Kokie veiksniai turi įtakos motorinėms komplikacijoms sergant Parkinsono liga?

Kol kas dar nėra visiškai aiškios motorinių komplikacijų, sergant Parkinsono liga (PL), prie­žastys ir mechanizmai. Motorinių komplikacijų išsivystymą gali lemti keletas veiksnių: PL pra­džios amžius, ligos eiga, lytis, pradinis gydymas ir galbūt tam tikras genotipas. Tipiškam PL ser­gančiam ligoniui tikimybė, kad išsivystys moto­rinių fliuktuacijų per 5 metus, yra 40 proc.

Ispanijoje atliktoje studijoje PL susirgę ligo­niai stebėti 10 metų. Buvo vertinamas ligos pro­gresavimas pagal unifikuotą Parkinsono ligos ver­tinimo skalę (angl. Unified Parkinson Disease Ra­ting Scale – UPDRS) bei motorinių komplikaci­jų atsiradimas (motorinių fliuktuacijų, nusidėvė­jimo fenomeno; su vaistais susijusių diskinezijų, įskaitant ir on-off fenomeną; eisenos sustingimas. Pagal amžių (>58 metų ir <58 metų), pradinį gy­dymą (levodopa, palyginti su visais kitais vais­tais PL gydyti), lytį bei tremoro (ne)buvimą ligos pradžioje tiriamieji suskirstyti į atskiras grupes.

Pradėjus gydymą, ligonių būklė po stabilaus laikotarpio pablogėdavo iki pradinio negalios ly­gio per 3–5 metus. Pradinis gydymas (levodopa vs. kiti medikamentai) neturėjo įtakos ligos pro­gresavimui. PL progresavimui įtakos turėjo am­žius ligos pradžioje – vyresnių ligonių grupėje liga vystėsi greičiau.

Baigiantis pirmajam ligos dešimtmečiui, dau­geliui pacientų pasireiškė diskinezijos (91 proc.), motorinės fliuktuacijos (62 proc.) ir eisenos su­stingimo fenomenas (68 proc.). Nustatytas ry­šys tarp kai kurių pacientų charakteristikų ir mo­torinių komplikacijų atsiradimo po 5 metų, bet šie skirtumai buvo nereikšmingi praėjus 10 ligos metų. Motorinių fliuktuacijų atsiradimas susijęs su pradiniu gydymu – dažnesnis levodopos gru­pėje (šansų santykis (ŠS) 3,87); diskinezijų išsi­vystymas – su pradiniu gydymu (ŠS 8,31), amžiu­mi ligos pradžioje – dažnesnis jaunesnių ligonių grupėje (ŠS 0,9) bei lytimi – dažnesnis moterų grupėje (ŠS 12,87).

Parengė Karolina Noreikaitė

LITERATŪRA

Garcia-Ruiz P.J. et al. What factors influence motor complications in par­kinson disease? A 10-year prospective study. Clinical Neuropharmacology, 2012 Jan, 35 (1), 1–5.

Žurnalas „Internistas“