Nepakeičiami obuoliai

Obuo­liai mažina šir­dies ir krau­ja­gys­lių bei kai ku­rių on­ko­lo­gi­nių
ligų ri­zi­ką.

To­kią išva­dą pa­darė aust­ralų moks­li­nin­kai at­likę di­delės ap­im­ties, ne
vie­ne­rius me­tus tru­kusį ty­ri­mą.

Kaip tei­gia vie­nas ty­ri­mo au­to­rių Šon Lan­don, nei vie­nas che­mi­nis
pa­pil­das ne­pri­lygs obuo­lių nau­dai. „Mes dažnai gir­di­me apie naujų
mais­to pa­pildų suk­ūri­mą, ta­č­iau nei vie­nas jų mais­tin­gu­mu ir
vi­ta­minų gau­sa ne­pri­lygs „ro­jaus vai­siams“, – teigė moks­li­nin­kas.

Tyrėjai sa­ko, kad obuo­lių „ga­lia“ sly­pi an­ti­ok­si­dan­tuo­se, ku­rių
kiek­vie­na­me obuo­ly­je yra 1,5 kar­to dau­giau ne­gu 75 gra­muo­se mėly­nių,
2 kar­tus dau­giau ne­gu puo­de­ly­je ar­ba­tos, 3 kar­tus – ne­gu
apel­si­nuo­se ir net 8 kar­tus dau­giau nei ba­na­nuo­se.