Deksketoprofenas – saugus ir efektyvus vaistas, skirtas įvairios etiologijos ir pobūdžio skausmui malšinti

Įvadas

Neadekvati skausmo kontrolė gali sukelti pa­tologines fiziologines būsenas (pykinimą, vėmi­mą, veninės trombozės rizikos padidėjimą ir pra­ilgėjusį žaizdų gijimo laiką), provokuoti ir psi­choemocinę disfunkciją (nerimą, pyktį, depre­siją ir sumažėjusį pacientų pasitenkinimą) (1).

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) yra dažniausiai pasaulyje išrašomi analgetikai, ski­riami įvairaus intensyvumo skausmui malšinti (2). Jie grįžtamai inhibuoja ciklooksigenazę (COX) (prostaglandino endoperoksido sintazę) – fermentą, tarpininkaujantį prostaglandinų ir tromboksano A2 produkcijoje (3). Kaip žinoma, prostaglandinai yra daugelio fiziologinių funkcijų mediatoriai: jie palai­ko skrandžio gleivinio barjero funkciją, inkstų krau­jotaką ir reguliuoja endotelio tonusą. Taip pat jie at­lieka svarbų vaidmenį uždegiminiame ir nocicepci­niame procesuose.

 

NVNU atstovas deksketoprofenas

Deksketoprofeno trometamolis yra S-(+)-2-(3- benzoilfenil)propiono rūgšties trometamino drus­ka. Taip pat jis yra ketoprofeno (S+)-enantiome­ras, pasižymintis greita reabsorbcija iš virškini­mo trakto ir labai greita veikimo pradžia. Keto­profeno S(+) enantiomeras (deksketoprofenas) yra pranašesnis už raceminį ketoprofeną. Nusta­tyta, kad tokiai pačiai analgezijai sukelti reikia perpus mažesnės deksketoprofeno dozės, taigi ir nepageidaujamo poveikio reiškinių rizika yra be­veik perpus mažesnė. Deksketoprofenas efekty­viai malšina skausmą, slopina uždegimą ir maži­na temperatūrą (4).

NVNU veikimo mechanizmas yra susijęs su prostaglandinų sintezės sumažėjimu dėl COX slo­pinimo. Konkrečiai slopinamas arachidono rūgš­ties virsmas cikliniais endoperoksidais, PGG2 ir PGH2, iš kurių susidaro prostaglandinai PGE1, PGE2, PGF2 alfa ir PGD2, prostaciklinas PGI2 ir tromboksanai (TxA2 ir TxB2). Be to, prosta­glandinų sintezės slopinimas gali turėti įtakos ir tokiems uždegimo mediatoriams, kaip kininai. Taigi tiesioginis poveikis uždegimui papildomas netiesioginiu. Eksperimentiniuose tyrimuose nu­statyta, kad deksketoprofenas efektyviai mažina COX-1 ir COX-2 aktyvumą (5).

 

Nugaros skausmo gydymas

Juosmeninės stuburo dalies funkcijos sutri­kimai būdingi visoje vakarų bendruomenėje. Labiausiai nerimą kelia faktas, kad vis daugėja atvejų, kai dėl stipraus nugaros skausmo gydy­tojai priversti siūlyti pacientams hospitalizaci­ją. Skausmo šaltinis gali būti tarpslanksteliniai diskai, sąnariniai paviršiai, raiščiai, sausgys­lės, nervų šaknelės ir kietojo nugaros smegenų dangalo struktūros. Skausmas, kurį sukėlė šių anatominių vienetų patologija, vadinamas ne­specifiniu juosmens skausmu. Dirbant patiria­mas krūvis, netinkama gyvensena, nutukimas ir profilaktikos stoka daro juosmens skausmą vie­na dažniausių lėtinio skausmo priežasčių visa­me pasaulyje (6).

NVNU yra dažniausia vaistų grupė, taikoma juosmens skausmui gydyti. NVNU skiriasi che­mine sudėtimi, antiuždegiminiu ir analgeziniu poveikiu, aktyvumu prieš tam tikrus oksigena­zės tipus (6).

2013 metais atliktame tyrime vertintas deks­ketoprofeno ir diklofenako efektyvumas gydant juosmens skausmą. Iš viso tyrime dalyvavo 185 pacientai. Po pirmos savaitės gydymo skausmo intensyvumas sumažėjo abiejose grupėse – 3,98 (SN 0,95) balo (Vizualinė skausmo skalė) dekske­toprofeno (DEX) grupėje ir 4,9 (SN 1,01) diklo­fenako (DIC) grupėje. Tiesa, tarp grupių stebėtas statistiškai reikšmingas (p=0,004) skirtumas ver­tinant Oswestry neįgalumo indeksą. Prieš gydymą indeksas tarp grupių nesiskyrė, tačiau po gydymo sudarė 53,81 (SN 9,9) DIC grupėje ir 48,32 (SD 9,67) DEX grupėje (6).

Kitose 5 tyrimuose tirtas trumpalaikis (apie savaitę laiko) deksketoprofeno naudojimas ūmi­niam juosmens skausmui gydyti (7–11). Visi tyri­mai buvo atsitiktinės imties ir dvigubai akli. Vie­name tyrimų lygintas 50 mg deksketoprofenas, skiriamas 2 k./d. intraraumeninėmis injekcijomis, su 75 mg diklofenaku, skiriamo 2 k./d. injekcijo­mis, efektyvumas, kuris buvo lygiavertis. Kitos 4 studijos nagrinėjo geriamosios 25 mg dekske­toprofeno dozės po 3 k./d., skiriamos 4–7 dienas vidutinio stiprumo ir stipriam skausmui malšinti, efektyvumą. Paaiškėjo, kad efektyvumas buvo ly­giavertis diklofenako maksimaliai 150 mg/d. do­zei, tramadolio 150 mg/d. ir paracetamolio / deks­tropropoksifeno 800/60 mg/d. dozei.

Proveržinis skausmas

Proveržinis skausmas apibūdinamas kaip lai­kinas skausmo paūmėjimas, kai nuolatinis skaus­mas yra kontroliuojamas opioidiniais analgeti­kais (12), arba kaip laikinas skausmo sustiprėji­mas, atsirandantis spontaniškai ar išprovokuoja­mas žinomo / nežinomo trigerio, kai nuolatinis skausmas yra gerai kontroliuojamas (13). Pagal patofiziologinius mechanizmus prover­žinis skausmas gali būti nociceptinis, neuropati­nis, mišrus, pagal etiologiją – sukeltas onkolo­ginės ligos, skiriamo gydymo ar kilti dėl abiejų minėtų priežasčių (14, 15).

Proveržiniam skausmui būdinga tai, kad jis visada atsiranda staiga ir trunka trumpai. Dėl šios priežasties medikamentai, skiriami tokio skaus­mo priepuoliams gydyti ar išvengti, retai paren­kami nuolatiniam skausmui malšinti. Literatūro­je jie vadinami gelbstinčiaisiais medikamentais. Geriausias gelbstintysis vaistas – tai toks vaistas, kuris efektyviai kontroliuoja proveržinį skausmą, o jų farmakodinaminės savybės atspindi skausmo mechanizmą, t. y. vaistai veikia greitai ir trum­pai (16). Tokiomis savybėmis pasižymi ir deks­ketoprofenas, todėl puikiai galėtų būti skiriamas ir proveržiniam skausmui malšinti.

Deksketoprofeno ir opioidų deriniai

Naujausių tyrimų duomenimis, deksketopro­feno ir kitų analgetikų deriniai pasižymi labai gerais rezultatais malšinant pooperacinį skaus­mą (17, 18). Ypač veiksmingas yra deksketopro­feno derinys su tramadoliu. Tyrime, kuriame da­lyvavo 641 pacientas, pooperaciniam skausmui po klubo artroplastikos malšinti buvo naudoja­mas 25 mg deksketoprofeno ir 75 mg tramado­lio derinys ir atskirai 25 mg deksketoprofenas ir 100 mg tramadolis. Nepaisant didesnės do­zės, tramadolio derinys skausmą malšino geriau. Kitas tyrimas, kuriame dalyvavo 606 pacientės po transabdominalinės histerektomijos, pateikė panašius rezultatus – 25 mg deksketoprofeno ir 75 mg tramadolio derinys pasižymėjo geresniu analgeziniu poveikiu nei atskirai 25 mg dekske­toprofenas ir 100 mg tramadolis. Taip dar kar­tą patvirtinami duomenys, kad deksketoprofeno derinys su opioidiniais analgetikais sumažina jų vartojamas dozes.

Pooperacinio skausmo malšinimo klinikiniais tyrimais nustatyta, kad deksketoprofeno injek­cinis tirpalas / koncentratas infuziniam tirpalui, derinamas su opioidais, reikšmingai sumaži­na opioidų suvartojimą. Pooperacinio skausmo tyrimo metu, kai pacientui buvo skiriama mor­fino per infuzomatą, nustatyta, kad vartojant deksketoprofeno, morfino poreikis buvo ma­žesnis (30–45 proc. mažiau), palyginti su pla­cebo grupe (19).

Greita veikimo pradžia

Po ortopedinių kojos operacijų 213 pacien­tų atsitiktinai buvo skiriamas 12,5 mg deksketo­profenas, 25 mg deksketoprofenas, 50 mg keto­profenas arba placebas. Paaiškėjo, kad greičiau­siai skausmą malšino ir ilgiausiu poveikiu pasi­žymėjo 25 mg deksketoprofenas (20). Skausmo malšinimą puikiai ir gerai įvertino 91,9 proc. šią deksketoprofeno dozę vartojusių pacientų. Keto­profeną analogiškai įvertino 73,8 proc. pacien­tų. Be to, jo poveikis buvo silpnesnis už 12,5 mg deksketoprofeną. Antrą tyrimo dieną papildomų vaistų nuo skausmo prireikė 62,5 proc. placebo, 35,4 proc. ketoprofeno, 31,1 proc. 12,5 mg deks­ketoprofeno ir 25 proc. 25 mg deksketoprofeno vartojusių pacientų.

Patirtis rodo, kad deksketoprofeno ir opio­dinių analgetikų deriniai galėtų suteikti geresnį analgezinį poveikį, sumažinti opioidinių analge­tikų dozes, o kartu ir opioidų sukeliamų nepagei­daujamų reiškinių dažnį. Kadangi deksketoprofe­no veikimas pasireiškia greitai, jis galėtų atitikti proveržinio skausmo gydymo kriterijus.

Vaisto formos

Yra prieinamos kelios deksketoprofeno for­mos – injekcinis tirpalas, tabletės ir granulės ge­riamajam tirpalui paruošti. Injekcinė preparato forma naudojama tada, kai reikalingas labai greitas fiziologinis atsakas, tei­kiant skubią medicininę pagalbą. Tai yra pirmo pasirinkimo forma nebendradarbiaujantiems su medicininiu personalu pacientams, pacientams, kurių sąmonė yra sutrikusi, ir esant pykinimui (1).

Galima rinktis ir iš dviejų geriamųjų dekske­toprofeno formų – tablečių ir granulių geriama­jam tirpalui paruošti. Klinikiniai tyrimai rodo, kad granulės geriamajam tirpalui paruošti turi panašų absorbcijos laipsnį ir vidutinę maksima­lią koncentraciją plazmoje, palyginti su table­tėmis (21). Deksketoprofeno granulės pasižy­mi tokiu pat geru efektyvumu ir greitu poveikiu kaip ir tabletės. Granuliuota deksketoprofeno forma galėtų būti naudojama pacientams, turintiems rijimo su­trikimų, taip pat galėtų būti skiriama per zondą (pvz., nazogastrinis zondas, gastrostoma).

Apibendrinimas

Klinikiniai tyrimai rodo, kad deksketoprofe­nas yra efektyvus ir greita veikimo pradžia pa­sižymintis analgetikas. Pasižymėdamas savybė­mis, būdingomis NVNU, deksketoprofenas daž­nai tampa pasirinkimo vaistu gydant juosmens skausmą. Taip pat jis galėtų būti naudingas pro­veržiniam skausmui gydyti, nes pasižymi greita veikimo pradžia, sumažina opioidinių analgetikų poreikį skiriant vaistų derinį. Dėl gausaus vaisto formų pasirinkimo preparatą galima skirti esant įvairioms klinikinėms situacijoms, o tai labai pra­plečia gydymo galimybes.

 

Igoris Fomčenko, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas

Šaltinis: „Internistas”, Nr.2, 2017m.