Ast­mi­nin­kai prieš pe­lė­sį

Ast­mi­nin­kų, ku­rie sa­vo na­mus va­lo nuo pe­lė­sių, būk­lė pa­ge­rė­ja,
ro­do Kar­di­fo uni­ver­si­te­to ty­ri­mai. Pu­sės iš da­ly­va­vu­sių ty­ri­me
pie­tų Vel­so gy­ven­to­jų būs­tai bu­vo va­lo­mi nuo pe­lė­sių ir ge­riau
ven­ti­liuo­ja­mi. Ki­tų ty­ri­me da­ly­va­vu­sių­jų būs­tuo­se pe­lė­siai
ne­bu­vo va­lo­mi 12 mė­ne­sių.
Ast­mi­nin­kai, gy­ve­nan­tys na­muo­se be pe­lė­sių, re­čiau nau­do­jo vais­tų
in­ha­lia­to­rius, jiems su­ma­žė­jo to­kių simp­to­mų kaip čiau­du­lys, tei­gia
ty­ri­mo au­to­riai.
Kar­di­fo uni­ver­si­te­to me­di­ci­nos fa­kul­te­to ty­ri­me da­ly­va­vo 182
žmo­nės, ser­gan­tys ast­ma, gy­ve­nan­tys 164 “pe­lė­si­niuo­se” būs­tuo­se
dvie­jo­se vie­to­vė­se Pie­tų Vel­se.
Pe­lė­sių nai­ki­ni­mas pu­sė­je ty­ri­me da­ly­va­vu­sių na­mų pa­ro­dė, jog po
to juo­se gy­ve­nan­tiems žmo­nėms pa­leng­vė­ja li­gos simp­to­mai, to­kie kaip
var­van­ti ar­ba už­gul­ta no­sis ir akių per­štė­ji­mas bei aša­ro­ji­mas.
Jen­ny Ver­snel iš lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos “Ast­hma UK” tei­gė, kad
ty­ri­mas iš­ryš­ki­no ma­žes­nio drėg­nu­mo na­mų ap­lin­kos ir ge­ros
ven­ti­lia­ci­jos svar­bą. Taip ga­li­ma su­ma­žin­ti ast­mą su­ke­lian­čių
pe­lė­sių spo­rų, ku­rių ran­da­ma per­ne­lyg drėg­no­se vie­to­se,
iš­pli­ti­mą.
Or­ga­ni­za­ci­jos “Ast­hma UK” duo­me­ni­mis, ast­mos pa­pli­ti­mas Vel­se yra
vie­nas di­džiau­sių pa­sau­ly­je. Nuo ast­mos čia gy­do­si 260 tūkst. žmo­nių,
o į gy­dy­mo įstai­gas su šia li­ga krei­pia­si 12 pro­cen­tų dau­giau
su­au­gu­sių pa­cien­tų nei ap­skri­tai Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.