Senukai laimingesni už jaunimą

Ty­ri­mas, ku­ris at­lik­tas JAV, pa­rodė, kad pa­gy­venę žmonės la­biau
pa­ten­kin­ti gy­ve­ni­mu nei jau­ni. „Ge­ra nau­jie­na – su amžiu­mi
išmoks­ta­me ver­tin­ti gy­ve­ni­mą ir tam­pa­me lai­min­ges­ni“, – tei­gia
Čika­gos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kas Jang Jang.

Re­zul­ta­tai gau­ti po ilgų ty­rimų, ku­rie bu­vo pradėti 1972 m. Ap­klaus­ta
apie 28 tūkst. 18-88 metų amžiaus žmo­nių.

Per minėtą lai­ko­tarpį, pri­klau­so­mai nuo to, ko­kia tuo me­tu bu­vo
eko­no­minė šalies padėtis, žmo­nių pa­si­ten­ki­ni­mas gy­ve­ni­mu tai gerėjo,
tai blogėjo. Tie­sa, vie­nas fak­to­rius ne­ki­to – pa­gy­venę ame­ri­kie­č­iai
vi­sa­da jautėsi lai­min­ges­ni už jau­ni­mą.

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad se­natvė tu­ri ir mi­nusų, pri­pažįsta
moks­li­nin­kai. Visų pir­ma tai – svei­ka­tos pro­ble­mos, ar­timųjų ir draugų
ne­tek­tis. Ta­č­iau se­ni žmonės ge­riau nei jau­ni mo­ka džiaug­tis tuo, ką
tu­ri. Tai, kaip ma­no so­cio­lo­gai, ir yra pa­grin­dinė jų dva­si­nio
kom­for­to priežas­tis.
Moks­li­nin­kai tei­gia, jog jaus­tis pa­ten­kin­tiems pa­gy­ve­nu­sio amžiaus
žmonėms pa­de­da vi­suo­me­ninė veik­la. Čika­gos uni­ver­si­te­to
duo­me­ni­mis, apie 75 proc. 57-85 metų amžiaus žmo­nių bent kar­tą per sa­vaitę
da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­niuo­se ren­gi­niuo­se.