Kaip skatinti kalbos vystymąsi ?

Kaip skatinti kalbos vystymąsi

Ankstyvieji garsai:

 • Tarkite susijusius su žaidimu ar judesiais garsus, pvz., spausdami žaislą tarkite „p p p “.
 • Tarkite „op“ vaiką šokdindami, pliaukštelėkite liežuviu, su­plokite rankomis, pokštelėkite skruostus, papūskite
 • Tarkite kūdikiui įvairius balsius. Kartokite kelis kartus ir lau­kite, kol jis pakartos. Skatinkite bet kurį panašų garsą.
 • Tarkite balsius ir lūpinius (b, p, m), nes juos lengviausiai ištarti ir kūdikis mato, kaip juos tarti
 • Kartokite garsus garsiai, po to tyliai, vaikučiui į ausį
 • Kartokite su žaislais susijusius garsažodžius: kū-kū, au-au, miau-miau ir kt. Rodykite žaislus ir sakykite pavadinimus
 • Kai vaikas pakartoja vieną skiemenį, pvz. „ma“, jūs mėg­džiokite tardami skiemenį du kartus ir drąsinkite vaiką.

Pirmas žodis:

 • Atsakinėkite į vaiko ištartus garsus, lyg kalbėtume su juo
  Mėgdžiokite jo garsus ir jais atsakykite mažyliui. Parinkite žodžiams
  artimus garsus ir skiemenis, pvz. „te“ gali tapti „tete“, o „dū“– dūda.
  Daug skaitykite, kaitaliokite intonaciją r tempą, kalbėkite tai lėtai,
  tai pašnibždomis, tai garsiai
 • Kalbėkite su vaiku dirbdami kasdieninius namų
  ruošos dar­bus, aiškiai įvardykite daiktus, maisto produktus, kūno
  da-lis, drabužius. Po to, rodydami paeiliui į daiktus, prašykite, kad
  vaikas juos įvardytų
 • Sakykite vaikui „atia“ ir „labas“, kai įeinate ar išeinate iš jo regėjimo lauko
 • Atsakykite mažyliui į jo tariamus garsus savais garsais. Taip tvirtinsite įgūdį
 • Reikalaukite, kad mažylis, prašydamas daikto,
  vartotų iš­moktą jo pavadinimą. Kai vaikas siekia kokio daikto,
  įvardy­kite jį, po to tegu mažylis pakartoja ir tik tuomet paduokite
 • Žaiskite „Ko neliko?“ , kai iš 3-4 daiktų vaikui nežiūrint jūs vieną paimate, o vaikas turi pasakyti, kurio daikto nebeliko. Kartu jį suraskite ir dar kartą pavadinkite

Garsų suvokimas:

Dainuokite kūdikiui ir kalbėkite su juo

 • Įrašykite jūsų dainavimą ir leiskite mažyliui klausytis. Gar-

sus, kuriuos jis tars pagal muziką, kartokite keletą kartų Įjunkite
vaikučiui muziką, kai jis vienas ir kai šalia jūsų. Švel­niai dainuokite
kartu Apdovanokite vaiką, jei jis pradeda dainuoti su jumis

Garsų ieškojimas ir sekimas:

 • Kartais nutraukite pokalbį, kai kalbatės su kuo
  nors, o ma­žylis yra greta. Nutilę pažvelkite į vaikutį tarsi
  lauktumėte, kol jis įsitrauks į pokalbį
 • Žaiskite žaidimus, kad galėtumėte kalbėtis su lėlėmis ir meškiuku.
  Pasodinkite juos tolokai vienas nuo kiti ir sukite galvą nuo vienos
  lėlės į kitą.
 • Vaizduokite lėlių pokalbį, išraiškingai kalbėkite skirtingais
  balsais, gestikuliuokite, norėdami, kad vaikas sukiotų galvą nuo vienos
  lėlės į kitą.
 • Naudokite žaislius, skleidžiančius garsus, skatinkite vaiką atspėti ir parodyti, kas skambėjo

Reagavimas į kalbą:

Parodykite vaikui kaip
vykdyti nurodymą ir vykdykite jį kartu su mažyliu. Prieš duodami
nurodymą, sakykite: „Klausykis, žiūrėk“. Kai vaikutis įvykdys, pagirkite
Sakykite vaikui: „duok man rankutes“ ir tieskite jam savo rankas; „mesk
kamuolį“ ir parodykite kaip tai daryti; „už­daryk duris“ ir parodykite į
duris; „duok man mašinytę“ ir parodykite į daiktą.

Sakydami
„ne“, darykite tai tvirtai ir išraiškingai, atitraukite mažylio ranką
arba jį patį nuo daikto. Girkite vaiką, kai jis re­aguoja į žodį „ne“.
Tegul kitas šeimos narys daro tą veiks­mą, kurį jūs draudžiate, o jūs
sakykite „ne“. Kai šeimos narys liausis daryti, išgirdęs „ne“, pagirkite
jį. Taip rodysite vaikui, kokį elgesį jis gali mėgdžioti Laikykite
daiktus ar žaislus tarp savęs ir vaiko, kai rodote juos vaikui.
Žiūrėdami į daiktą, įvardykite jį Žaiskite „ieškojimus“. Klauskite „Kur
nuvažiavo mašina?“ Radę mašinėlę, pakelkite ir laikykite priešais vaiką,
ją įvar­dindami. Kartokite tai su daiktu paslėptu maišelyje arba už
jūsų nugaros

Klauskite mažylio apie viską, kai bendraujate su juo
ir lau­kite atsakymo. “Ar nori ant rankučių?” laukite, kol jis išties
rankutes, kad jį pakeltumėte. Siūlydami maisto ar žaislo klauskite “Ar
tu nori banano?“ Laukite, kol vaikas išreikš norą ištiesdamas ranką į
daiktą. Girkite, duodami daiktą. Rodykite vaikui paveikslėlius knygutėje
ir tuos pačius daik­tus tikrus, kad vaikas galėtų palyginti

Logopedė Daiva Kavaliauskienė, www. sesioszasys. lt