Nuo vė­žio – avo­ka­dai

Avo­ka­dai ga­li už­kirs­ti ke­lią bur­nos ert­mės vė­žiui. JAV
moks­li­nin­kai iš Oha­jo uni­ver­si­te­to nu­sta­tė, kad ak­ty­vio­sios
me­džia­gos, įei­nan­čios į šių vai­sių su­dė­tį, su­nai­ki­na kai ku­rias
vė­ži­nes ląs­te­les ir su­stab­do svei­kų ląs­te­lių de­ge­ne­ra­ci­ją.
Spe­cia­lis­tai iš Oha­jo uni­ver­si­te­to iš­spau­dė eks­trak­tą iš
Ka­li­for­ni­jos avo­ka­do – la­biau­siai pa­pli­tu­sios ir la­biau­siai
pri­ei­na­mos avo­ka­do rū­šies (iš vi­so už­re­gist­ruo­ta per 500 avo­ka­do
rū­šių). Eks­trak­tu bu­vo ap­do­ro­ja­mos vė­ži­nės ląs­te­lės.
Šio eks­pe­ri­men­to re­zul­ta­tai įro­dė Ka­li­for­ni­jos avo­ka­do
nau­din­gą­jį po­vei­kį. Ki­tos šių vai­sių rū­šys to­kiu me­to­du ne­bu­vo
ti­ria­mos. Te­ori­niu po­žiū­riu, avo­ka­dą ga­li­ma bū­tų nau­do­ti ir
ko­vo­je su ki­to­mis vė­žio for­mo­mis.
Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) duo­me­ni­mis, kas­met
pa­sau­ly­je diag­no­zuo­ja­ma 350-400 tūkst. bur­nos ert­mės vė­žio at­ve­jų.

Be­veik ket­vir­ta­da­lio su­sir­gi­mų at­ve­jų li­go­niai nuo šios li­gos
mirš­ta. Vy­rai bur­nos ert­mės vė­žiu su­ser­ga du kar­tus daž­niau nei
mo­te­rys, įro­dy­ta, kad ri­zi­kos fak­to­rius yra il­ga­lai­kis kram­to­mo
ar­ba uos­to­mo­jo ta­ba­ko nau­do­ji­mas (ne rū­ky­mas).