Vanduo nuo akmenligės

Gau­sus van­dens var­to­ji­mas ga­li padėti išveng­ti skaus­mo, su­ke­lia­mo
inkstų ak­men­ligės. Šia li­ga pa­sau­ly­je ser­ga vis dau­giau žmo­nių, o
va­sa­rą inkstų ak­men­ligė pa­si­da­ro ypač ak­tu­a­li.

Ne­pa­kan­ka­mas sky­sčių var­to­ji­mas karštuo­ju metų lai­ko­tar­piu ska­ti­na
inks­tuo­se esa­nčių mi­ne­ralų ag­re­ga­ci­ją ir ak­menų su­si­da­ry­mą. Taip
pat žmo­nių fi­zi­nis ak­ty­vu­mas va­sa­rą pa­didėja, o at­lie­kamų pra­timų
me­tu mi­ne­ralų ag­re­ga­tai su­si­kra­to ir su­ke­lia inkstų ak­men­ligės
simp­to­mus – ypač ūmų, stiprų skaus­mą.

„Vie­nas ge­riau­sių būdų išveng­ti inkstų ak­menų su­si­da­ry­mo yra sky­sčių
var­to­ji­mas. Aš pa­cien­tams re­ko­men­duo­ju su­var­to­ti mažiau­siai 6-8
stik­li­nes van­dens per die­ną, ne­skai­č­iuo­jant visų kitų sky­sčių“, – sa­ko
gyd.Ga­ry Fa­er­ber, uro­lo­gi­jos pro­fe­so­rius Mi­č­i­ga­no (JAV)
uni­ver­si­te­te.

Dažnai inkstų ak­me­nys išnyks­ta sa­vai­me ar ne­pa­si­reiškia jo­kiais
simp­to­mais. 15 proc. li­go­nių yra gy­do­mi nu­skaus­mi­na­mai­siais, kal­cio
ka­nalų blo­ka­to­riais, li­tot­rip­si­ja, uret­ros­ko­pi­ja ar įpras­ta
chi­rur­gi­ne ope­ra­ci­ja (ypač di­de­liems kon­kre­men­tams šalin­ti).