Cholesterolio trūkumas

Su­mažėjęs cho­les­te­ro­lio kie­kis žmo­gaus svei­ka­tai yra
pa­vo­jin­ges­nis nei jo per­tek­lius.

Cho­les­te­ro­lio de­fi­ci­tas di­di­na su­sir­gi­mo vėžiu, in­fek­cinėmis
li­go­mis ri­zi­ką, taip pat mir­tin­gu­mą. To­kią išva­dą pa­darė ja­ponų
moks­li­nin­kai ir apie tai pa­skelbė praėju­sią sa­vaitę.

At­lik­da­mi ty­ri­mą moks­li­nin­kai nor­ma laikė, jei cho­les­te­ro­lio
kie­kis de­ci­lit­re krau­jo bu­vo 160-199 mi­lig­ramų. Pa­cientų grupėje,
ku­rio­je šis skai­č­ius bu­vo daug mažes­nis, mo­terų mir­tin­gu­mas bu­vo
di­des­nis 1,6 kar­to, o vyrų – 1,4 kar­to.

Ty­rimų me­tu moks­li­nin­kai išana­li­za­vo 170 tūkst. žmo­nių svei­ka­tos
duo­me­nis.