Ėduonis gali būti plikimo priežastis

Gra­na­dos (Is­pa­ni­ja) uni­ver­si­te­to me­di­kai plik­ti pradėju­siam
žmo­gui pa­ta­ria at­kreip­ti dėmesį į dantų svei­ka­tą. Moks­li­nin­kai
tei­gia, jog eg­zis­tuo­ja ryšys tarp in­fek­cijų pro­trūkio dan­ty­se ir plaukų
slin­ki­mo.
Ty­ri­mo au­to­rių- pro­fe­so­riaus Cho­se An­to­nio Džilo­mo Mon­to­ja ir
An­to­nio Ku­tan­do So­ria­no – nuo­mo­ne, der­ma­ti­tas yra au­to­imu­ninė
li­ga. Ja ser­gant plau­kai nu­silps­ta ir iškren­ta, bet atau­ga. Tai po
ke­le­rių mėne­sių bu­vo pa­stebėta dau­gu­mai pa­cientų. Ta­č­iau
ket­vir­ta­da­lio ser­ga­nčiųjų būse­na ne­gerėja, ka­dan­gi įvyks­ta plau­ko
šak­nies au­di­nio užde­gi­mas. Gy­dy­to­jai nu­statė, jog dantų in­fek­ci­jos,
ypač ap­leis­tos, ga­li pa­tek­ti į au­di­nius viršuti­nio žan­di­kau­lio dantų
ly­gy­je. To­kiu būdu bak­te­ri­jos nei­gia­mai vei­kia plaukų struk­tūrą ir
pro­vo­kuo­ja jų slin­ki­mą. Be abe­jo, eg­zis­tuo­ja ir ki­tos, pa­vyzdžiui,
ge­ne­tinės pli­ki­mo priežas­tys.