Krūties vėžio paslaptis

Ame­ri­kie­čių moks­li­nin­kams pa­vy­ko išsiaiškin­ti, kas su­ke­lia krūties
vėžį. Pa­si­rodė, kad tai bal­ty­mas, kurį spe­cia­lis­tai pa­va­di­no „tik­ru
žudikų ka­ra­liu­mi, nu­sprendžia­nč­iu, ku­ri pa­cientė gy­vens, o ku­ri mirs“.

Ar krūties vėžiu su­sir­gu­si mo­te­ris gy­vens, le­mia tai, ka­da bu­vo
diag­no­zuo­tas vėžys (kuo ank­sč­iau – tuo di­desnė ti­ki­mybė išgy­ven­ti) ir
ko­kių me­ta­sta­zių jis su­ke­lia. „Mūsų ma­ny­mu, dau­giau­sia įta­kos tu­ri
bal­ty­mas SATB1. Tai tik­ras žudikų ka­ra­lius, – lei­di­ny­je "Na­tu­re" rašo
moks­li­nin­kai iš Ka­li­for­ni­jo­je esa­nč­io Ber­klio uni­ver­si­te­to. – Tai
jau pa­tvir­tin­ta at­li­kus dau­gybę ty­rimų ir eks­pe­ri­mentų“.