Halitofobija – blogo burnos kvapo baimė

So­cia­li­nių ap­klausų duo­me­ni­mis, blo­gas
bur­nos kva­pas yra vie­na dažniau­siai mi­nimų pro­blemų, ku­rio­mis
ap­klau­sia­mie­ji norėtų at­si­kra­ty­ti. Nors par­duo­tu­vių len­ty­nos
nu­krau­tos įvai­rio­mis kva­pą ge­ri­na­nč­io­mis prie­monėmis, moks­li­nin­kai
tik da­bar pra­de­da su­pras­ti pro­ble­mos esmę.
Praėju­sią sa­vaitę Čika­go­je šiai pro­ble­mai bu­vo skir­ta vi­sa
kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo per 200 odon­to­logų, che­mikų,
mik­ro­bio­logų, psi­cho­logų ir kitų sri­čių moks­li­ninkų. “Ši pro­ble­ma
dažnai nu­stu­mia­ma į šoną, nes tai nėra gy­vy­bei pa­vo­jin­ga li­ga, –
kon­fe­ren­ci­jo­je kalbėjo Ili­no­jaus uni­ver­si­te­to moks­li­ninkė
Chris­ti­ne Wu. – Ta­č­iau tai yra di­delė so­cia­linė pro­ble­ma, ku­rios
ne­reikėtų užmiršti”. Dažniau­siai blo­gas bur­nos kva­pas at­si­ran­da, kai
bak­te­ri­jos bur­nos ertmėje ar­dy­da­mos ba­ly­mus išski­ria la­kiuo­sius
sul­fi­dus. Nu­sta­ty­ta, kad blo­gą kva­pą le­mia sau­sa bur­na, dantų
pažei­di­mas, kai ku­rių vaistų var­to­ji­mas, no­sies ančių pro­ble­mos,
sis­te­minės li­gos, pvz., cuk­ri­nis dia­be­tas. Moks­li­ninkų ma­ny­mu,
ge­riau­sia prie­monė ko­vo­ti su blo­gu bur­nos kva­pu – tin­ka­ma bur­nos
ertmės priežiū­ra. Svar­bu va­ly­ti ne tik dan­tis, bet ir liežuvį, bur­ną
ska­lau­ti an­ti­ba­ket­ri­niais tir­pa­lais, nau­do­ti tarp­da­nčių siū­lą.
Psi­cho­lo­gai tei­gia, kad net 4-17 proc. be­si­skundžia­nčiųjų blo­gu bur­nos
kva­pu, to­kios pro­ble­mos iš tikrųjų ne­tu­ri. Toks su­tri­ki­mas va­di­na­mas
ha­li­to­fo­bi­ja – blo­go bur­nos kva­po baimė. “Nors toks su­tri­ki­mas
skam­ba ne­rim­tai, Ja­po­ni­jo­je yra užfik­suo­ta sa­vižudy­bių at­vejų,
nu­lemtų šios baimės”, – teigė Mi­ne­so­tos odon­to­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to
moks­li­ninkė Pa­tri­cia Len­ton.