Serbentai

Britų moks­li­nin­kai nu­statė, kad iš visų Didžio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je
au­ga­nčių uogų nau­din­giau­sios žmo­gaus svei­ka­tai yra juo­die­ji
ser­ben­tai.

Po il­gai trun­ka­nčių ir daug­kar­ti­nių juodųjų ser­bentų testų bu­vo
nu­sta­ty­ta, jog šios uo­gos tu­ri priešvėžinių sa­vy­bių, sau­go žmo­gaus
svei­ka­tą nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligų, pa­lai­ko gar­baus amžiaus
žmo­nių pro­tinę veik­lą ir ne­leidžia jai su­silpnėti. Ty­ri­mų me­tu britų
moks­li­nin­kai taip pat nu­statė, kad juodųjų ser­bentų uo­gos tu­ri sa­vy­bių
užkirs­ti ke­lią ir dia­be­tui.