Akis skauda dėl nemalonaus darbo

Italų moks­li­nin­kai tvir­ti­na, kad dau­ge­lis žmo­nių, ku­rie skundžia­si
akių skaus­mu ar regėji­mo su­tri­ki­mais dir­bant kom­piu­te­riu, iš tiesų
tu­ri minėtų pro­blemų, nes nėra pa­ten­kin­ti sa­vo dar­bu. Jie priėjo prie
išva­dos, kad tai nėra su­siję su svei­ka­ta.

Sa­sa­ri uni­ver­si­te­to spe­cia­lis­tai stebėjo dau­giau nei 2000
sa­va­no­rių, ku­rie turėjo at­sa­ky­ti į klau­si­mus apie stre­są, dar­bo
są­ly­gas ir akių įtam­pą dar­bo me­tu. Visų eks­pe­ri­men­to da­ly­vių
regėji­mas bu­vo ge­ras, jie dir­bo vie­no­do pro­fi­lio dar­bą. Kas tre­č­ias
at­sakęs į an­ke­tą pa­reiškė, kad jau­č­ia per­var­gi­mą akių sri­ty­je bent
tris kar­tus per sa­vaitę, o 13 proc. ti­riamųjų – kas­dien.

Dažniau­siai jis pa­si­reiškia mau­di­mu, skaus­mu, spau­di­mo poj­ūč­iu akių
sri­ty­je, ne­aiškiu vaiz­du ar­ba pa­veiks­lo su­si­dve­ji­ni­mu dar­bo me­tu
ar iškart po jo. Dau­giau nei 30 proc. ty­ri­mo da­ly­vių pri­si­pažino, kad
dar­bo vie­to­je ne­si­jau­č­ia pa­ten­kin­ti ar­ba jau­č­ia stre­są. Tiems
žmonėms bu­vo būdin­gas žemas savęs ver­ti­ni­mas, po­lin­kis į kon­flik­tus,
ne­pa­si­ten­ki­ni­mas so­cia­li­ne padėti­mi. Tie, ku­rie džiau­gia­si ko­legų
pa­lai­ky­mu ir jau­č­ia­si ge­rai dar­bo vie­to­je, 30 proc. re­č­iau jau­č­ia
įtam­pą aky­se.