+1
-0
+1
Metastazavusio kastracijai atsparaus prostatos vėžio gydymo aktualijos

Įvadas

Prostatos vėžys – dažniausias vyrų piktybinis navikas daugelyje ekonomiškai išsivysčiusių Va­karų šalių. Jis sudaro apie 20 proc. visų vyrų pir­minių navikų ir yra luošinanti, neretai net mirtina liga. Androgenų abliacijai, kaip pirminiam gydy­mui, dažniausiai išsivysto atsparumas, todėl per pastaruosius 5 metus kastracijai atsparaus metas­tazavusio prostatos vėžio gydymas sparčiai pa­žengė į priekį.

Šioje publikacijoje aptarsime standartinius ir naujausius duomenis apie sisteminį prostatos vėžio gydymą, androgenų abliacijos, androgenų sintezės blokavimo, chemoterapinio gydymo, imunoterapi­jos, skeleto apsaugos, naujųjų vaistų panaudojimo galimybes gydant metastazavusio kastracijai atspa­rų prostatos vėžį.

Androgenų deprivacijos terapija

Žinant, kad prostatos vėžys yra nuo hormonų priklausoma liga, androgenų deprivacijos terapija (ADT) yra šios onkologinės ligos gydymo pagrin­das. Medikamentai, priklausantys šiai vaistų gru­pei, yra leuprolido acetatas (sintetinis nepeptidinis natūralaus gonadotropino išsiskyrimą skatinančio hormono agonistas, kuris, vartojamas nuolat, slo­pina gonadotropino sekreciją hipofizėje ir steroidų susidarymą vyrų sėklidėse) ir degareliksas (gona­dotropiną atpalaiduojančio hormono antagonistas, kuris, mažindamas LH ir FSH kiekį, slopina tes­tosterono išsiskyrimą). Atliktas III fazės tyrimas, į kurį įtraukta 610 sergančių prostatos adenokar­cinoma vyrų. Tiriamųjų testosterono serumo lygis buvo >1,50 ng/dl, PSA ≥2 ir ECOG ≤2. Pacientai pasiskirstė santykiu 1:1:1. Pirmoji tiriamųjų grupė buvo gydoma degareliksu po 240 mg (po 12 mėne­sių – 80 mg), antroji – degareliksu po 240 mg (po 12 mėnesių – 160 mg), trečioji – leuprolidu po 7,5 mg (12 injekcijų). Po 28 dienų medikamentų vartojimo testosterono lygis sumažėjo visose pacientų gydy­mo grupėse. Vėliau gydymą tęsiantys pacientai iš leuprolido grupės buvo pervesti į degarelikso gru­pę. Remiantis gautais rezultatais, iki 1 metų PSA di­dėjimo ar mirties rizika buvo reikšmingai mažesnė degarelikso grupėje, palyginti su leuprolido grupe (p=0,05). Po 1 metų PSA didėjimo ar mirties rizi­ka sumažėjo pacientų grupėje, kurioje leuprolidas buvo pakeistas degareliksu.

Antiandrogenai

Abiraterono acetatas

Gydant metastazavusį kastracijai atsparų pro­statos vėžį, didelę svarbą užima naujos kartos an­tiangrogenas, abiraterono acetatas (AA). Šis me­dikamentas – tai androgenų biosintezės inhibito­rius, blokuojantis CYP450C17 (CYP17) – fer­mentą, būtiną ekstragonalinių ir sėklidžių andro­genų sintezei. Gydymo AA reikšmė buvo tiriama COU-AA-301 tyrime. Pacientai, anksčiau gydy­ti chemoterapija (docetakseliu), buvo suskirstyti į 2 grupes. Pirmoji grupė pacientų vartojo 5 mg prednizolono 2 k./p. ir 1 000 mg AA (n=797 pa­cientai), antroji grupė – prednizoloną tuo pačiu režimu ir placebą (n=398 pacientai). AA gru­pėje gautas ilgesnis bendrasis išgyvenamumas (3,9 mėnesių) nei placebo grupėje. Kitame tyri­me (COU-AA-302) chemoterapija nebuvo ski­riama. Gydymas pradėtas nuo AA su prednizo­lonu (vienai grupei pacientų) ir prednizolonas su placebu (kitai grupei pacientų). Laikas be li­gos progresavimo (atlikta radiograma) AA gru­pėje 16,5 mėnesių, palyginti su placebo grupe (8,3 mėnesių). Bendrojo išgyvenamumo media­na 34,7 mėnesiai abiraterono acetato grupėje, palyginti su 30,3 mėnesių placebo (p=0,0027) grupe. Gerokai daugiau mirties atvejų buvo pre­dnizolono su placebu grupėje (34 proc.) nei AA su prednizonu grupėje (27 proc.). Šie atsitiktinės imties tyrimai patvirtino, kad AA tinkamas paci­entams, gavusiems ir negavusiems chemoterapi­nio gydymo docetakseliu.

Enzalutamidas

Kitas naujasis antiandrogenas, MDV3100, vė­liau įgavęs enzalutamido pavadinimą, konkuren­cingai inhibuoja androgenų receptorius. III fazės, atsitiktinės imties PREVAIL tyrime paaiškėjo, kad pacientų, kurie vartojo enzalutamidą, bendrasis iš­gyvenamumas buvo 32,4 mėnesių, palyginti su 30,2 mėnesių placebo grupėje (p<0,0001). Enzalutamidas sumažino mirties riziką 30 proc., palyginti su place­bu (RS 0,70, 95 proc. PI 0,59–0,83).

Chemoterapija

Mitoksantronas

Mitoksantronas – tai sintetinis antinavikinis preparatas, nespecifiškai veikiantis ląstelės ciklą. Gydant metastazavusį kastracijai atsparų prosta­tos vėžį, mitoksantronas pripažintas 1996 metais. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad 29 proc. pacien­tų, kuriems buvo skiriamas gydymas mitoksan­tronu, jautė mažiau išreikštą skausminį sindro­mą, palyginti su 12 proc. pacientų, vartojusių tik prednizoloną. Taigi mitoksantronas įtrauktas į gy­dymo standartus kaip paliatyviajai terapijai skir­tas medikamentas.

Docetakselis

Atlikus tyrimus TAX327 ir SWOG 9916, paaiš­kėjo, kad docetakselis teigiamai veikia ne tik pacien­tų gyvenimo kokybę, bet ir bendrąjį išgyvenamumą. TAX327 tyrime paaiškėjo, kad docetakselio vartoji­mas kartu su prednizolonu kas 3 savaites yra geriau nei mitoksantronas su prednizolonu. Atitinkamai ben­drasis išgyvenamumas siekė 18,9 mėnesių, palyginti su 16,5 mėnesių. PSA atsako dažnis – 45 proc., paly­ginti su 32 proc., o gyvenimo kokybės pagerėjimas – 22 proc., palyginti su 13 proc. Mitoksantrono grupė­je pastebėta daugiau kardiovaskulinių įvykių, tačiau visi kiti nepageidaujami reiškiniai dažniau pasireiškė pacientams, vartojusiems docetakselį. Atlikus SWOG 9916 bandymą, įrodyta, kad medikamentų estramus­tino, docetakselio ir deksametazono vartojimas kas 3 savaites turi didesnį teigiamą efektą nei mitoksantro­nas ir prednizolonas. Atitinkamai bendrasis išgyvena­mumas siekė 17,5 proc., palyginti su 15,6 mėnesių, laikas iki progresavimo – 6,3 mėnesius, palyginti su 3,2 mėnesių, PSA sumažėjimas – 50 proc., palyginti su 27 proc. Įrodyta, kad skirti gydymą docetakseliu efektyviausia esant skausmingų kaulinių metastazių.

Kabazitakselis

Kabazitakselis – tubuliną surišantis taksanas, naudojamas antros eilės chemoterapiniam gydymui. III fazės tyrime TROPIC buvo tiriami vyrai, sergan­tys progresuojančiu prostatos vėžiu. Tiriamieji buvo gydomi hormonų terapija, chemoterapija docetak­seliu. Tyrime dalyvavo 755 vyrai (santykis 1:1). Pirmoji tiriamųjų grupė gydyta mitoksantronu po 12 mg/m2 su prednizolonu, kita grupė – kabazitak­seliu po 25 mg/m2 kartu su prednizolonu kas 3 sa­vaites. Kabazitakselio grupėje pasiektas beveik 2,5 mėnesių ilgesnis bendrasis išgyvenamumas.

2010 metais kabazitakselis buvo patvirtintas kaip chemopreparatas antros eilės progresuojan­čiam prostatos vėžiui gydyti. Dažniausi nepagei­daujami reiškiniai, kuriuos sukelia kabazitakse­lis, yra hematotoksiškumas (neutropenija, leuko­penija, anemija) ir diarėja. Vadinasi, prieš paski­riant šį medikamentą, svarbu įvertinti, ar nėra ri­zikos veiksnių (amžius >65 metai, buvę febrilios neutropenijos epizodai, sunkios gretutinės ligos). Esant rizikos veiksnių, reikia skirti specifinę he­mostimuliaciją.

Imunoterapija

Pirmoji patvirtinta vakcina vėžiui gydyti – si­puleucelis T. Tai autologinės, vienbranduolės pe­riferinio kraujo ląstelės, aktyvintos PAP-GM-CSF.

III fazės tyrime D9901 bandyta pagrįsti vakci­nos efektyvumą gydant metastazavusį kastracijai atsparų prostatos vėžį. Tyrime dalyvavo 127 paci­entai (2:1). Tiriamieji suskirstyti į grupes. Pirmoji grupė buvo gydoma sipuleuceliu T, antroji – pla­cebu. Mediana iki ligos progresijos sipuleucelio T grupėje buvo 11,7 savaičių, o placebo grupėje – 10 savaičių (p=0,052). Bendrasis išgyvenamumas si­puleucelio T grupėje buvo 25,9 mėnesių, placebo – 21,4 mėnesių (p=0,01).

Kitas dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas tyrimas D9902A, gavus tyrimo D9901 rezultatus, buvo sustabdytas. Apibendrinus abiejų šių tyrimų rezultatus, gautas ilgesnis bendrasis išgyvenamu­mas pacientų, kurie gydymui gavo sipuleucelį T (23,2 mėnesių, palyginti su 18,9 mėnesių, p=0,01), tačiau statistiškai reikšmingai ilgesnis laikas iki li­gos progresijos pasiektas nebuvo (11,7 savaičių, palyginti su 9,7 savaičių, p=0,111). Šių tyrimų nepakako patvirtinti sipuleucelio T, kaip vakcinos prostatos vėžiui gydyti, todėl atliktas dar vienas III fazės tyrimas IMPACT. Į jį įtraukti vyrai, sergan­tys besimptomiu, metastazavusiu kastracijai atspa­riu prostatos vėžiu, kurių Gleasono reikšmė buvo 7 ir mažiau (tyrimo eigoje šie atrankos kriterijai buvo modifikuoti, t. y. leista įtraukti pacientus su bet kokia Gleasono reikšme ar išsakančius nedide­lius nusiskundimus).

Tyrime bendrasis išgyvenamumas gautas ilges­nis (4,1 mėnesių) tų vyrų, kuriems skirtas sipuleu­celis T.

Skeleto apsauga

Zoledrono rūgštis

Zoledrono rūgštis yra sintetinis imidazolo piro­fosfato analogas, kuris jungiais su hidroksiapatitu ir inhibuoja kaulinio audinio rezorbciją. 2004 me­tais atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 643 pacien­tai, kuriems diagnozuotos metastazės kauluose, o prostatos vėžys buvo atsparus kastracijai. Pacien­tai suskirstyti į 3 grupes. Vieni jų vartojo zoledrono rūgšties po 4 mg, kiti – po 8 mg, o trečioji grupė – placebą kas 3 savaites 20 ciklų. 44,2 proc. pacien­tų, kurie vartojo placebą, pasireiškė kaulinės kom­plikacijos, palyginti su 33,2 proc. pacientų, gavusių zoledrono rūgštį.

Denozumabas

Denozumabas yra žmogaus monokloninis anti­kūnas prieš RANK ligandą, kuris būtinas osteokla­sitinei funkcijai. Į tyrimą 20050103 įtrauktas 1 901 vyras, sergantis metastazavusiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu. Pacientai suskirstyti santykiu 1:1. Pirmoji grupė pacientų gavo po 120 mg denozu­mabo po oda su intraveniniu placebo preparatu, o kita grupė – po 4 mg zoledrono rūgšties intraveniš­kai ir placebą po oda kas 4 savaites. Vidutiniškai laikas iki kaulinių komplikacijų denozumabo gru­pėje buvo 20,7 mėnesių, o zoledrono rūgšties gru­pėje – 17,1 mėnesių. Hipokalcemija dažniau pasi­reiškė vartojusiems denozumabą (13 proc.) nei zo­ledrono rūgštį (6 proc.). Žandikaulio nekrozė pa­sireiškė tik 2 proc. pacientų denozumabo grupėje ir 1 proc. zoledrono rūgšties grupėje.

Radžio-223 dichloridas

Nauja ir plačiai tyrinėjama kryptis kauli­nėms metastazėms gydyti sergant metastazavu­siu kastracijai atspariu prostatos vėžiu yra ra­džio-223 dichloridas. Jo veikimo principas pa­grįstas išskiriamomis alfa dalelėmis. Alfa dale­lės jungiasi ten, kur suaktyvėjusi kaulinio au­dinio apykaita (kaulinėse metastazėse) ir sklei­džia didelės energijos alfa spindulius, kurie su­kelia DNR pažaidą.

III fazės tyrime ALSYMPCA dalyvavo 921 vy­ras, sergantis simptomatiniu, metastazavusiu kas­tracijai atspariu prostatos vėžiu ir turintis metasta­tinių pakitimų 2 ar daugiau kaulinių struktūrų. Gy­dymas radžio-223 dichloridu skirtas 6 mėnesius. Vidutinis bendrasis išgyvenamumas buvo 14,9 mė­nesių radžio-223 dichlorido ir 11,3 mėnesių place­bo grupėje. Taip pat radžio-223 dichlorido grupėje nustatytas ilgesnis laikas iki kaulinių komplikacijų atsiradimo ir iki PSA padidėjimo. Svarbu tai, kad preparatas gerai toleruojamas, hematotoksinių kom­plikacijų dydis nedidelis (anemija – 13 proc., neu­tropenijos – 3 proc., trombocitopenija – 6 proc. pa­cientų). Taigi radžio-223 dichlorido tikslinga skirti pacientams, kuriems progresuoja kaulinės metasta­zės ir jie jau yra gydyti docetakseliu.

Nėra vienos nuomonės, kokią gydymo taktiką reikėtų pasirinkti gydant metastazavusį kastra­cijai atsparų prostatos vėžį. Reikėtų atsižvelgti į paciento bendrą būklę, nusiskundimus, kauli­nių ar visceralinių metastazių buvimą, pasirink­to gydymo prieinamumą. Apibendrinus dauge­lio tyrimų duomenis, pateikiamas gydymo algo­ritmas (1 pav.).

 Metastazavusio kastracijai atsparaus prostatos vėžio gydymo aktualijos

ARN-509

Tai naujos kartos vaistas, androgenų receptorių agonistas, kuris galėtų būti naudojamas progresuo­jant prostatos vėžiui, kai yra skiriamas abiratero­nas ar enzalutamidas. I fazės tyrime nustatyta sau­gi ARN-509 dozė yra 240 mg. II fazės tyrime gau­tas PSA (>50 proc. sumažėjimas) per 12 savaičių 46,7 proc. pacientų. Medikamentas sukėlė nedide­lius nepageidaujamus reiškinius. Pagrindinis jų buvo bendras silpnumas.

 

Kabozantinibas

Tai MET ir VEGF receptorių inhibitorius. Ka­bozantinibas šiuo metu yra plačiai tiriamas vais­tas gydant metastazavusį kastracijai atsparų pro­statos vėžį. Ankstesniuose tyrimuose bandyta prie chemoterapinio gydymo docetakseliu pridė­ti bevacizumabą ar sunitinibą, tačiau jokios nau­dos negauta.

II fazės tyrime 171 pacientui buvo skiriamas gy­dymas kabozantinibu po 100 mg/d. Po 12 savaičių vaisto vartojimo pacientai, pasiekę stabilią ligą, at­sitiktinai suskirstyti į kabozantinibo ir placebo gru­pes. 72 proc. pacientų regresavo minkštųjų audinių pakitimai, 68 proc. pacientų regresavo kaulinės me­tastazės. Vidutinis laikas be ligos progresijos gy­dant kabozantinibu buvo 23,9 savaičių, palyginti su 5,9 savaičių placebo grupėje. Kaulų skausmai sumažėjo 67 proc. pacientų. Dažniausi nepagei­daujami reiškiniai buvo nuovargis (16 proc.), hi­pertenzija (12 proc.) ir plaštakų ir pėdų sindromas (8 proc.). Gavus pirminius teigiamus rezultatus, inicijuoti III fazės tyrimai COMET-1 ir COMET-2.

 Apibendrinimas

Metastazavusio kastracijai atsparaus prosta­tos vėžio gydymas išlieka opi problema onkolo­gijoje. Per pastaruosius metus pasitelkta imuno­terapija, naujieji antiandrogenai, radioaktyvieji preparatai, citotoksinė chemoterapija, tačiau nė vienas šių gydymo metodų ligos neišgydo. Taip pat dar trūksta klinikinių tyrimų ir patirties pa­renkant pacientui tinkamiausią gydymo taktiką. Svarbu, kad parenkant vaistų skyrimo eiliškumą, derinius, dalyvautų ne tik multidisciplininė gy­dytojų komanda, bet ir gydytojas glaudžiai ben­dradarbiautų su pacientu.

Šaltinis: „Internistas“ Nr.6,2015