Laimė

Moks­li­ninkų ko­man­da nu­statė, kad žmonės, ku­rie dažniau per die­ną
pa­si­jus­da­vo lai­min­gi, turėjo mažesnį vi­du­tinį stre­so hor­mo­no
kor­ti­zo­lio kiekį nei tie, ku­rie re­tai pa­si­jus­da­vo lai­min­gi. Šis
hor­mo­nas sie­ja­mas su hi­per­ten­zi­ja ir dia­be­tu. At­li­kus užduo­tis
la­bo­ra­to­ri­jo­je, džiaugs­mo pa­ti­ria­nčių ty­ri­mo da­ly­vių or­ga­niz­me
užfik­suo­ta mažiau hor­mo­no fib­ri­no­ge­no, ku­rio di­de­lis kie­kis ro­do
po­ten­cia­lią šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligų grėsmę.