Darželinukai rečiau serga leukemija

Vai­kams, ku­rie lan­ko darželius ar ki­tas iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas,
ri­zi­ka su­sirg­ti leu­ke­mi­ja mažėja 30 proc. Ame­ri­kie­čių moks­li­ninkų
nuo­mo­ne, to­kių vaikų imu­ni­te­tas daug at­spa­res­nis peršali­mo li­goms.

Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai, va­do­vau­ja­mi Pa­tri­ci­jos
Baf­fler, išana­li­za­vo 14 ty­rimų re­zul­ta­tus. Ty­ri­muo­se da­ly­va­vo 6108
lim­fi­ne leu­ke­mi­ja ser­gan­tys ir 13704 svei­ki vai­kai.

12 ty­rimų tei­gia­ma, kad iki­mo­kyk­li­nes švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­tys
vai­kai re­č­iau sir­go leu­ke­mi­ja, ne­gu jų ben­dra­amžiai, au­gan­tys
na­muo­se. Nau­ji duo­me­nys pa­tvir­ti­na te­ori­ją, kad vai­kai, anks­ty­va­me
amžiu­je pra­sirgę in­fek­cinėmis li­go­mis, re­čiau ser­ga leu­ke­mi­ja. Tyrėjų
nuo­mo­ne, dažnai pa­si­kar­to­ja­nč­ios peršali­mo li­gos pri­ve­rč­ia
imu­ni­te­tą „per­si­tvar­ky­ti“. Na­muo­se au­ga­nčių vaikų imu­ni­te­tas tuo
ne­pa­sižymi, todėl jam vis sun­kiau būna su­si­do­ro­ti su vi­ru­siai, ku­rie
tu­ri įta­kos leu­ke­mi­jos for­ma­vi­mui­si.

Ty­ri­mo re­zul­ta­tai pri­sta­ty­ti ba­landžio pa­bai­go­je Lon­do­ne
vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri bu­vo skir­ta vaikų leu­ke­mi­jos
gy­dy­mo ir pro­fi­lak­ti­kos pro­ble­moms ap­tar­ti.