Astma ir antibiotikai

Ka­na­dos moks­li­nin­kai, išana­li­zavę sep­ty­nių ty­rimų, ku­riuo­se
da­ly­va­vo 12082 vai­kai, medžia­gą nu­statė, kad jei vai­kas jau pir­mai­siais
gy­ve­ni­mo me­tais ga­vo an­ti­bio­tikų, dvi­gu­bai didėja ti­ki­mybė, kad
vėliau jis su­sirgs ast­ma. Ty­ri­mas at­skleidė, kad gy­dy­ti an­ti­bio­ti­kais
kūdi­kiai net du kar­tus dažniau at­ei­ty­je sirg­da­vo ast­ma, nei ne­gy­dy­ti
an­ti­bio­ti­kais jų ben­dra­amžiai. Kuo an­ti­bio­tikų dau­giau, tuo li­gos
ri­zi­ka di­desnė.