Kokie tėvai, tokie ir vaikai

Vy­res­nio amžiaus
vy­rai ga­li „pa­leis­ti į pa­saulį“ svei­kes­nius vai­kus ne­gu jau­nuo­liai,
ku­rių or­ga­niz­me siau­č­ia hor­monų aud­ros, skel­bia nau­jau­si ty­ri­mai.

Stam­baus ty­ri­mo, ku­rio me­tu siek­ta išsiaiškin­ti, kaip tėvų amžius
įta­ko­ja kūdi­kių svei­ka­tą, re­zul­ta­tai ro­do, kad turėti svei­ka­tos
pro­blemų la­biau­siai ri­zi­kuo­ja tie kūdi­kiai, ku­rių tėvams jiems gims­tant
ne­bu­vo dvi­dešim­ties.

Jaunų tėvų vai­kai 22 proc. dažniau miršta per pir­mą­sias 4 gy­ve­ni­mo
sa­vai­tes. O ri­zi­ka mir­ti per pir­muo­sius gy­ve­ni­mo me­tus jiems
pa­didėja net 41 proc. Be­je, jau­nes­nių kaip 20 metų amžiaus tėvų vai­kai 17
proc. dažniau gims­ta neišnešio­ti ar­ba per mažo svo­rio.
Tuo tar­pu, jei­gu būsi­ma­jam tėvui per 40, įgimtų ligų ri­zi­ka ne­didėja.

Moks­li­nin­kai pri­pažįsta, jog ko ge­ro didžiau­sią įta­ką tam tu­ri
so­cia­li­niai fak­to­riai.
Tėvai jau­nuo­liai dažniau­siai yra ne­tur­tin­ges­ni nei su­brendę vy­rai, jų
išsi­la­vi­ni­mas pras­tes­nis, jie ne­ga­li tin­ka­mai pa­sirū­pin­ti
nėščio­mis žmo­no­mis.

Šefil­do uni­ver­si­te­to an­dro­lo­gi­jos dėsty­to­jas Alan Pei­si tei­gia:
„Mūsų ty­ri­mo re­zul­ta­tai priešta­rau­ja dau­gu­mai at­liktų stu­dijų,
ku­rio­se tei­gia­ma, kad su amžiu­mi ly­ti­nių ląs­te­lių DNR at­si­ran­da vis
dau­giau de­fektų. At­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai ro­do, jog vy­res­nio
amžiaus vy­rai tu­ri dau­giau ga­li­my­bių rūpin­tis nėščia žmo­na nei jau­ni.
Ga­li­ma sa­ky­ti, kad vy­res­nio amžiaus vyrų vai­kai yra pra­de­da­mi daug
ge­resnėmis są­ly­go­mis.