+1
-0
+1
Vaikų ir pauuglių, susirgusių vėžiu, vaisingumo išsaugojimo rekomendacijos

ĮVADAS

Kasmet rengiamas Šiaurės Europos šalių ekspertų susi­tikimas, kuriame sprendžiamos vaikų ir paauglių, sergan­čių vėžiu, vaisingumo išsaugojimo problemos. 2015 metais ekspertų susitikimas vyko Švedijoje, 2016-aisiais – Nor­vegijoje, o 2017-aisiais planuojamas susitikimas ir Lie­tuvoje. Susitikime ekspertai diskutuoja šia aktualia tema, NORDFERTIL (angl. Nordic Centre for Fertility Preserva­tion) ekspertų grupė kuria berniukų ir mergaičių, sergančių onkologinėmis ligomis, vaisingumo išsaugojimo rekomen­dacijas. Pateikiame 2015 metų ekspertų patvirtintas reko­mendacijas berniukams.

NORDFERTIL sudaro jungtinės Šiaurės šalių ekspertų pa­jėgos (mokslininkai ir klinicistai), kurių tikslas – sukurti eks­celencijos tinklą, siekiant išsaugoti jaunų berniukų, kuriems sutrikusi sėklidžių funkcija (po vėžio gydymo), vaisingumą ir hormonų gamybą. Šiuo metu vykdomas projektas, kuriame dalyvauja 12 centrų iš 5 Šiaurės šalių. Tinklo nariams numa­toma organizuoti jaunųjų tyrėjų mokymo programas, skirtas ir mokslininkų, ir klinicistų kompetencijai didinti, bendrus su­sitikimus, seminarus, interaktyviuosius mokymus bei skleisti informaciją mokslininkams, gydytojams, pacientams ir jaunų­jų pacientų tėvams.

2014 metais prisijungti prie NORDFERTIL veiklos pasiū­lyta ir Lietuvos atstovams. Pirmieji kontaktai buvo užmegz­ti vaikų hematologų (Vilniaus universiteto ligoninės Santariš­kių klinikų Vaikų ligoninės filialo gydytoja vaikų hematologė Goda Vaitkevičienė).

2015 metais jau vyko multidisciplininė komanda – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų gydytoja akušerė gi­nekologė, vaikų ir paauglių ginekologė dr. Žana Bumbulienė, Nacionalinio vėžio instituto gydytojas urologas Aušvydas Pa­tašius bei mokslo atstovė, Nacionalinio vėžio instituto Bioban­ko vadovė dr. Živilė Gudlevičienė.

Pirmosios sesijos 7th meeting of the Nordic network for gonadal preservation after cancer treatment in children and young adults metu kalbėta apie reprodukcinių audinių pažei­dimus spindulinės ir chemoterapijos metu, apie naujausias au­dinių ir ląstelių šaldymo technologijas.

Antrojoje sesijoje 3rd Meeting of the Nordic Centre for Fertility Preservation in Children after Childhood Cancer Treatment pateikti konkretūs centrų rezultatai vykdant ber­niukų vaisingumo išsaugojimo programas atskirose šalyse – Švedijoje, Suomijoje, Islandijoje, Danijoje ir Norvegijoje. Lietuvoje taip pat jau kalbama apie vaisingumo išsaugoji­mo problemą, jos sprendimo būdus. Nacionaliniame vėžio institute 2014 metų liepos mėnesį pradėta vykdyti Onkolo­ginių pacientų vaisingumo išsaugojimo programa (Bioeti­kos leidimo 2014-07-08 Nr. 158200-14-743-260, vadovė dr. Ž. Gudlevičienė).

Ekspertų susitikimas buvo organizuotas pasinaudojant Suo­mijos mokslo paramos ir ekspertizės akademijos (angl. Acade­my of Finland Research Funding and Expertise) ir Švedijos vai­kų vėžio fondo (angl. Barncancer Fonden) paramos lėšomis.

Kaip minėta, susitikime pateiktos berniukų ir mergaičių vai­singumo išsaugojimo rekomendacijos, kurios kiekvieno rengi­nio metu yra aptariamos ir tobulinamos. Naujausią rekomen­dacijų versiją berniukų vaisingumui išsaugoti pristatome Lie­tuvos gydytojų visuomenei.

NORDFERTIL rekomendacijos berniukų ir jaunų vyrų vaisingumui išsaugoti (parengta 2011 metais kovo mėnesį, naujausia versija peržiūrėta 2015 metais vasario mėnesį Nordic Network for Gonadal Preservation after Cancer Tre­atment in Children and Young Adults).

 

Rekomendacijos paaugliams ir jauniems vyrams

Visi jaunuoliai, kurie yra fiziškai subrendę, jų sperma­togenezė yra normali, prieš bet kurį onkologinį gydymą, turintį gonadotoksinį poveikį ir galintį pažeisti reproduk­cinius audinius (chemoterapija ar radioterapija lytinių or­ganų srityje), turi būti nukreipiami spermos (lytinių ląste­lių) užšaldymui.

Visi jaunuoliai turi būti tiriami dėl jų subrendimo laipsnio (matuojamas sėklidžių tūris, Tanner stadija). Jei sėklidės tūris yra 6–8 ml, galima numatyti, kad ejakuliate jau gali būti sper­matozoidų.

Jaunuolį, pagal esamas centro ar ligoninės sąlygas, turi kon­sultuoti specialiai parengtas specialistas, pavyzdžiui, androlo­gas, vaikų urologas, endokrinologas ar vaisingumo specialistas. Turi būti užtikrintas jaunuolio konfidencialumas, jis turi turėti teisę į asmeninę konsultaciją.

Jei jaunuolis dar nepajėgus išgauti ejakuliato, tuomet jam gali būti pasiūlyti alternatyvūs metodai, tokie kaip stimuliaci­ja vibratoriumi ar elektrostimuliacija su narkoze.

Jei gautame jaunuolio ejakuliate nustatoma azoospermija (nerandama spermatozoidų), tuomet jam gali būti atlikta inva­zinė procedūra ir spermatozoidai paimami tiesiogiai iš sėklidžių (TESA). Jaunuolis turi būti motyvuojamas, paaiškinant jam vi­sas rizikas, susijusias su vėžio gydymu ir lytinės funkcijos pa­žeidimu. Tokiu atveju būtina vaikų onkohematologo konsulta­cija – dėl galimo naviko išplitimo (pvz., ūminė limfoleukozė), kraujavimo ar kitų kontraindikacijų, susijusių su pagrindine liga.

Jaunuolis ir jo tėvai turi būti išsamiai informuoti žodžiu ir pasirašyti Asmens informavimo ir Informuoto asmens sutiki­mą su procedūra, kuriose turi būti aiškiai aprašyta ir procedū­ros eiga, ir galimos komplikacijos. Informacija turi būti patei­kiama atsižvelgiant į jaunuolio amžių ir supratimą. Sutikimą užšaldyti spermą turi duoti ir jaunuolis, ir jo tėvais.

 

Rekomendacijos berniukams iki brendimo

Berniukai iki brendimo, kuriems bus skiriamas ikivėžinis gydymas, smarkiai žalojantis jo vaisingumą, turi būti nukrei­piami atlikti eksperimentinę sėklidžių biopsijos procedūrą. Nors šiuo metu dar nėra išvystytos technologijos, kaip užtikrinti vai­singumą po tokių procedūrų, tačiau šiuo metu atliekami moks­liniai tyrimai yra daug žadantys. Kadangi tokių pacientų skai­čius yra nedidelis, sėklidės audinio šaldymas ir moksliniai ty­rimai turi būti atliekami centralizuotai.

Tėvai, vaikai (jei tai leidžia jų amžius) taip pat turi būti iš­samiai informuoti žodžiu ir pasirašyti Asmens informavimo ir Informuoto asmens sutikimą su procedūra, kuriose turi būti aiškiai aprašyta ir procedūros eiga, ir galimos komplikacijos. Papildomai turi būti suteikta informacija ir gautas sutikimas atlikti mokslinį tyrimą.

Indikacijos, kuriems pacientams turi būti atlikta sėklidžių biopsijos ir užšaldymo procedūra (nuolat atnaujinama ir pa­pildoma):

  • alogeninė / autologinė kamieninių ląstelių transplantacija;
  • radioterapija, apimanti sėklidžių sritį.

Berniukai, kuriems planuojama orchidektomija (sėklidės pa­šalinimas), taip pat nedelsiant turi būti nukreipiami spermos ar sėklidės audinio užšaldymui (iš pašalintos sėklidės).

Visas rekomendacijas ekspertai nuolat peržiūri ir atnaujina pagal naujausius mokslo laimėjimus ir kintančius ligų gydymo protokolus, su tuo susijusias rizikas vaisingumui.