Plin­tan­tis ta­ba­ko var­to­ji­mas tam­pa vis di­des­ne svei­ka­tos pro­ble­ma. Šiau­lių tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų li­go­ni­nės di­rek­to­rius gy­dy­to­jas ra­dio­lo­gas Al­gir­das Gau­rons­kis sa­ko, kad ir su pa­sku­ti­ne ci­ga­re­te pa­vo­jus svei­ka­tai neiš­nyks: „Se­niems rū­ka­liams pri­reiks iki 15 me­tų, kad jų nua­lin­tas or­ga­niz­mas at­si­gau­tų“. 

 

Epi­de­mi­ja siau­čia

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, rū­ko apie 1,1 mi­li­jar­do pa­sau­lio gy­ven­to­jų. Iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se ta­ba­ko su­rū­ko­ma vis ma­žiau: Va­ka­rų Eu­ro­pos ir JAV ša­ly­se rū­ko 24-30 pro­cen­tai, be­si­vys­tan­čio­se ir kai ku­rio­se Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se rū­ka­lių yra dau­giau nei 50 pro­cen­tų. „JAV rū­kan­tis gy­dy­to­jas yra re­te­ny­bė, o be­si­vys­tan­čio­se pa­sau­lio ša­ly­se rū­ko iki 60 pro­cen­tų gy­dy­to­jų vy­rų ir iki 16 pro­cen­tų gy­dy­to­jų mo­te­rų“, – ste­bi­si gy­dy­to­jas.

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je rū­ko kas­dien apie 45 pro­cen­tai vy­rų ir apie 15 pro­cen­tų mo­te­rų. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus vis dau­giau rū­ko jau­nų – 25-29 me­tų mo­te­rų. La­biau­siai rū­ky­mas pa­pli­tęs Tau­ra­gės ap­skri­ty­je – 27,4 pro­cen­to, ta­čiau dau­giau­siai rū­kan­čių mo­te­rų Klai­pė­dos ap­skri­ty­je – 12,5 pro­cen­to.

Kad rū­ky­mas žu­do, ži­no vi­si

„Žmo­nės mėgs­ta rū­ky­ti, nors kiek­vie­nas pui­kiai ži­no, jog rū­ky­mas ken­kia svei­ka­tai, ta­čiau tik ne­dau­ge­lis rū­ka­lių su­vo­kia, ko­kį pa­vo­jų ke­lia mels­vas ci­ga­re­tės dū­me­lis, – tvir­ti­na A. Gau­rons­kis. – Pag­rin­di­nė su­de­da­mo­ji ta­ba­ko da­lis – ni­ko­ti­nas, moks­li­nin­kų nuo­mo­ne, yra pa­ts bai­siau­sias žmo­ni­jos nuo­das. Užt­rau­kus dū­mą, ni­ko­ti­nas la­bai grei­tai re­zor­buo­ja­si plau­čių ka­pi­lia­ruo­se ir per ke­lias se­kun­des pa­sie­kęs cent­ri­nę ner­vų sis­te­mą, su­ža­di­na ner­vų im­pul­sus, dėl ku­rių or­ga­niz­me pra­si­de­da to­li gra­žu ne svei­ka­tos nau­dai vyks­tan­tys po­ky­čiai“.

Ta­ba­ko dū­muo­se esan­čios nuo­din­gos me­džia­gos plau­čiuo­se kar­tu su bron­chų glei­vė­mis su­da­ro kli­jin­gus mi­ši­nius, va­di­na­mus ta­ba­ko der­vo­mis, ku­rios nu­sė­da bron­chuo­se. Der­vos pa­den­gia bron­chus ir plau­čius pa­na­šiai kaip suo­džiai ka­mi­no vi­dų.

„Su­rū­kant 20 ci­ga­re­čių per die­ną, per me­tus į plau­čius nu­gu­la apie 210 g, t.y. pil­na stik­li­nė der­vų“, – ti­ki­na gy­dy­to­jas.

Pe­rė­jus prie ci­ga­re­čių su ma­žes­niu der­vos kie­kiu pa­pras­tai nie­ko ne­lai­mi­ma, rū­ky­mo ža­la ne­su­ma­žė­ja, nes ta­da daž­niau­siai dū­mas stip­riau įtrau­kia­mas į plau­čius ir il­giau plau­čiuo­se pa­lai­ko­mas.

„Jei­gu rū­ky­da­mi ge­ria­te vi­ta­mi­nus, ti­kė­da­mie­si jog taip su­ma­žin­si­te ke­lia­mą ta­ba­ko pa­vo­jų svei­ka­tai, itin klys­ta­te, – per­spė­ja gy­dy­to­jas. – Ci­ga­re­tės neut­ra­li­zuo­ja su mais­tu gau­na­mus vi­ta­mi­nus, tad ne vel­tui jos va­di­na­mos vi­ta­mi­nų žu­di­kė­mis“.

Neg­rįž­ta­ma ža­la plau­čiams

„75 pro­cen­tai vi­sų kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gų sie­ja­ma su rū­ky­mu“, – sa­ko gy­dy­to­jas ra­dio­lo­gas.

Pa­sy­vus rū­ky­mas, ku­ris ypa­či ken­kia vai­kams, ati­tin­ka 0,1-2 ci­ga­re­tes, su­rū­ky­tas per die­ną. Jis yra anks­ty­vo švokš­ti­mo vai­kys­tė­je, bron­chi­nės ast­mos ir pa­di­dė­ju­sio bron­chų jaut­ru­mo at­si­ra­di­mo prie­žas­tis. „Kuo dau­giau vai­kas vei­kia­mas pa­sy­vaus rū­ky­mo, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad jis sirgs obst­ruk­ci­niu bron­chi­tu, pneu­mo­ni­ja ar­ba jam anks­ti at­si­ras bron­chų hi­per­reak­ty­vu­mas“, – tvir­ti­na me­di­kas.

Neiš­ven­gia­ma il­ga­lai­kio re­gu­lia­raus rū­ky­mo pa­sek­mė – lė­ti­nis bron­chi­tas. Ci­ga­re­čių dū­mai su­ke­lia bron­chų sie­ne­lės su­sto­rė­ji­mą, glei­ves ga­mi­nan­čių liau­ku­čių iš­ve­šė­ji­mą, jų pa­gau­sė­ji­mą, bron­chų spin­džio su­siau­rė­ji­mą. Il­gai­niui pa­lie­čia­mi ir pa­tys smul­kie­ji bron­chai.

Rū­ky­mas yra pa­grin­di­nė lė­ti­nės obst­ruk­ci­nės plau­čių li­gos prie­žas­tis. Lė­ti­nė obst­ruk­ci­nė plau­čių li­ga (LOPL) tai bend­ras pa­va­di­ni­mas gru­pei po­žy­mių, blo­kuo­jan­čių oro pa­te­ki­mą į plau­čius ir sun­ki­nan­čių kvė­pa­vi­mą. Pa­vyz­džiui, oro trū­ku­mas dėl al­veo­lių pa­žei­di­mų ar­ba chro­niš­kas bron­chi­tas – il­gai trun­kan­tis ko­sė­ji­mas su skrep­liais.

„94 pro­cen­tams as­me­nų, ku­rie su­rū­ky­da­vo po 20 ci­ga­re­čių per die­ną, po­mir­ti­nio skro­di­mo me­tu nu­sta­ty­ti al­veo­lių pa­žei­di­mai, tuo tar­pu 90 pro­cen­tų ne­rū­kan­čių­jų to­kių pa­žei­di­mų iš­vis ar­ba be­veik nė­ra“, – sa­ko gy­dy­to­jas.

Ci­ga­re­čių dū­muo­se yra dau­giau kaip 40 kan­ce­ro­ge­nų t. y. vė­žį su­ke­lian­čių me­džia­gų. Rū­kan­tie­ji, anot me­di­ko, daž­niau ser­ga plokš­čia­ląs­te­li­niu, re­čiau di­fe­ren­ci­juo­tu bron­chų vė­žiu. Nus­ta­ty­ta, kad nuo in­ten­sy­vaus rū­ky­mo pra­džios iki to lai­ko, kai su­ser­ga­ma plau­čių vė­žiu, praei­na vi­du­ti­niš­kai 20–30 me­tų. „Da­bar vis daž­niau plau­čių vė­žiu ser­ga ir mo­te­rys, nes jos pra­dė­jo kur kas dau­giau rū­ky­ti“, – tvir­ti­na gy­dy­to­jas.


 

Verta žinoti:

Vie­no­je ci­ga­re­tė­je yra apie 4000 che­mi­nių me­džia­gų. Kai ku­rios iš jų nau­do­ja­mos bui­ty­je:

Ace­to­nas – na­gų la­ko va­lik­lis, da­žų skie­dik­lis,

Amo­nia­kas – tua­le­to va­lik­lis,

Van­de­ni­lio cia­ni­das – nuo­dai,

Kad­mis – au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rių skys­tis,

DDT- in­sek­ti­ci­das,

Me­ta­no­lis – ra­ke­tų ku­ras,

Naf­ta­li­nas – at­bai­do kan­dis,

Ni­ko­ti­nas – nar­ko­ti­nė me­džia­ga,

Stea­ri­no rūgš­tis – nau­do­ja­ma žva­kėms,

Tol­ve­nas – pra­mo­ni­nis tir­pik­lis,

Fe­no­lis- de­zin­fe­kuo­jan­ti me­džia­ga,

For­ma­li­nas – nau­do­ja­mas la­bo­ra­to­ri­niam or­ga­nų kon­ser­va­vi­mui.

Ilona Šnarienė,

Lietuvos sveikata