuoja pats žmogus. Tai sąmoningas, iš anksto numatytas veiklos nukreipimas ir sutelkimas į objektus, juos išskiriant iš kitų reiškinių, nepaisant trik­džių (pašalinių dirgiklių), pavyzdžiui, disko metikas, tobulindamas judesių techniką, visą dėmesį sutelks į atskirus atliekamo veiksmo elementus, nepaisydamas aplinkinio triukšmo. Nevalingą dėmesį sukelia netikėti aplinkos pasikeitimai. Jį nesąmoningai patraukia patys daiktai, netikėti įvykiai ar ypač stiprūs, kontrastingi ir nauji dirgikliai (spalvos, šviesos, garsai, kvapai, tarki­me, užuodę neįprastą kvapą, giliau įkvepiame ir sten­giamės išsiaiškinti jo kilmę).

Dėmesys gali būti be aiškaus objekto, pavyzdžiui, ei­dami šaligatviu matome kitus praeivius ir gatve važiuo­jančias mašinas. Žmogus būdrauja, tačiau neturėdamas konkretaus tikslo neišskiria jokio objekto – tai vadina­ma difuziniu (išsklaidytu) dėmesiu.

Selektyviu (atrankiniu) dėmesiu vadinama, kai žmogus išskiria objektus, kurie yra svarbūs jo veiklai, saugumui ir egzistavimui, pavyzdžiui, norėdamas įver­tinti galimybę pereiti į kitą gatvės pusę, jis ieškos perė­jos, žiūrės į šviesoforą ir važiuojančias mašinas. Se­lektyvus dėmesys pasireiškia įvairiai ir priklauso nuo aplinkybių, psichikos veiklą sukėlusių veiksnių. Tai gebėjimas susikaupti svarbiam ar susijusiam su svars­tomu dalyku akstinui, kai esama trukdžių.

 

Dėmesio apibūdinimas

Dėmesiui būdinga apimtis, intensyvumas, perkė­limas, paskirstymas, patvarumas. Žmogus vienu metu gali suvokti tik ribotą objektų skaičių, nors jį supa gau­sybė objektų ir jį daug kas domina.

Dėmesio apimtis – tai objektų, kuriuos apima dė­mesys vienu metu juos suvokiant, kiekis. Literatūros duomenimis, suaugusiųjų dėmesio apimtis svyruo­ja tarp 4–6 tarpusavyje nesusijusių objektų. Sutrikus dėmesio apimčiai, žmogus nesugeba susitelkti iš kar­to į kelis objektus. Susitelkęs į vienus dalykus, netru­kus pamiršta kitus, pavyzdžiui, žmogus negali kalbė­tis telefonu ir ieškoti užrašų knygelėje pažymėtos jam reikalingos datos.

Dėmesio sutelktumas į vienus objektus ir kartu ati­trūkimas nuo visų kitų objektų vadinamas intensyvu­mu. Labai sutelktas dėmesys vadinamas koncentruotu, o menkai – išblaškytu. Dėmesio sutelktumą rodo žmo­gaus įsigilinimas į objektą ir atsparumas pašaliniams dir­gikliams. Sutrikus gebėjimui susikaupti, žmogus nesu­geba į nieką ilgiau susitelkti, jį nuolat atitraukia paša­liniai dirgikliai, pavyzdžiui, paciento dėmesį atitrauks bruzdesys, sklindantis iš koridoriaus, gatvės triukšmas, ant stalo padėtos knygos antraštė.

Žmogaus veikla yra sudėtinga. Jis vienu metu turi atlikti daug veiksmų, aprėpti daug objektų. Dėmesio paskirstymas – būsena, kai vienu metu reikia atlikti 2 ar daugiau veiksmų, didžiausią dalį dėmesio skiriant svarbiausiam, o kitą dalį – antraeiliam objektams, pa­vyzdžiui, važiuodamas vairuotojas turi pasirinkti arti­miausią ir patogiausią kelią, stebėti ir suvokti prietaisų rodmenis, kitų eismo dalyvių poelgius, kelio ženklus, priimti sprendimus ir laiku atlikti veiksmus.

grėsmei ir paradoksali kognityvinių gebėjimų redukcija. Šiuo atveju užduotys atliekamos neefektyviai.

Nerimastingiems pacientams sunku mokytis, jie yra užmaršūs ir išsiblaškę. Reikia pabrėžti, kad šis neatidu­mas painiojamas su neatidumu, pasireiškiančiu sergant dėmesio deficito sutrikimu (DDS). Lėtiniam nerimui būdinga dėmesio stoka, išsiblaškymas ir prastas užduo­čių, kurioms reikalingos vykdomosios funkcijos, atliki­mas. Tai atitinka funkcinio magnetinio rezonanso vaizde stebimus pokyčius, kurie vyksta migdoliniame kūne ir frontalinės žievės-migdolinio kūno veikloje.

Nepamirškime, kad didesnis migdolinio kūno pažei­dimas stebimas pasireiškiant nerimo, o ne dėmesio sutri­kimams, nors klinikinis vaizdas pradžioje būna panašus.

Tyrime nustatyta, kad dėmesio deficito / hiperakty­vumo sutrikimo (DDHS) lėtinę eigą pranašauja perne­lyg aktyvus hormoninis atsakas į stresą (pagal hipota­lamo-hipofizio-antinksčių ašį). Tiriamiesiems, kuriems nebuvo nustatytas pernelyg aktyvus hormoninis atsakas į stresą, po metų sutrikimo neliko. Vadinasi, nerimą nuo DDHS simptomo galima atskirti pagal rytinių seilių korti­zolio testo ar funkcinio neurovizualinio tyrimo duomenis.

Tyrimai patvirtina, kad DDS, DDHS, kitų dėme­sio sutrikimų ir impulsyvumo patogenezėje migdoli­nis kūnas, kitos į stresą reaguojančios smegenų struk­tūros nedalyvauja.

Kasdienybėje klinicistai susiduria su DDHS diagno­zavimo problema. Šis sutrikimas nustatomas remiantis TLK-10-AM arba DSM-IV kriterijais. Pagal TLK-10- AM svarbiausi DDHS požymiai (sutrikęs dėmesys ir per didelis aktyvumas) turi pasireikšti esant bent 2 rūšių situa­cijoms, pavyzdžiui, namuose ir klinikoje, ir trukti mažiau­siai 6 mėnesius. Sutrikęs dėmesys pasireiškia tuo, kad vei­kla per anksti nutraukiama ir lieka neužbaigta. Dažnai pe­reinama nuo vienos veiklos prie kitos (lyg būtų prarastas susidomėjimas vienu užsiėmimu ir atsiradęs kitas). Per di­delis aktyvumas suprantamas kaip nerimastingas elgesys (ypač situacijose, kai reikia santykinai ramiai elgtis), pavyz­džiui, muistymasis, lakstymas, šokinėjimas, per didelis šne­kumas, triukšmavimas. Elgesio sutrikimo simptomai nėra kriterijus nei diagnozei patvirtinti, nei jai paneigti. Supran­tama, šis būdas netikslus. Negalime tiksliai atskirti nerimo ar nuotaikos sutrikimų nuo dėmesio sutrikimų. Dalis au­torių teigia, kad diagnozės yra atskirtos dirbtinai ir kad da­lis tyrimuose aprašytų duomenų yra bendri ar iš dalies su­tampantys, pavyzdžiui, neurovizualiniuose tyrimuose dė­mesio stoką ir pablogėjusį sutelktumą atspindi sumažėjęs prefrontalinės (tiksliau orbitofrontalinės ir ventromediali­nės) žievės aktyvumas, o tyrimų, atliktų su gyvūnais, ir kli­nikinių tyrimų duomenimis, – tai ir lėtinio nerimo požymis.

Depresuojant pasireiškiantis neatidumas

Klinicistai, diagnozuodami depresiją, susiduria su panašiais sunkumais. Sergant depresija, pasireiškia 2 tipų kognityvinė disfunkcija: 1) iškreiptas informacijos apdorojimas arba dėmesio nukreipimas į negatyvius sti­mulus; 2) kognityvinis deficitas (dėmesio, trumpalaikės atminties ir vykdomųjų funkcijų pablogėjimas).

Neurovizualiniai tyrimai parodė, kad sergant depresija blogiau įvertinamas stimulas ir kad smegenų sritys, atsa­kingos už emocijas (pvz., migdolinis ir dryžuotasis kūnai bei sala (insula)), yra pernelyg aktyvios, nuskriaudžiamos sritys, įvertinančios kognityvinį stimulą (pvz., medialinė, dorsalinė-medialinė, dorsalinė-lateralinė prefrontalinė žie­vė). Šie duomenys siejasi su sumažėjusia emocijų kogni­tyvine kontrole, pablogėjusia darbine atmintimi ir sutriku­sia vykdomąja veikla. Sergančiajam depresija neutralus stimulas atrodys grėsmingas ir slegiantis, nes jo dėmesys ir kognityviniai gebėjimai tampa neveiksmingi.

Depresijos, kaip ir nerimo, būklėms būdingas per didelis susitelkimas į kaltę, gėdą ir praradimą. Joms bū­dingas neatidumas gali būti klaidingai diagnozuojamas kaip įgimtas neatidumas sergant DDS.

 

Apibendrinimas

 • Dėmesys – tai psichikos veiklos sutelkimas į tam tikrą objektą, atsiribojant nuo nesvarbių veiklų.
 • Neretai pacientai ieško pagalbos dėl įvairios kilmės galvos smegenų pažeidimų sutrikdyto selektyvaus, kintamo ar padalyto dėmesio bei pažeisto dėmesio patvarumo.
 • Kognityvinės reabilitacijos tikslai – pagerinti pažeistąją funkciją ir sukurti liekamųjų reiškinių kompensavimo strategiją.
 • Suklystama diagnozuojant nerimo, elgesio ar dė­mesio sutrikimus, nes žmogus, kuriam pasireiškia įgimtas polinkis į neatidumą stengiasi susilpninti vyraujantį jautrumą stimulams ir tampa nerimas­tingas, sudirgęs ir atsiskyręs.
 • Nerimastingoms būklėms, o ne dėmesio sutriki­mams būdingas migdolinio kūno (streso ašies) padidėjimas. ● Norint suprasti įvairių kognityvinių procesų sutriki­mus, būtina žinoti jų neuroanatominius ir neuroche­minius panašumus ir skirtumus.
 • DDHS dažnai pasireiškia kartu su kitais sutrikimais, tačiau pagrindiniai jo simptomai (neatidumas, impulsyvumas, vykdomųjų funkcijų sutrikimas) būdingi tiek nuotaikos, tiek nerimo sutrikimams.
 • Klinicistai susiduria su sunkumais, diagnozuodami nerimo ir depresijos sutrikimus bei DDHS tik pagal klinikinius kriterijus.

Parengė: gyd. Alvyda Pilkauskienė,

Dainavos poliklinikos Psichikos sveikatos centro Psichikos dienos stacionaras,

gyd. Vilija Šurkutė

Literatūros sąrašas redakcijoje