Prins­to­no uni­ver­si­te­te (JAV) at­lik­ti eks­pe­ri­men­tai pa­tvir­ti­no, kad cuk­rus ga­li su­kel­ti to­kią pat pri­klau­so­my­bę kaip ir nar­ko­ti­kai.
Prof. Bar­to Ho­e­be­lo va­do­vau­ja­ma Prins­to­no uni­ver­si­te­to Psi­cho­lo­gi­jos fa­kul­te­to ir Neu­ro­lo­gi­jos ins­ti­tu­to moks­li­nin­kų gru­pė eks­pe­ri­men­tuo­da­ma su la­bo­ra­to­ri­nė­mis žiur­kė­mis jau anks­čiau bu­vo nu­sta­tę du iš tri­jų pri­klau­so­my­bės po­žy­mių: gy­vū­nų el­ge­sio po­ky­čius pra­dė­jus var­to­ti pa­di­din­tą cuk­raus kie­kį ir nu­trau­kus to­kią die­tą.
Nau­jau­si moks­li­nin­kų at­lik­ti ban­dy­mai at­sklei­dė ir tre­či­ą­jį pri­klau­so­my­bės kri­te­ri­jų – cuk­raus troš­ki­mą ir at­kry­tį po die­tos su­re­gu­lia­vi­mo.
Eks­pe­ri­men­tų me­tu žiur­kės iš pra­džių bu­vo įpra­ti­na­mos prie per di­de­lio cuk­raus kie­kio. Po to joms il­gą lai­ką jo ne­bū­da­vo duo­da­ma. Siek­da­mos gau­ti cuk­raus, žiur­kės mie­lai su­tik­da­vo im­tis di­de­lių fi­zi­nių pa­stan­gų. Pa­ga­liau „už­si­dir­bu­sios“ cuk­raus, jos su­var­to­da­vo jo dar dau­giau nei anks­čiau. Be to, tais at­ve­jais, kai žiur­kės ne­be­gau­da­vo joms įpras­to pa­di­din­to cuk­raus kie­kio, jos im­da­vo var­to­ti dau­giau al­ko­ho­lio.
Ty­ri­mai at­sklei­dė, kad daug cuk­raus var­to­jan­čių žiur­kių sme­ge­ny­se vyks­ta neu­ro­che­mi­niai po­ky­čiai, pa­na­šūs į tuos, ku­riuos su­ke­lia ko­kai­nas, mor­fi­jus ir ni­ko­ti­nas.
Pa­sak moks­li­nin­kų, dar rei­kės pa­pil­do­mų ty­ri­mų, kad bū­tų ga­li­ma įver­tin­ti to­kio reiš­ki­nio pa­sek­mes žmo­nėms.

Lietuvos sveikata