Akluosius moko šikšnosparniai

Regėji­mą pra­ra­du­sius britų vai­kus į vi­sa­vertį gy­ve­ni­mą su­grąžin­ti
ban­dys… šikšnos­par­niai.
Kaip pra­nešė lab­da­rin­gos or­ga­ni­za­ci­jos „Vi­si­bi­li­ty“ at­sto­vai,
dešimt vaikų, ku­rių amžius – nuo 5 iki 17 metų amžiaus, pradėjo mo­ky­tis
skir­ti juos su­pa­nč­ius daik­tus… pliaukšint liežuviu ir klau­san­tis
grįžta­mo gar­so.
Be šikšnos­par­nių, tokį ap­lin­kos pažini­mo būdą dar nau­do­ja ban­gi­niai ir
del­fi­nai. Kaip tei­gia „Vi­si­bi­li­ty“ at­sto­vas, vai­kai, pliaukšėda­mi
liežuviu, mo­ko­mi at­skir­ti ob­jek­tus net­gi to­kiuo­se triukšmin­go­se
vie­to­se kaip met­ro. Tos orien­ta­vi­mo­si ap­lin­ko­je būdas leis vai­kams
at­skir­ti ob­jek­tus, ku­rie yra maždaug 30 metrų nuo jų.
Pro­jek­to pradžią Ško­ti­jo­je pa­skelbė 41 metų ne­re­gin­tis ame­ri­kie­tis
Dan Kiš. Jis yra šio me­to­do išradėjas ir pro­pa­guo­to­jas. Lan­ky­da­ma­sis
Glaz­go mies­te, ak­las vy­ras vi­sus sužavėjo gebėji­mu važinėtis jud­rio­mis
gatvėmis dvi­ra­č­iu, taip pat vien liežuvio pliaukšėji­mu at­skir­ti vai­sių
rūšis.