Agresija slypi smegenyse

Aust­ra­li­jos Mel­bur­no uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai ma­no, kad
pa­aug­lių ag­re­si­ja yra su­si­ju­si su tam tik­ro­mis lim­binės
sme­genų sis­te­mos, at­sa­kin­gos už emo­cijų re­gu­lia­vi­mą,
sa­vybėmis.

Ty­ri­me da­ly­va­vo 137 11-14 metų pa­aug­liai. Vai­kai su tėvais
turėjo kalbėtis apie tai, dėl ko dažniau­siai na­muo­se ky­la
nesu­si­pra­ti­mų: ka­da grįžti ma­no, kiek lai­ko pra­leis­ti prie
kom­piu­te­rio, namų darbų ruoša ir t.t. Pa­aug­lių el­ge­sys bu­vo
ver­ti­na­mas pa­gal tam tik­rą skalę. Vėliau jiems bu­vo
at­lie­ka­mas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mas, ku­rio me­tu bu­vo
ste­bi­ma lim­binės sis­te­mos būklė.

Moks­li­nin­kai ma­no, kad pa­aug­liai ne­su­ge­ba kon­tro­liuo­ti
emo­cijų todėl, kad tam tik­ros jų sme­genų struk­tūros yra dar
ne­pa­kan­ka­mai „su­bren­du­sios“. Ga­lu­ti­nai jos su­si­for­muo­ja
tik apie 20 gy­ve­ni­mo me­tus. Tie­sa, eg­zis­tuo­ja ri­zi­ka, kad
kai ku­riems vai­kams tai ne­nu­tin­ka, todėl su­augę jie dažnai
ke­nč­ia dėl psi­chi­kos su­tri­kimų.