Ketogeninė dieta gydant suaugusiųjų atsparią epilepsiją: toleravimas ir efektyvumas

Ketogeninė dieta turtinga lipidų, turi mažai baltymų, angliavandenių ir yra taikoma atspa­riai vaistams epilepsijai gydyti, kai medikamen­tais nepavyksta pasiekti pakankamos priepuolių dažnio kontrolės. Tai pakankamai dažnas gydymo metodas pediatrinėje praktikoje, tačiau ketoge­ninė dieta suaugusiesiems gydyti naudojama itin retai. Olandų publikuotoje apžvalgoje nagrinėja­mi 15 suaugusiųjų, gydytų ketogenine dieta dėl gydymui atsparios epilepsijos, duomenys. Tiria­miesiems buvo skirta arba klasikinė, arba MTC ketogeninė dieta; vertintas priepuolių dažnis prieš ir gydymo metu, gydymo toleravimas, kognity­vinės tiriamųjų funkcijos ir emocinė būklė. Gy­dymas dieta taikytas 1 metus. Iki tyrimo pabai­gos kohortoje liko 5 ligoniai. Iš jų 2 pacientams priepuolių dažnis sumažėjo 50–90 proc. Verti­nant 1 gydymo mėnesio duomenis, 26,6 proc. pa­cientų priepuoliai suretėjo ≥50 proc. ankstesnio priepuolių dažnio. Dažniausia ketogeninės die­tos nepageidaujamas poveikis pasireiškė virški­nimo trakto disfunkcija, nuovargiu ir svorio kri­timu. Užfiksuota geresnio gyvenimo kokybės ir nuotaikos vertinimo tendencija gydant ketogenine dieta, tačiau ši tendencija nebuvo statistiškai pa­tikima. Pokyčiai nebuvo susiję su priepuolių daž­niu, todėl autoriai tai vertina kaip papildomą ke­togeninės dietos efektą. Klinikinės apžvalgos re­zultatai yra riboti dėl mažos imties. Tikėtina, kad ketogeninė dieta galėtų būti papildomas metodas siekiant geresnės priepuolių kontrolės suaugusie­siems, todėl reikalingi didesnės apimties tyrimai.

Parengė Giedrė Krištopaitytė

LITERATŪRA

Lambrechts D.A., Wielders L.H., Aldenkamp A.P. et al. The ketogenic diet as a treatment option in adults with chronic refractory epilepsy: efficacy and tolerability in clinical practice. Epilepsy And Behavior, 2012, Mar 23 (3), 310–314.

Žurnalas „Internistas“