Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuolat informuoja visuomenę apie miestų oro užterštumą ir galimą pavojų sveikatai. Sveikatos apsaugos ministerija ragina visas Lietuvos savivaldybes parengti ir įgyvendinti oro taršos mažinimo programas.

Visuomenės sveikatos specialistų nuomone, gyventojai turi būti operatyviai informuojami apie galimą pavojų sveikatai, nes padidintas oro užterštumas kietosiomis dalelėmis lemia sergamumo kvėpavimo bei širdies ir kraujagyslių ligomis padidėjimą.

Aplinkos oro kokybė vertinama lyginant išmatuotą teršalų koncentraciją su nustatytomis užterštumo normomis – ribinėmis vertėmis. Miestų ore nuolat matuojama azoto oksidų, sieros dioksido, kietųjų dalelių, anglies monoksido, ozono, benzeno, švino koncentracija.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, oro užterštumas smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis Europos šalyse kelia didžiausią nerimą. Lietuvoje vidutinė metinė šių dalelių koncentracija neviršija nustatytos ribinės vertės, tačiau paros ribinė vertė neretai viršijama. Didžiuosiuose miestuose, ypač prie intensyvaus eismo gatvių, oro užterštumo lygis dažniau yra didesnis, nei leidžiama.

Iš Aplinkos ministerijos Jungtinių tyrimų centro Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pateiktų pirmojo 2008 m. ketvirčio oro kokybės tyrimų rezultatų paaiškėjo, kad, pavyzdžiui, balandžio mėnesį vidutinė paros kietųjų dalelių koncentracija didžiųjų Lietuvos miestų ore kelias dienas iš eilės viršijo ribinę vertę. Didžiausia koncentracija, iki 2,5 karto viršijanti ribinę vertę, buvo nustatyta balandžio 4 ir 5 d. Vilniuje ir Kaune prie intensyvaus eismo gatvių. Padidėjusį oro užterštumą galėjo lemti į orą patenkantys teršalai, nevalytų gatvių keliamos dulkės bei šiukšlių ir žolės deginimas priemiesčiuose.

Siekdamos pagerinti aplinkos oro kokybę, keturių didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio – savivaldybės parengė oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo programas. Jose numatytos oro taršą mažinančios priemonės: nutiesti apvažiavimo kelius, tobulinti transporto srautų pralaidumą, mažinti gatvėse automobilių stovėjimo vietų skaičių, riboti eismą įkuriant aplinkosaugines zonas, efektyviau valyti gatves, laistyti jas esant sausiems orams ir pan. Programose taip pat numatytos prevencinės priemonės esant pavojingam oro užterštumui.