Die­ta ir spor­tas il­gi­na gy­ve­ni­mą

Dvie­jų pla­taus mas­to ty­ri­mų duo­me­ni­mis, il­go gy­ve­ni­mo pa­slap­tis
– griež­tai pri­si­lai­ky­ti va­di­na­mo­sios Vi­dur­že­mio jū­ros die­tos ir
re­gu­lia­riai mankš­tin­ti kū­ną.
Jei­gu jūs val­go­te daug žu­vies, vai­sių ir dar­žo­vių, anks­ty­vos mir­ties
ri­zi­ka su­ma­žė­ja penk­ta­da­liu. Tai nu­sta­ty­ta ty­ri­mo me­tu ste­bint
apie 500 tūkst. žmo­nių.
Ki­ti moks­li­nin­kai pri­ėjo prie iš­va­dos, jog 30 mi­nu­čių kas­die­nio
sai­kin­go fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ma­ži­na anks­ty­vos mir­ties ri­zi­ką
ket­vir­ta­da­liu.
Tie, kas at­lie­ka su­dė­tin­ges­nius fi­zi­nius pra­ti­mus 20 mi­nu­čių
tri­skart per sa­vai­tę, šią ri­zi­ką su­ma­ži­na net treč­da­liu.
Vi­dur­že­mio jū­ros die­ta ir re­gu­lia­rus fi­zi­nis ak­ty­vu­mas nau­din­gas
ir rū­ka­liams, ir ant­svo­rio tu­rin­tiems žmo­nėms, net jei jie ne­me­ta
rū­ky­ti ir ne­su­ma­ži­na svo­rio.
Elen Mei­son iš “Bri­tish He­art Foun­da­tion” tei­gia: “Šis pla­taus mas­to
ty­ri­mas pa­tvir­ti­no anks­tes­nius re­zul­ta­tus: ak­ty­vus gy­ve­ni­mo
bū­das ir Vi­dur­že­mio jū­ros mais­tas su­ma­ži­na anks­ty­vos mir­ties
ri­zi­ką, įskai­tant ir nuo šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gų.”
Anot jos, “Be­veik vi­si ty­ri­mo da­ly­viai, įskai­tant tu­rin­čius virš­svo­rį
ar­ba rū­kan­čius, pa­di­di­no sa­vo šan­sus gy­ven­ti il­giau svei­kai
mai­ti­nan­tis ir pa­si­rin­kus ak­ty­vų gy­ve­ni­mo bū­dą.”
JAV Na­cio­na­li­nis vė­žio ins­ti­tu­tas ir Kemb­ri­džo uni­ver­si­te­tas
pen­kis me­tus ste­bė­jo žmo­nių, ku­rie daug val­gė dar­žo­vių, pu­pų, vai­sių,
rie­šu­tų, žu­vų, ne­so­čių­jų rie­ba­lų ir mė­sos, gy­ve­ni­mą.
Ben­dras mirš­ta­mu­mas tarp vy­rų ir mo­te­rų, griež­tai pri­si­lai­kan­čių šio
ra­cio­no, su­ma­žė­jo.
Vy­rų mir­ties nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų su­ma­žė­jo 22 proc., nuo
vė­žio – 17 proc. Mo­te­rys, ku­rios griež­tai lai­kė­si šio ra­cio­no – 21
proc. re­čiau mi­rė nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligų ir 14 proc. – nuo
vė­žio.