Vai­kai ir drus­ka

Vai­kai iki ket­ve­rių me­tų, val­gan­tys per daug drus­kos, ri­zi­kuo­ja
tu­rė­ti svei­ka­tos pro­ble­mų, to­kių kaip pa­di­dė­jęs krau­jo­spūdis.
4 me­tų vai­kas Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je vi­du­ti­niš­kai su­var­to­ja 4,7
g drus­kos per die­ną, kai re­ko­men­duo­ja­ma nor­ma šiai am­žiaus gru­pei yra
2-3 g. Kiek­vie­nas vir­šy­tas gra­mas žen­kliai pa­ke­lia krau­jo­spūdį ir
pa­di­di­na ri­zi­ką su­sirg­ti šir­dies li­go­mis. Eks­per­tai įspė­ja tė­vus,
kad šie sau­go­tų­si mais­te “pa­slėp­tos” drus­kos.
Ty­ri­me da­ly­va­vo 2127 D.Bri­ta­ni­jos vai­kų nuo 4 iki 18 me­tų.
Kiek­vie­nas vai­kų su­val­gy­tas per­tek­li­nis drus­kos gra­mas ati­ti­ko 0,44
mmHg pa­ki­lu­sį sis­to­li­nį krau­jo­spūdį.
Tė­vams pa­ta­ria­ma ati­džiai skai­ty­ti eti­ke­tes, ypač to­kio mais­to kaip
leng­vi už­kan­džiai ir pus­ry­čių mi­ši­niai bei iš­si­rink­ti tuos, ku­riuo­se
drus­kos kie­kis yra ma­žes­nis.