Dienoraštis gelbsti nuo depresijos

Aust­ralų tech­no­lo­gijų uni­ver­si­te­to tyrėjai tei­gia, kad in­ter­ne­ti­nio
die­no­raščio rašymas pa­de­da pa­ge­rin­ti sa­vi­jau­tą ir ap­sau­go nuo
stre­so bei dep­re­si­jos.

Kaip tei­gia pro­fe­sorė Su­in­bern Siu­zan Mur, pa­kan­ka du mėne­sius rašyti
in­ter­ne­tinį die­no­raštį ir ser­ga­nč­io­jo dep­re­si­ja sa­vi­jau­ta
pa­gerėja, jis ne­si­jau­č­ia vie­nišas, daug leng­viau pri­ima kitų pa­gal­bą.

Spe­cia­lis­tai su­ly­gi­no in­ter­ne­ti­nių die­no­raščių ir pa­prastų
die­no­raščių rašymą. Abe­ji pa­de­da ge­riau su­pras­ti jaus­mus. Tik
skir­tu­mas tas, kad in­ter­ne­tinį die­no­raštį ga­li pa­skai­ty­ti ne tik jo
au­to­rius, bet ir ki­ti in­ter­ne­tinės sve­tainės lan­ky­to­jai.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja perspėja, 2020 me­tais dep­re­si­ja bus
ant­ro­je vie­to­je tarp neįga­lu­mą ir mirtį su­ke­lia­nčių ligų pa­sau­ly­je.