Audio ir video produkcija kūdikių kalba lėtina vaikų raidą

Ty­ri­mai pa­rodė, kad au­dio ir vi­deo pro­duk­ci­ja kūdi­kių „kal­ba“ tik
lėti­na vaikų rai­dą.
Pas­ta­ruo­ju me­tu pažan­gių eko­no­mi­kos šalių rin­ko­se pa­si­rodė
kūdi­kiams skirtų vi­deo ir au­dio įrašų asor­ti­men­tas. Po išsa­mių kūdi­kių
skleidžiamų garsų ir žodžių ty­rinėjimų ta­po įma­no­ma išleis­ti net
te­le­vi­zi­jos lai­das kūdi­kių „kal­ba“. Jos ta­po po­pu­lia­rios tarp jaunų
šeimų, ku­rios au­gi­na mažus vai­kus.
De­ja, moks­li­nin­kai nei­gia šių laidų nau­dą. Išty­rus 1009 kūdi­kius iki 2
metų amžiaus pa­aiškėjo, jog kas­die­nis te­le­vi­zo­riaus žiūrėji­mas lėti­na
kūdi­kių pro­tinę rai­dą. Bu­vo ti­ria­mas kal­bos rai­dos ko­e­fi­cien­tas
(CDI). Nu­sta­ty­ta, kad 8-16 mėn. kūdi­kių jis vi­du­ti­niškai sie­kia 61,19, o
17-24 mėn. – tik 49,28. Moks­li­nin­kai ėmėsi ty­rinėti to­kio ko­e­fi­cien­to
su­mažėji­mo priežas­tis. Išty­rus dau­gelį so­cio­de­mog­ra­fi­nių veiks­nių
nu­sta­ty­ta, jog dau­giau­sia nei­gia­mos įta­kos kūdi­kiams darė
te­le­vi­zo­riaus žiūrėji­mas. Tei­gia­mą įta­ką kal­bos rai­dai tu­ri knygų
skai­ty­mas bei is­to­rijų pa­sa­ko­ji­mas. Kodėl šių prie­mo­nių nau­da
ski­ria­si moks­li­nin­kai kol kas pa­aiškin­ti ne­su­ge­ba, ta­č­iau žada
ty­ri­mus tęsti to­liau ir ti­ki­si at­skleis­ti kal­bos rai­dos pa­slap­tis.