Šuo saugo nuo alergijų

Nuo gi­mi­mo kon­tak­tavę su na­mie au­gi­na­mais šuni­mis vai­kai re­č­iau
ser­ga įvai­rio­mis aler­gi­jos for­mo­mis. To­kias išva­das, at­likę ty­ri­mą,
ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 3 tūkst. vaikų, pa­darė Miun­che­no
na­cio­na­li­nio hi­gie­nos cen­tro dar­buo­to­jai.

Ty­ri­mo me­tu vai­kai bu­vo ste­bi­mi nuo pat gi­mi­mo iki šešerių metų
amžiaus. Tėvai re­gu­lia­riai pildė an­ke­tas, ku­rio­se nu­rodė, kaip dažnai jų
vai­kams pa­si­reikšda­vo aler­ginės re­ak­ci­jos, taip pat nu­rodė, ar jų
namuo­se yra au­gin­ti­nių. Be to, iš ty­ri­me da­ly­vau­ja­nčių vaikų namų
bu­vo ima­mi dul­kių mėgi­niai, sie­kiant išsiaiškin­ti, ar juo­se yra
aler­genų.

Kai vai­kams su­ka­ko šešeri, bu­vo ti­ria­mas imu­nog­lo­bu­li­no E kie­kis jų
krau­jy­je.
Kaip tei­gia ty­ri­mo au­to­riai, to­se šei­mo­se, ku­rios au­gi­no šunis,
vai­kai 50 proc. mažiau ri­zi­ka­vo su­sirg­ti aler­gi­ja. Moks­li­nin­kai
ma­no, kad tam įta­kos tu­ri tai, kad jau kūdi­kystėje vai­ko imu­ni­te­tas
su­si­du­ria su įvai­riais aler­ge­nais, ku­riuos šuo at­neša iš lauko ir t.t.

Moks­li­nin­kai ren­gia­si tęsti ty­ri­mą, iki vai­kams su­eis 10 metų. Ty­rimų
re­zul­ta­tus jie išspaus­di­no žur­na­le „Eu­ro­pe­an Re­spi­ratory Jour­nal“.