Metęs rūkyti daraisi sveikesnis

Me­tu­siųjų rūky­ti svei­ka­ta pra­de­da gerėti la­bai grei­tai. Taip tei­gia
ty­ri­mo, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 100 tūkst. mo­terų ir ku­ris
tru­ko nuo 1980 m. iki 2004 m., re­zul­ta­tai.

Har­var­do me­di­ci­nos mo­kyk­los at­lik­ti ty­ri­mai taip pat nu­ro­do
priežas­tis, kodėl ge­riau ne­pradėti rūky­ti. Mo­terų, ku­rios rūky­ti pradėjo
būda­mos 17-os metų, mir­ties ri­zi­ka ty­ri­mo me­tu bu­vo di­desnė nei tų,
ku­rios pir­mą kar­tą dūmą užsit­raukė su­lau­ku­sios 26-erių.

Nau­ja­sis ty­ri­mas rėmėsi jau tu­ri­mais ty­ri­mo „Nur­ses He­alth Stu­dy“,
ku­ria­me da­ly­va­vo 120 tūkst. 30-55 metų amžiaus JAV mo­terų, re­zul­ta­tais.
Su­gre­tin­da­mi duo­me­nis moks­li­nin­kai galėjo su­ly­gin­ti svei­ka­tos
būklę mo­terų, ku­rios rūkė ir metė, su tų, ku­rios nie­ka­da nerūkė ar­ba
nie­ka­da ne­metė rūky­ti.

Tyrėjai pa­tvir­ti­no, kad rūky­mas – po­ten­cia­li dau­ge­lio ligų priežas­tis.
64 proc. rūka­lių mir­tis priežas­tis bu­vo su­si­ju­si su ni­ko­ti­nu, tuo
tar­pu tarp me­tu­siųjų rūky­ti šis ro­dik­lis siekė 28 proc. Per die­ną
surū­kan­tys po 35 ci­ga­re­tes žmonės 115 kartų dažniau ri­zi­kuo­ja sirg­ti
bron­chi­tu. Plau­čių vėžio ri­zi­ka rūka­liams pa­didėja 40 kartų.

Grei­č­iau­siai tei­gia­mą po­veikį me­tus rūky­ti pa­jau­č­ia šir­dies ir
krau­ja­gys­lių sis­te­ma. Moks­li­nin­kai išsiaiški­no, kad per 5-erius me­tus
po to, kai žmo­gus me­ta rūky­ti, šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligų ri­zi­ka
su­mažėja 61 proc., in­sul­to – 42 proc. Per 10 metų mir­ties ri­zi­ka nuo
kvėpa­vi­mo takų ligų me­tus rūky­ti su­mažėja 18 proc. O štai plau­čių vėžio
ri­zi­ka pa­didėju­si išlie­ka net 30 metų, po to, kai žmo­gus at­si­sa­ko
ci­ga­retės.