Kancerogenai

Kan­ce­ro­ge­nai, esan­tys plaukų dažuo­se, kirpėjams vy­rams did­ina
ri­zi­ką su­sirg­ti šla­pi­mo pūslės vėžiu. Prie to­kios išva­dos priėjo
Tarp­tau­tinės vėžio ty­rimų agent­ūros eks­per­tai, išana­li­zavę per 15 metų
at­lik­tus ep­de­mio­lo­gi­nius ty­ri­mus.

Ta­č­iau moks­li­nin­kams ne­pa­vy­ko su­rink­ti pa­kan­ka­mai pa­ti­kimų
duo­menų, kad vėžio ri­zi­ka pa­didėja, jei plau­kai dažomi na­muo­se.