Diabetas

Spėja­ma, kad vy­res­nio amžiaus vie­nišų mo­terų gy­ve­ni­mo sti­lius ga­li
pa­di­din­ti 2 ti­po dia­be­to su­si­for­ma­vi­mo ri­zi­ką. Ty­ri­me da­ly­va­vo
461 švedų mo­te­ris. Moks­li­nin­kai nu­statė, kad toms mo­te­rims, ku­rios
gy­ve­no vie­nišos, maždaug tris kar­tus dažniau su­si­for­ma­vo 2 ti­po
dia­be­tas, ly­gi­nant su mo­te­ri­mis, gy­ve­nu­sio­mis šei­mo­je. Ty­ri­mo
au­to­riai tei­gia, kad priežas­tys la­biau­siai su­si­ju­sios su gy­ve­ni­mo
būdu.