Dieta

No­rin­tie­ji su­lieknėti ir ne­pa­kenk­ti svei­ka­tai, turėtų re­gu­lia­riai
vaikščio­ti pėsč­io­mis ir val­gy­ti ne­rie­bių pie­no pro­duktų. To­kią die­tą
su­gal­vo­jo Ko­lo­ra­do uni­ver­si­te­to die­to­lo­gai. Ją jau išbandė 199
sa­va­no­riai.

Šešio­li­ka sa­vai­čių ty­ri­me da­ly­va­vu­sie­ji kas­dien var­to­jo ne­rie­bių
pie­no pro­duktų ir turėda­vo pėsč­io­mis nu­ei­ti ne mažiau kai 10 tūkst.
žings­nių.

Eks­pe­ri­men­to pa­bai­go­je jo da­ly­viai bu­vo leng­ves­ni vi­du­ti­niškai 6
ki­log­ra­mais.