Ėduo­nies pro­fi­lak­ti­kai – juo­do­sios sly­vos

Juo­do­sios džio­vin­tos sly­vos nai­ki­na bak­te­ri­jas, ku­rios su­ke­lia bur­nos ert­mės li­gas. To­kią hi­po­te­zę iš­kė­lė mek­si­kie­čių me­di­kas Cho­se Faus­to Ri­ve­ro.
Min­tis apie šių vai­sių an­ti­bak­te­ri­nes sa­vy­bes gy­dy­to­jui ki­lo, kai jis per­skai­tė se­no­vi­nių ku­li­na­ri­jos re­cep­tų. Se­no­vė­je, kai dar ne­bu­vo šal­dy­tu­vų, Mek­si­kos vi­rė­jams tek­da­vo su­gal­vo­ti ki­to­kių bū­dų, kaip iš­sau­go­ti mė­są esant karš­tam orui. Vi­rė­jai re­ko­men­duo­da­vo ją lai­ky­ti juo­do­sio­se sly­vo­se, esą vai­siai ap­sau­go mėsą nuo ge­di­mo. Šias vai­sių sa­vy­bes ir nu­ta­rė pa­tik­rin­ti Na­cio­na­li­nio Mek­si­kos uni­ver­si­te­to Far­ma­ci­jos ka­ted­ros va­do­vas Ch.F.Ri­ve­ro.
La­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų me­tu moks­li­nin­kui pa­vy­ko iš juo­dų­jų sly­vų iš­skir­ti me­džia­gą, ku­ri nai­ki­na kenks­min­gas bur­nos ert­mės bak­te­ri­jas. Ši me­džia­ga veiks­min­ga gy­dant dan­te­nų už­de­gi­mą, už­ker­ta ke­lią ak­me­nų su­si­da­ry­mui bei ėduo­niui.
Tie­sa, tei­gia moks­li­nin­kas, val­gy­ti šių vai­sių ki­log­ra­mais ne­ver­ta. Juo­do­sio­se sly­vo­se yra ne­ma­žai cuk­raus, be to, jos vei­kia kaip lais­vi­na­mie­ji.
Ch.F.Ri­ve­ro su ko­le­go­mis šiuo me­tu ban­do su­kur­ti tech­no­lo­gi­ją, lei­sian­čią iš­skir­ti iš sly­vų nau­din­gą­ją me­džia­gą. Jei­gu jiems pa­vysk tai pa­da­ry­ti, jų at­ra­di­mas bus tik­ra re­vo­liu­ci­ja odon­to­lo­gi­jo­je ir hi­gie­no­je. Gal­būt jis mi­li­jo­nams žmo­nių pa­dės iš­veng­ti skaus­min­gų odon­to­lo­gi­jos pro­ce­dū­rų.