Vai­kų cho­les­te­ro­lio ty­ri­mai

Eks­per­tai tei­gia, kad, be įpras­tų skie­pų, 15 mė­ne­sių vai­kams bū­ti­na
at­lik­ti ir cho­les­te­ro­lio ty­ri­mą. Toks ty­ri­mas pa­dė­tų nu­sta­ty­ti
vai­kus, tu­rin­čius pa­vel­dė­tų cho­les­te­ro­lio ly­gio su­tri­ki­mų, ku­rie
pa­di­di­na su­sir­gi­mų šir­dies li­go­mis ti­ki­my­bę. To­kių vai­kų tė­vai
taip pat bū­tų ti­ria­mi ir gy­do­mi, ra­šo “Bri­tish Me­di­cal Jour­nal”.

Šei­my­ni­nė hi­per­cho­les­te­ro­le­mi­ja yra pa­vel­di­ma li­ga, ku­ria
su­ser­ga maž­daug vie­nas iš 500 žmo­nių.

Ser­gan­tie­siems šia li­ga cho­les­te­ro­lis ne­pa­si­ša­li­na iš or­ga­niz­mo
ir kau­pia­si ja­me.
D.Bri­ta­ni­jo­je at­lik­tų try­li­kos ty­ri­mų re­zul­ta­tų ana­li­zė ro­do,
jog ti­riant vai­kus ga­li­ma diag­no­zuo­ti di­džiau­sią su­sir­gi­mų šia li­ga
da­lį.

Be to, vai­kų cho­les­te­ro­lio ty­ri­mai yra tiks­liau­si. Žmo­nėms au­gant,
cho­les­te­ro­lio kie­kis ky­la dėl ki­tų prie­žas­čių, to­kių kaip ne­svei­ka
mi­ty­ba.