+1
-0
+1
Silkė saugo nuo širdies ligų

Silkės var­to­ji­mas mažina šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligų ri­zi­ką,
tei­gia Ge­te­bor­go tech­no­lo­gi­nio uni­ver­si­te­to Bio­tech­ni­kos
ka­ted­ros dar­buo­to­ja He­len Lind­qvist. Sa­vo di­ser­ta­ci­jo­je ji ap­rašo
at­lik­to ty­ri­mo, ku­rio me­tu tir­tas silkės po­vei­kis žmo­gaus šir­dies ir
krau­ja­gys­lių sis­te­mai, re­zul­ta­tus.

„Anks­tes­ni ty­ri­mai jau įrodė, kad rie­bios žuvies bei žuvų taukų
var­to­ji­mas mažina ate­ro­sklerozės bei šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligų
ri­zi­ką, ta­č­iau iki šiol dar ne­bu­vo nag­rinėtas silkės po­vei­kis šiems
fak­to­riams“, – rašoma moks­li­ninkės di­ser­ta­ci­jo­je.

H.Lind­qvist ty­ri­me da­ly­va­vo grupė sa­va­no­rių, ku­rie maždaug mėnesį
pen­kis kar­tus per sa­vaitę su­val­gy­da­vo po 150 g kep­tos silkės filė.

Ty­ri­mas pa­rodė, kad silkės var­to­ji­mas di­di­na di­de­lio tan­kio
li­pop­ro­teinų – va­di­na­mo­jo „ge­ro­jo“ cho­les­te­ro­lio – kiekį, ku­rie
su­mažina ate­ro­sklerozės bei šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligų ri­zi­ką.

Be to, moks­li­ninkė ap­ti­ko, jog silkės tau­kai mažina rie­balų ląs­te­lių –
adi­po­citų- dydį, o tai sa­vo ruožtu mažina 2 ti­po dia­be­to at­si­ra­di­mo
ri­zi­ką. Taip pat silkėje yra ir an­ti­ok­si­dantų.
„Silkėje gau­su žmo­gaus or­ga­niz­mui rei­ka­lingų rie­balų rūgščių ome­ga-3,
vi­ta­mi­no D ir B12, se­le­no. Be to, šios žuvies pri­va­lu­mas yra dar ir tas,
kad jos jūro­je gau­su ir ji yra pi­gi“, – tei­gia švedų moks­li­ninkė.

He­len Lind­qvist tei­gia, jog tei­gia­mą silkės po­veikį žmo­gaus or­ga­niz­mui
ga­li­ma pa­aiškin­ti tuo, kad šio­je žuvy­je yra gau­su ome­ga-3 rie­balų
rūgščių, įei­na­nčių ir į žuvų taukų sudėtį. Ta­č­iau moks­li­ninkė
ne­re­ko­men­duo­ja silkę keis­ti žuvų tau­kais. Nes to­kiu at­ve­ju
or­ga­niz­mas ne­gautų rei­ka­lingų an­ti­ok­si­dantų, vi­ta­minų ir pro­teinų.