+1
-0
+1
Alkoholis ar cholesterolis?

Nau­jau­si ja­ponų at­lik­ti ty­ri­mai ro­do, kad daug al­ko­ho­lio
var­to­jan­tys vi­du­ti­nio amžiaus vy­rai tu­ri pro­blemų dėl aukšto
krau­jospūdžio, net jei al­ko­ho­lis pa­di­di­na ge­ro­jo cho­les­te­ro­lio
kiekį.
Di­de­lio tan­kio li­pop­ro­tei­nuo­se (DTL) esan­tis cho­les­te­ro­lis
va­di­na­mas „ge­ruo­ju“, nes ap­sau­go nuo šir­dies ligų bei ate­ro­sklerozės.
Ne­pai­sant nuo­monės, kad al­ko­ho­lis ga­li ge­rin­ti šir­dies dar­bą ir
di­din­ti ge­ro­jo cho­les­te­ro­lio kiekį krau­jy­je, tyrėjai tei­gia, kad
aukštas krau­josp­ūdis tik dar pa­di­di­na šir­dies smūgio ti­ki­mybę ir
eli­mi­nuo­ja vi­są DTL cho­les­te­ro­lio nau­dą.
Ty­ri­me da­ly­va­vo 21 301 vy­ras. Vi­si ti­ria­mo­sios grupės vy­rai bu­vo
50-59 metų amžiaus, ta­č­iau ty­ri­mo va­do­vas Ichi­ro Wa­ka­ba­y­as­hi
pa­stebėjo, kad vy­res­nių vyrų krau­jospūdžiui al­ko­ho­lis da­ro di­desnę
įta­ką. Nuo­la­ti­nių svei­ka­tos pa­tik­ri­nimų me­tu gau­ti duo­me­nys bu­vo
ly­gi­na­mi su kon­tro­linės grupės (20-29 metų amžiaus vy­rai) re­zul­ta­tais.
Nu­sta­ty­ta, kad jau­niems vy­rams krau­josp­ūdis ky­la tik var­to­jant
ne­sai­kin­gai daug al­ko­ho­lio. Ta­č­iau vy­res­nio amžiaus ti­ria­mie­siems
su­var­to­to al­ko­ho­lio kie­kis di­delės įta­kos ne­turėjo – vi­siems
al­ko­holį bent ne­di­de­liais kie­kiais var­to­ju­siems vy­riškiams
krau­josp­ūdis bu­vo aukštes­nis nei nor­ma­liai.