Eru­di­tams Alz­hei­me­ris ne­gre­sia

Iš­si­la­vi­nu­siems žmo­nėms se­nat­vė­je ma­žiau pa­vo­jin­gos
neu­ro­de­ge­ne­ra­ci­nės li­gos, pa­vyz­džiui, Alz­hei­me­rio li­ga,
su­ke­lian­ti silp­na­protystę. To­kią iš­va­dą pri­ėjo moks­li­nin­kai iš
Ka­ro­lio me­di­ci­nos ir chi­rur­gi­jos ins­ti­tu­to Stok­hol­me.
20 me­tų ste­bint 1,4 tūks­tan­čio pa­cien­tų nuo 65 iki 79 me­tų am­žiaus bu­vo
įro­dy­ta, kad kuo aukš­tes­nis pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių iš­si­la­vi­ni­mo
ly­gis, tuo re­čiau jie su­ser­ga li­go­mis, ku­rias ly­di silp­na­protystė.
Ty­ri­mo au­to­riai at­si­žvel­gė į dau­gy­bę veiks­nių, su­si­ju­sių su
iš­si­la­vi­ni­mu ir de­men­ci­jos su­si­for­ma­vi­mo ri­zi­ka: pa­cien­tų
pa­ja­mas, jų pro­fe­si­ją, gy­ven­se­ną dau­ge­lį me­tų, taip pat ža­lin­gus
įpro­čius, po­lin­kį į stre­są, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gas,
psi­cho­lo­gi­nį kli­ma­tą šei­mo­je.
Ins­ti­tu­to dar­buo­to­jai, lai­ky­da­mi iš­ei­ties taš­ku pen­ke­rių me­tų
iš­si­la­vi­ni­mą, nu­sta­tė, kad pa­cien­tams, ku­rie mo­kė­si aukš­to­sio­se
mo­kyk­lo­se 6-8 me­tus, ti­ki­my­bė su­sirg­ti silp­na­protyste yra 43
pro­cen­tais ma­žes­nė. Dar ma­žes­nė (84 proc.) ti­ki­my­bė, kad de­men­ci­ja
su­si­for­muos žmo­nėms, ku­rie mo­kė­si 9 me­tus ir dau­giau.
Įgy­tą iš­si­la­vi­ni­mą moks­li­nin­kai lai­ko sa­vo­tiš­ku “sme­ge­nų
re­zer­vu”, ku­ris pa­de­da žmo­gui at­si­spir­ti to­kiems ne­ga­la­vi­mams kaip
Alz­hei­me­rio li­ga.